0 obserwujących
26 notek
14k odsłon
297 odsłon

Demon i płeć

Wykop Skomentuj1

Byłaż to niemała zgryzota dla egzegetów, ów szóstyrozdział KsięgiRodzaju: „A kiedy ludzie jęli rozmnażać się na ziemi i napłodzili córek,synowie Boży, widząc, iż pięknebytycórki ludzkie, brali sobie żony zewszystkich, jakie wybrali". Cóż to za „synowie Boży", którzy mieli spra­wy cielesne z córkami ludzkimi i wydali na świat ów ród gigantów, wnastępnych zdaniach wspomniany? Mieliżby to być ludzie po prostu,męska część rodzaju ludzkiego, jak nauczają pospolicie w Kościele? Dla­czegóż tedy powiada zrazu Pismo, że ludzie się rozmnażali, a potem, żeBożych synów zwiodła piękność ludzkich córek? Więc aniołowie? Nie­słychana to po prawdzie rzecz, by duchy bezcielesne w cielesnej miłości łączyły się pożądliwie z grzesznym ciałem niewieścim; i nie przystoi do­puszczać myśli, by płeć męska była udziałem aniołów, skoro jednomyślnezdanie doktorów Kościoła przeciwnie orzeka. I nikt, zaiste, nie powinienw to wątpić, komu nieobce jest dzieło O Państwie Bożym,gdzie w księ­dze dziewiątej, dziesiątej, jedenastej i dwunastej święty Augustyn subtel­nie i wnikliwie otych rzeczach rozprawia. A już od kiedy święty DionizyAreopagita w traktacie O niebiańskiej hierarchiisprawę całą z najwięk­szą, jak być może, jasnością wyłożył, wątpić w tę rzecz byłoby zaiste nadużywaniem rozumu. A zważywszy jeszcze, że święty Tomasz, błędyJudejczyków i Saracenów zbijając, w 83 i 88 rozdziale księgi czwartejSumy przeciw poganomdowodzi, że chociaż po ciała zmartwychwstaniuwszystkie członki cielesnej powłoki zostaną ludziom przywrócone, w tym,i te, co na ziemi służą prokreacji, stosownie do płci, jaką na ziemi każdysię cieszył, i chociaż nawet nie będzie odjęta płci niewieściej słabośćprzyrodzona, to jednak użytku żadnego błogosławieni z tych darów czy­nić nie będą, bo nie na to utrzymane zostaną, ale jedynie ad integritatemnaturalis corporis restituendam.Skoro tedy, wnioskować się godzi, nawetzmartwychpowstałe ludzkie plemię, w pełni ciału swojemu przywrócone,nie zazna więcej owej żądzy grzesznej, to o ileż mniej może concupiscentia carnisprzemieszkiwać w czystych inteligencjach, o których w piętna­stym rozdziale przytoczonego dzieła powiada święty Dionizy, že jeśli na­wet w przenośniach lędźwie się im przypisuje, to jeno po jo, aby wfigu­rze ludzkiej słabości dostępnej ową płodność pobożną przedstawić, któranic cielesnego nie płodzi. Nie może tedy to być, aby płeć jaka aniołombyła dana, a także trudno przypuścić, by dana im była zrazu, a potemdopiero Stwórca najwyższe swoje kreatury niejako, wstyd powiedzieć,owałaszył, nie godzi się to bowiem nijak z doskonałością dzieła stworzenia.

A przecie niełatwo, z drugiej strony, wyrozumienie posiąść w tejżeopowieści Księgi Rodzaju, jeśli ów domysł o aniołach odrzucić. Co wię­cej, tę samą historię znajdzie każdy w Księdze Enocha, uzupełnionąszczegółami, które w rzeczy samej wątpić nie pozwalają, że właśnie o anioły chodziło. Prawda, że nie dopuszcza Kościół, by Księgę Enochawkładać między objawione Pisma, ale skoro — nie mówię defekt, ale za­gadka jaka w objawionym Piśmie się kryje, godzi sięmożenieobjawio­nym się posłużyć, by rzeczy lepiej dociec. Jakoż powiada Księga Eno-cha, że zwiedzeni pięknością cór ziemi i pchani nieprzepartym ku nim pożądaniem zstąpili z nieba aniołowie na górę Armon w liczbie dwóchsetek i jęli się łączyć cielesną miłością z mieszkankami ziemi; a Samyasabył ich wodzem i razem z wszystkimi przysięgę złożył, że nigdy nie wy­rzekną się tego, co postanowili.

I tak, wedle Księgi Enocha, ogień płci sprawił upadek aniołów. Takto z żądzy połączeń cielesnych zrodziło się państwo demonów, które odwieków czyha na zatracenie człowieka, a i tak bezwiednie chytrościąswoją służy temu, by wypełniły się niepojęte wyroki Stworzyciela. Tak to zło pierworodne wszechświata, owa zasada szatańska, która nie prze­stanie zwodzić śmiertelnych aż do dnia Sądu Ostatecznego, z tej jednejsprawy się wzięła, z tej dwoistości płci rodzajowi ludzkiemu od początkudanej (a nie po grzechu dopiero, jak gnostycy nauczali, Orygenes, Eňu­gena i Jakub Boehme). Nic też dziwnego, że przez to właśnie grzesznemiejsce najczęściej diabelska pokusa dostęp znajduje, jako że tam, gdzieżądza największa, tam i słabość największa. I nie przeczy temu wywódświętego Augustyna, który w rozdziale 20 księgi 9 pokazuje, jak to sa­mo imię „demon" od wiedzy się wywodzi, z czego okazać się ma, iż py­cha wiedzy nade wszystko szatańską naturę wypełnia. Nie masz tusprzeczności, powiadamy, albowiem wie to każdy, iż libido sciendii libi­do sentiendizawsze sparzone chodzą. A co z nich pierwsze było, dalejnie pytajmy, skoro wiemy, że we wszystkim pierwszy był Ten, który jest.

O sztuczkach i podstępach, którymi posługuje się demon, aby usidlićduszę, napisano już, od Tertuliana poczynając, biblioteki całe i mnóstwo dzieł, rzadko w tych czasach upadku wznawianych, opisywało wybiegimające śmiertelników płci obojga pod jarzmo największego wrogarodzaju ludzkiego poddać. Jako rzecz pewną stwierdziły opętaniadiabelskie synody niektóre oraz taka liczba Ojców Kościoła, iż wątpić w tej sprawie co do prawowiernej nauki kościelnej zgoła jest niepodobień­stwem. A studiując wypadki opętania, których tyle po wszystkich wie kach się znachodzi, nietrudno zauważyć, że bodaj nie ma takich, gdzieby właśnie na tchnieniu owego żaru, co płeć niewieścią i męską ku sobiezbliża, niewciskałysię najczęściej w dusze iskry piekielnego ognia.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale