8 obserwujących
30 notek
154k odsłony
358 odsłon

Do not talk LGBT, tell SAC! Nie mów LGBT, powiedz SAC !

Wykop Skomentuj3

Nie mów LGBT,  powiedz SAC !

      Mówienie o ruchu politycznym, który ma ogromne ambicje całkowicie przebudować mentalność i system wartości całych społeczeństw, jako LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych), jest dziś już całkowicie infantylne i nieprzystające do rzeczywistości. Za ruchem tym stoją wielkie międzynarodowe koncerny, jak np. Google, który decyduje o kolejności i możliwości znalezienia informacji w Internecie. Ruch ten ma także swoje reprezentacje polityczne. Dla przykładu partia znanego homoseksualisty Biedronia jest już dziś 4 siłą polityczną w Polsce. W wystąpieniach publicznych aktywistów tego ruchu politycznego jasno widoczne są trzy podstawowe postulaty polityczne:


Seksualizacja / Sexualization /

•  sztuczne wywoływanie pobudzenia seksualnego u dzieci i młodzieży od wczesnych lat ich życia dzieci, poprzez m.in. naukę masturbacji i zachęcanie do kontaktów seksulanych, seksualizacja spojrzenia na społeczeństwa, jako całość. Komuniści dzielili społeczeństwo na klasy ze względu na stan posiadania, a ten ruch dzieli społeczeństwo z uwagi podejście do czystości (ten ruch całkowicie ją odrzuca i fascynuje się afirmacją różnych działań seksulanych, które jeszcze niedawno przez lekarzy były określane, jako zboczenia płciowe),


Antyklerykalizm / Anticlericalism/

• Kościół Katolicki, przypominający że homoseksualizm jest wg Pisma Świętego grzechem ciężkim i promujący czystość, jest dla tego ruchu wrogiem nr 1. Stąd wynikają liczne profanacje, dokonywane przez członków tego ruchu, wobec obrazów Matki Bożej w Polsce.


Ceznura /Censorship/

• faszystowskie hasło: jeden naród, jedna partia itd. zostały zaadaptowane przez ten ruch, gdyż osoby publiczne, które mają odwagę głosić inne poglądy są  bez pardonu za to atakowane pod pozorem homofobii i często poprzez to pozbawiane pracy. Aktualnie, za napisany na Instagramie cytat, znany australijski rugbista Israel Folau stracił pracę i 10 mln zł. Ten cytat z Pisma Świętego mówił jedynie, że Pan Bóg nie godzi się na homoseksualizm. Również w wczoraj (09.06.2019 r.) znany polski publicysta Rafał Ziemkiewicz stracił pracę w portalu Interia za tekst w obronie wartości, które atakują te środowiska

• Aktywiści ruchu domagają się także kary więzienia dla osób, które nie akceptują ich poglądów i mówią o tym.

 

  Dlatego czas się opamiętać i zacząć nazywać rzeczy po imieniu. Proszę wszystkich, włącznie z administratorami portalu SALON24, aby od tej chwili zaprzestać używania skrótowca LGBT i zacząć stosować skrótowiec, który oddaje istotę tego ruchu politycznego.

O to samo proszę inne media i blogierów w Polsce, Europie, USA i na świecie. Musimy walczyć wspólnie o wolność wyrażania swoich poglądów!

Zatem nie mów już od dziś LGBT, lecz SAC (seksualizacja, antyklerkalizm, cenzura)!


     /English translation/

     Talking about a political movement, that has a big ambitions to completely rebuild the mentality and value system of entire societies, as LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender - a shortcut referring to lesbian, gay, bisexual and transgender people) is now totally infantile and do not match the reality. Behind this movement are large international concerns, such as Google, which determines the order and possibility of finding information on the Internet. This movement also has its political representations. For example, the party of the well-known homosexual Biedronia is today the thirt party in Poland. In the public speeches of the activists of this political movement, three basic political postulates are clearly visible:

Sexualization

• Artificially inducing sexual arousal of children from the early years of their lives, children, youth, through, among others, the science of masturbation, sexualization of the view of society as a whole). The communists divided society into classes because of their possessions, and this movement shares the society with the approach to chastity (this movement completely rejects it and is fascinated by the affirmation of various sex activities, which until recently were referred to by physicians as sexual deviations),


Anticlericalism

• The Catholic Church, reminding that homosexuality is a serious sin and promoting purity according to the Scriptures, is the enemy number 1 for this movement.  Hence the numerous profanations made by the members of this movement towards the images of the Mother of God in Poland.


Censorship

• fascist slogan: ,,one nation, one party", etc. were adapted by this movement, because public figures who dare to proclaim other views are in fact without a punishment attacked under the guise of homophobia and often deprived of work. Currently, for a quotation written on Instagram, a well-known Australian rugby player Israel Folau lost his job and PLN 10 million. This quote from the Scriptures only said that God would not accept homosexuality. Also in yesterday (09/06/2019), well-known Polish columnist Rafał Ziemkiewicz lost his job at the Interia portal for text in defense of values that attack these environments

• Movement activists also demand prison sentences for people who do not accept their views and talk about it.

• Traffic activists also demand prison sentences for such persons.

    That's why it's time to come back and start calling things by name. I am asking everyone, including the SALON24 portal administrators, to stop using the LGBT shortcut and start using the abbreviation that captures the essence of this political movement.

For the same, please other media and bloggers in Poland, Europe, the USA and in the world. We must fight together for the freedom to express our views!

Therefore, do not speak LGBT from today, but SAC (sexualization, anticlericalism, censorship) !


Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo