Albatros ... z lotu ptaka Albatros ... z lotu ptaka
558
BLOG

Szczepić się czy się nie szczepić -? mRNA preparat GMO SZCZEPIONKI NOWEJ GENERACJI!

Albatros ... z lotu ptaka Albatros ... z lotu ptaka Społeczeństwo Obserwuj notkę 5

Wybór należy do Państwa.

Czy zmiany GMO w organiźmie dają się usunąć?

Czy Człowiek jest naznaczony do końca swojego żywota?

Plusy dodatnie, "plusy" ujemne - oto jest pytanie na miarę Hamleta.

image

Namalowany w 1903 r. obraz jest jednym z najbardziej znanych dzieł Malczewskiego. Przedstawia Aleksandra Wielopolskiego, wnuka margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, polskiego polityka, członka rządu Królestwa Polskiego na początku lat 60. XIX w., który starał się lawirować między interesami zaborcy i ludności polskiej.

W centrum obrazu znajduje się młody mężczyzna. W zamyśleniu obrywa płatki margerytki, jednocześnie osłaniając kwiat dłonią[2]. Mężczyzna jest wyizolowany od otoczenia, samotny. Ubrany jest w pasiasty strój, w zielonym kolorze (pierwotnie miał na sobie czarno-biały strój Arlekina, jednak w ostatecznej wersji obrazu strój został przemalowany); w pasie ma ładownicę, w której zamiast nabojów znajdują się tubki farby[2].

Znajdująca się po prawej stronie starsza kobieta z siwymi włosami, odziana jest w ciemne szaty, ręce skute ma kajdanami, a jej twarz przybiera wyraz przygnębienia, zwątpienia i świadomości swojej sytuacji. Uosabia ona Polskę zniewoloną, doświadczoną przez los, pozostającą pod jarzmem innych i niemogącą się spod niego wyzwolić[2]. Po lewej stronie znajduje się młoda dziewczyna, półnaga, ukazana w chwili zrywania okowów. Jest ona pełna energii, a jej twarz ma wyraz niezwykle ekspresywny. Symbolizuje „młodą Polskę” – zdolną do czynu, działania i będącą w stanie wyzwolić się z długotrwałej niewoli[2].


https://gadowskiwitold.pl/wp-content/uploads/2021/01/OPINIA-PRAWNA-dotyczaca-szc-zepien-przeciw-COVID-19.pdf


Obraz można interpretować jako zapytanie o wybór odpowiedniej drogi i przyszłe losy ojczyzny, wchodzącej w nowe stulecie. Dylemat ten w jasny sposób nawiązuje do tytułowej postaci Hamleta, dramatu Williama Szekspira i jego życiowego wyboru, co zostało podkreślone w tytule dzieła. Wnuk Aleksandra Wielopolskiego stanowi przykład osoby dokonującej trudnego i niosącego za sobą konsekwencje wyboru, wynikającego z konieczności zaakceptowania lub odrzucenia postawy życiowej jego dziadka. Artysta nie opowiada się za żadnym rozwiązaniem. Postać mężczyzny jest zamyślona, pogrążona w melancholii, a jego niezdecydowanie podkreśla jeszcze bardziej kwiat w dłoni i pas na ciele. Malczewski pozostawia odbiorcę bez odpowiedzi. Dzieło stanowi wyraz jego troski o przyszłe losy Polski.

SZCZEPIENIE TO NIE TYLKO TWOJA SPRAWA

https://gadowskiwitold.pl/aktualnosci/komentarz-tygodnia-prawo-do-wolnosci-poradnik/

PRAWO DO WOLNOŚCI

WITOLD GADOWSKI PUBLICYSTA NA MIARĘ CZASÓW W KTORYCH ŻYJEMY 13 STYCZNIA 2021

https://youtu.be/zv8w6s6XCJY


OPINIA PRAWNA


dotycząca szczepień przeciw COVID-19,

w ramach Narodowego Programu Szczepień

ogłoszonego przez Radę Ministrów

Spis treści:

I. Cel opinii ……………………………………………………………………… 1

II. Stan faktyczny ………………………………………………………………… 2

III. Podstawa prawna ……………………………………………………………… 8

IV. Analiza stanu prawnego ………………………………………………………. 9

1. Warunkowe i tymczasowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

 szczepionek przeciw COVID-19…………………………………………... 9

2. Eksperyment medyczny na ludziach w systemie prawnym

 Rzeczypospolite Polskiej …………………………………………………. 11

2.1. Eksperyment leczniczy ………………………………………………….... 12

2.1.1. Eksperyment leczniczy z udziałem kobiety ciężarnej lub planującej

ciąże w przyszłości ……………………………………………………….. 17

2.1.2. Eksperyment leczniczy na ludziach, a zakażenie wirusem COVID-19

(bez objawów choroby) …………………………………………………... 18

2.1.3. Eksperyment leczniczy na ludziach – wnioski ………………………….... 18

2.2. Eksperyment badawczy …………………………………………………... 19

2.3. Zakaz stosowania przymusu szczepień na COVID-19 …………………... 20

2.4. Przymus szczepień przeciw COVID-19 ze strony pracodawcy, a kwestie

 związane z odpowiedzialnością prawną, w tym odszkodowawczą ……… 23

2.5. Ustawowy przymus szczepień przeciw COVID-19 ……………………... 26

2.6. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, a przymus szczepień przeciw

 COVID- 19 ………………………………………………………………. 28

2.7. Klauzula dobrego samarytanina, a szczepienia przeciw COVID-19 ……. 29

V. Wnioski końcowe …………………………………………………………….. 30

I. CEL OPINII

Opinia nie ma związku z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej czy też ruchów

proszczepionkowych i antyszczepionkowych. Opinia nie rozstrzyga kwestii medycznych.

Wszelkie twierdzenia i wnioski opierają się na obowiązujących aktach prawnych oraz faktach

oficjalnie przyznanych przez organy władzy publicznej RP, Komisję Europejską, Europejską

Agencję Leków oraz firmy farmaceutyczne pracujące nad szczepionkami przeciw COVID-19.

Celem niniejszej opinii jest wyłącznie zaprezentowanie rzetelnej, profesjonalnej i całkowicie

niezależnej opinii prawnej dla obywateli RP oraz osób nie będących obywatelami RP ale

J f

2

przebywających na jej terytorium i podlegającym jurysdykcji państwa Polskiego, a odnoszącej

się do szczepień w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów tzw. „Narodowego Programu

Szczepień przeciw COVID-19.”

WNIOSKI KOŃCOWE

Po analizie stanu faktycznego oraz prawnego można sformułować następujące

wnioski:

1. Szczepienia przeciw COVID-19, w ramach tzw. Narodowego

Programu Szczepień, w świetle obowiązującego prawa, są

eksperymentem medycznym na ludziach.

2. Do szczepień przeciw COVID-19, w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień,

wykorzystywane są wyłącznie szczepionki, które zostały jedynie warunkowo

i tymczasowo (na 1 rok) dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską. Szczepionki

te w dalszym ciągu pozostają w fazie badań klinicznych w celu ustalenia ich

skuteczności i bezpieczeństwa (także w zakresie poważnych skutków ubocznych

mogących wystąpić w przyszłości – np. za kilka lat lub w następnych pokoleniach). Na

chwilę obecną nie jest znana pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu

końcowego (szczepionki) oraz do chwili obecnej nie zbadano jaki wpływ na zdrowie

człowieka, w tym przyszłych pokoleń, będą miały organizmy genetycznie

zmodyfikowanych GMO zawarte w szczepionkach przeciw COVID-19.

3. Na czas opracowania szczepionek przeciw COVID-19 oraz na czas szczepienia

Parlament Europejski i Rada (UE) zawiesiły szereg przepisów regulujących badanie,

stosowanie i wprowadzanie do organizmu ludzkiego organizmów genetycznie

zmodyfikowanych GMO. W związku z tym możliwe stało się wprowadzenie do obrotu

i zastosowanie na masową skalę u ludzi szczepionek zawierających organizmy

J f

31

zmodyfikowane genetycznie GMO, bez konieczności stosowania się do licznych

ograniczeń wcześniej istniejących, a zwieszonych na czas epidemii. W tym celu,

zgodnie z prawem zmienionym w lipcu 2020r:

-…zrezygnowano z monitorowania wpływu organizmów genetycznie

 zmodyfikowanych GMO, zawartych w szczepionkach przeciw

 COVID-19, na organizm człowieka,

- zrezygnowano z oceny ryzyka GMO, zawartych w szczepionkach przeciw

 COVID-19, dla zdrowia ludzkiego,

- zrezygnowano z konieczność zgłoszenia przez firmy farmaceutyczne odpowiedniemu

 organowi Państwa Członkowskiego UE - w tym właściwemu organowi w Polsce –

 zamiaru wprowadzenia do obrotu szczepionek zawierających organizmy genetycznie

 zmodyfikowane GMO,

- zrezygnowano z konieczności przedstawiania przez firmy farmaceutyczne

 informacji dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie GMO

 zawartych w szczepionkach przeciw COVID-19,

- zrezygnowano z procedur które nakazywały właściwemu organowi, poddanie

 ocenie i podanie do publicznej wiadomości informacji mogących mieć znaczące

 (w tym negatywne) konsekwencje dla zdrowia ludzkiego w zakresie zastosowanych

 w szczepionkach organizmów zmodyfikowanych genetycznie GMO,

- zrezygnowano z wielu obowiązków informacyjnych w stosunku do opinii publicznej

w zakresie zamierzonego stosowania GMO w szczepionkach przeciw COVID-19,

- zawieszono przepisy, które zobowiązywałyby producentów szczepionek do podjęcia

 działań koniecznych do ochrony zdrowia ludzkiego, w razie stwierdzenia

 jakiejkolwiek modyfikacji lub niezamierzonej zmiany dotyczącej zamierzonego

 uwolnienia jednego lub wielu GMO, a która mogłaby mieć konsekwencje (także

 negatywne) dla zdrowia ludzkiego.

4. Masowe szczepienia przeciw COVID-19, z założenia na całym dorosłym

społeczeństwie, z wykorzystaniem szczepionek warunkowo i tymczasowo (na 1 rok)

dopuszczonych do obrotu, pozostających w fazie badań klinicznych, do tego bez

stosownej i wyraźnej informacji o tym fakcie, będą działaniami bezprawnymi.

5. Obowiązujące prawo zezwala na udział w eksperymencie medycznym jedynie ściśle

określonej grupie osób, i tylko w określonych sytuacjach, za ich uprzednią zgodą.

W związku z tym brak podstaw prawnych do przeprowadzenia masowych szczepień

dorosłej części społeczeństwa, w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień

przeciw COVID-19, z wykorzystaniem szczepionek warunkowo i tymczasowo

dopuszczonych do obrotu, pozostających w fazie badań klinicznych.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem przed przystąpieniem do szczepienia, każda z osób

powinna mieć pełną informację na temat statusu szczepionek przeciw COVID-19.

W szczególności każdy powinien zostać poinformowany, że szczepienia w ramach

Narodowego Programu Szczepień, w świetle prawa, kwalifikowane są jako udział

w eksperymencie medycznym. Działalność informacyjna w tym względzie spoczywa

zarówno na organizatorach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jak

i na członkach personelu medycznego. Na chwilę obecną osoby decydujące się na

szczepienie przeciw COVID-19, prawdopodobnie nie są świadome, że uczestniczą

w eksperymencie medycznym na ludziach, z wykorzystaniem szczepionki pozostającej

w fazie badań klinicznych, zawierającej m.in. organizmy zmodyfikowane genetycznie

GMO co do których zrezygnowano z monitorowania pod kątem ich wpływu na zdrowie

J f

32

człowieka. Ponadto osoby te nie są należycie informowane np. o tym, że na chwilę

obecną producent nie podał pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu

końcowego (szczepionki).

7. Nikt nie może być poddany eksperymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej

zgody.

8. Udział w eksperymencie medycznym (szczepienie przeciw COVID-19, w ramach

Narodowego Programu Szczepień) wymaga od uczestnika świadomej, swobodnej

i dobrowolnej zgody (raz jeszcze należy zaznaczyć, że tylko ściśle określona grupa osób

może zgodnie z prawem uczestniczyć w eksperymencie medycznym). Oznacza to, iż

uczestnik musi mieć zapewniony komfort psychiczny i fizyczny w podjęciu

samodzielnej decyzji o szczepieniu, a ponadto musi zostać odpowiednio wcześniej

poinformowany o wszystkich ryzykach związanych ze szczepieniem, w tym o fakcie,

że szczepionka która zostanie podana pozostaje w fazie badań klinicznych, nie jest

znana pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu końcowego (szczepionki), że

zawiera organizmy genetycznie zmodyfikowane GMO itp. Zgoda na szczepienie może

zostać w każdym czasie cofnięta, także po przyjęciu pierwszej dawki, a przed podaniem

drugiej. Wycofanie zgody nie może wywołać żądnej negatywnej konsekwencji dla tej

osoby.

9. Prawo do dobrowolnie wyrażonej zgody na udział w eksperymencie medycznym

(wyrażone w art. 39 Konstytucji RP) nie może podlegać żadnym ograniczeniom, także

w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. W żadnym przypadku nie można

więc wprowadzić obowiązku czy też przymusu szczepień przeciw COVID-19,

w sytuacji gdy szczepienia te są kwalifikowane jako eksperyment medyczny.

10. Bezprawnym działaniem będzie stosowania jakiejkolwiek formy przymusu

(bezpośredniego czy też pośredniego), zmierzającego do poddania konkretnej osoby lub

grupy osób zabiegowi szczepienia przeciw COVID-19, szczepionką warunkowo

i tymczasowo dopuszczoną do obrotu, pozostającą w fazie badań klinicznych.

Stosowanie jakiejkolwiek formy przymusu (przez pracodawcę, przełożonego,

funkcjonariusza publicznego, członka personelu medycznego i inne osoby) skutkować

może w stosunku do tych osób odpowiedzialnością karną i cywilną, w tym

odszkodowawczą.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można dopuścić kobiety ciężarnej do

zabiegu szczepienia przeciw COVID-19 (nawet za jej zgodą), gdyż wymagałoby to

szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego,

a to z kolei nie jest możliwe do przeprowadzenia z uwagi na braki informacyjne

w zakresie oddziaływania warunkowo i tymczasowo dopuszczonej do obrotu

szczepionki na matkę i dziecko poczęte (chociażby brak informacji o pełnej

charakterystyce substancji czynnej i produktu końcowego, brak odpowiednich i pełnych

badań, brak wiedzy producenta czy substancje przenikają przez łożysko i do mleka

matki itp.). Podanie takiej szczepionki kobiecie ciężarnej, w zaistniałych

okolicznościach, jest niedozwolone i nie można tego zrobić nawet na wyraźną prośbę

kobiety ciężarnej kierowaną do personelu medycznego.

12. Podanie kobiecie ciężarnej warunkowo i tymczasowo dopuszczonej szczepionki

przeciw COVID-19, w sytuacji gdy następnie dojdzie do uszkodzenia płodu dziecka

J f

33

poczętego, skutkować będzie w stosunku do osób odpowiedzialnych

odpowiedzialnością karną i cywilną, w tym odszkodowawczą.

13. Klauzula dobrego samarytanina nie ma zastosowania do zabiegu szczepienia przeciw

COVID-19. Personel medyczny ponosi odpowiedzialność karną oraz cywilną, w tym

odszkodowawczą, w pełnym zakresie - zakres tej odpowiedzialności nie zostaje

ograniczony klauzulą dobrego samarytanina.

14. Z oficjalnych oświadczeń Komisji Europejskiej (która zatwierdza szczepionki przeciw

COVID-19), wynika iż wszystkie inne szczepionki przeciw COVID-19, które

w najbliższym czasie dopuszczone zostaną do obrotu, zostaną dopuszczone jedynie

warunkowo i tymczasowo (w oparciu o specjalną procedurę), a więc przed

zakończeniem badań klinicznych, na podstawie niepełnych danych, podobnie jak miało

to miejsce z pierwszą dopuszczoną szczepionką firm BioNTech i Pfizer. Oznacza to, iż

wnioski wynikające z niniejszej opinii prawnej, będą aktualna także w stosunku do

pozostałych warunkowo dopuszczonych szczepionek przeciw COVID-19.

15. Z dokonanej analizy stanu faktycznego i prawnego wynika, iż

przystąpienie do realizacji masowych szczepień dorosłej części

społeczeństwa, w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw

COVID-19, będzie eksperymentem medycznym na ludziach na

niespotykaną do tej pory skalę.

Integralną częścią niniejszej opinii jest Załącznik nr 1 zat. „Wnioski końcowe opinii prawnej

dotyczącej szczepień przeciw COVID-19, w ramach Narodowego Programu Szczepień

ogłoszonego przez Radę Ministrów.”

https://www.salon24.pl/u/albatros/1101881,wywiad-z-genetykiem-profesorem-romanem-zielinskim-o-narodowym-planie-szczepien

28 grudnia 2020, 11:56 1305 odsłon

Wywiad z genetykiem Profesorem Romanem Zielińskim - o Narodowym Planie Szczepień

Zakorzeniony w historii Polski i Kresów Wschodnich. Przyjaciel ludzi, zwierząt i przyrody. Wiara i miłość do Boga i Człowieka. Autorytet Jan Paweł II

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo