94 obserwujących
484 notki
641k odsłon
2081 odsłon

A jednak Ziemia się kręci - coraz szybciej

Wykop Skomentuj37

W poprzedniej notce Dlaczego-Ziemia-zwiększyła-obroty zwrócono uwagę na wielką siłę uprzedzeń w nauce. Jak niegdyś większość sądziła, że Ziemia jest pła­ska, bo widział to przecież każdy - tak i obecnie panuje wiele stereotypów nauko­wych w sprawach uważanych przez gros naukowców za oczywiste. Obecnie utrwa­lił się wśród ludzi pogląd że Ziemia obraca się coraz wolniej. Piszący te słowa uważa tę teorię nie tylko za nieuzasadnioną ale za błędną.

Od starożytności jakieś fatum ciąży nad poglądami na obracanie się Ziemi. Od ponad czterdziestu lat każdy obrót Ziemi mierzony jest z dużą precyzją (błąd sza­cowany jest na pół milisekundy kątowej). Na poniżej umieszczonym rysunku ozna­czono ponad piętnaście tysięcy punktów pomiarowych ilustrujących czas ko­lejnych obrotów Ziemi. Łatwo spostrzec, że pomimo wahań z różny­mi częstościa­mi, średni czas obrotu Ziemi dokoła swej osi przez ubiegłe 42 lata zmniejszył się o około 2 mi­lisekundy.

image

 Ergo: Ziemia obecnie obraca się szybciej niż przed półwiekiem. Nikt, jak dotych­czas, nie wyjaśnił przyczyn tego zjawiska. Przeciwnie. Wiedząc że w latach sześć­dziesiątych średni czas obrotu Ziemi był dłuższy niż w połowie XIX wieku o około 3 milisekundy wysnuto wówczas wniosek, że Ziemia konsekwentnie zmniejsza pręd­kość swoich obrotów w tempie 30 mikrosekund rocznie. Wytłumaczono to ha­mowaniem ruchu obrotowego Ziemi przez pracę tarcia pły­wów oceanicznych bio­rących się z oddziaływania grawitacyj­nego Księżyca i (nieco mniejszego w skut­kach) oddziały­wania Słońca. Mało kto zwraca uwagę że obiegają­ce Ziemię pływy oceaniczne nie są jakimś wokółziemskim hamującym Ziemię prądem morskim ale falą stojącą nie wywołującą istotnego tar­cia wody o dno oce­anów. Przypływy wy­wołują pracę od uderzania fal o wybrzeże ale siły tych ude­rzeń skierowane we wszystkich kierunkach. Wydaje się że bar­dziej istotnie na ha­mowanie obrotów Ziemi są pływy olbrzymich mas lawy pod skorupą Ziemi.

Znający prawa fizyki zauważyli, że dla zachowania momentu pędu (krętu) układu Ziemia-Księżyc w przypadku zwalniania prędkości obrotowej Ziemi, Księ­życ musi być wynoszony na coraz wyższą (a więc wolniejszą) orbitę. W oparciu o tę teorię od nowa przeliczono terminy obserwowanych w starożytności zaćmień Słoń­ca i Księżyca zmieniając dla potrzeby tej teorii daty zdarzeń historycznych związa­nych z tymi zaćmieniami. A tu widać że cała ta robota na nic.

Kardiolog, patrząc na kardiogram, odnajduje w nim zawarte informacje o sta­nie ukła­du krąże­nia pacjenta. Może z rozkładu punktów na tym wykresie da się zna­leźć informacje o Ziemi i o oddziaływa­niu na nią Układu co nas otacza?

Rzesze naukowców twierdzą, że Ziemia musi spowalniać swoje obroty, bo przecież grawitacja Księ­ży­ca musi ją hamować. Z  pomiarów wynika jednak, że jednak przyspie­sza. Kie licho? Paradoks jakiś czy może przez 40 lat prze­stały dzia­łać opi­sane i na­uczane w szkołach prawa przyrody? Je­den z komentato­rów mojej po­przedniej notki zarzuca mi, że wyniki 42 lat, to za mało aby wyciągać kosmogo­niczne wnioski. A czy można było wysnuwać teorię spowalniania ruchu obrotowego Ziemi znając tylko praktycznie dwa pomiary: je­den średnią z lat sześćdziesią­tych XX wieku i drugi o sto lat wcześniejszy, oparty o średniej prędkości obrotowej Zie­mi w czasie kilkudziesięciu lat środka XIX wieku? Nawet podano wte­dy wartość liczbową, że tempo spowalniania obrotu Ziemi wynosi 30mikrosekund rocznie!

Sil­ne prze­słanki ma podejrzenie, że jedną z przyczyn zmian prędkości obroto­wej Ziemi, analogicznie do wpływu na am­plitudę przypływów morskich, jest grawi­tacyjne oddziaływanie Księżyca i Słońca. Poniższy wykres przedstawia rozciągnię­ty w czasie wykres wahań prędkości obro­towej Ziemi w relacji do terminów pełni i nowiów Księżyca (kiedy pływy morskie są naj­większe) .

image

Ten sam wykres rozciągnięty w osi czasu od 1972 do 2015

image


English

Na pierw­szy rzut oka wykres zdaje się potwierdzać koincydencję hamowań Ziemi z terminami nowiów i pełń Księżyca. . Jednak uważniejsze ogląd­nięcie poniżej umieszczonego wykresu zmian prędkości na tle terminów no­wiów i pełń księżycowych wskazuje, że waha­nia prędkości obro­towej Ziemi są nie­co częstsze. Czyżby to były dudnienia od na­kładania się zjawisk o in­nej częstości? Pró­bowałem ocenić częstości zmian prędko­ści z częstością występowania peryge­ów i apogeów Księżyca. Też nie ma pełnej ko­incydencji. Pytania mnożą się jak kró­liki co zauwa­żył jeden z komen­tatorów. Wia­domo co obroty Ziemi hamuje, ale co je przyspie­sza? Które działanie przeważa?

Odpowiedź na te pytania jest bardzo istotna. Są one równoważne kwestii czy nasz Układ Słoneczny jest stabilny czy może grozi mu destabilizacja?

English

Zobacz jeszcze 
sroda-1-lipca-2015 01-59-60-sekunda-przestepna


 

Wykop Skomentuj37
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie