GPS GPS
619
BLOG

Osiem razy „NIE”!

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 40
Oto mo­je od­po­wie­dzi na py­ta­nia re­fe­ren­dal­ne z uza­sad­nie­niem i wy­ja­śnie­niem, czy we­zmę udział w re­fe­ren­dum i dla­cze­go nie. To je­st not­ka dla gim­na­zja­li­stów, na­pi­sa­na tak, by każ­dy głu­pi zro­zu­miał. Za­in­te­re­so­wa­nym mo­gę w dys­ku­sji wy­ja­śnić te kwe­stie bar­dziej do­głęb­nie.

  Opo­zy­cja wo­bec PiS-u gło­si ha­sło: „osiem gwiaz­dek”, czy­li za­no­ni­mi­zo­wa­ny wul­gar­ny hejt. Ja na­le­żę do kul­tu­ral­nej opo­zy­cji i za­mie­niam osiem gwiaz­dek na osiem "NIE". Re­fe­ren­dum wy­my­śli­li funk­cjo­na­riu­sze PiS i je­st to bez sen­su, tak jak wszyst­ko, co PiS wy­my­śla. Ich rzą­dy czy­nią z Pol­ski kra­inę ab­sur­dów.

1. Czy po­pie­ra­sz wy­prze­daż ma­jąt­ku pań­stwo­we­go pod­mio­tom za­gra­nicz­nym, pro­wa­dzą­cą do utra­ty kon­tro­li Po­lek i Po­la­ków nad stra­te­gicz­ny­mi sek­to­ra­mi go­spo­dar­ki?

 • a. Od­po­wie­dź: NIE.
 • b. Uza­sad­nie­nie: Wy­prze­daż to sprze­daż po niż­szej ce­nie niż ryn­ko­wa, to sprze­daż po ob­ni­żo­nej ce­nie na sku­tek ban­kruc­twa. Nie po­pie­ram sprze­da­ży ma­jąt­ku pań­stwo­we­go po za­ni­żo­ny­ch ce­na­ch ni­ko­mu. Jed­nak­że po­pie­ram pry­wa­ty­za­cję, a za­tem sprze­da­nie wszel­kie­go ma­jąt­ku pań­stwa po jak naj­wyż­szej ce­nie, co naj­le­piej zro­bić w dro­dze li­cy­ta­cji z re­al­ną ce­ną wy­wo­ław­czą, a nie wy­prze­da­żo­wą. Tak uzy­ska­ne fun­du­sze pań­stwo po­win­no prze­zna­czyć na eme­ry­tu­ry wy­pła­ca­ne po li­kwi­da­cji ZUS-u. A Po­la­cy, po­sia­da­jąc wszyst­ko co je­st w Pol­sce na wła­sno­ść, bę­dą mieć nad tym wie­lo­kroć więk­szą kon­tro­lę niż za po­śred­nic­twem sprze­daj­ny­ch po­li­ty­ków.
 • c. Czy od­po­wiem na to py­ta­nie w re­fe­ren­dum?: NIE.
 • d. Uza­sad­nie­nie: Od­po­wie­dź „NIE” bę­dzie po­trak­to­wa­na ja­ko sprze­ciw wo­bec pry­wa­ty­za­cji, a „TAK” ja­ko zgo­da na wy­prze­daż. Obu roz­wią­zań nie po­pie­ram.

2. Czy po­pie­ra­sz pod­nie­sie­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go, w tym przy­wró­ce­nie pod­wyż­szo­ne­go do 67 lat wie­ku eme­ry­tal­ne­go dla ko­biet i męż­czy­zn?

 • a. Od­po­wie­dź: NIE.
 • b. Uza­sad­nie­nie: Nie po­pie­ram żad­nej od­gór­nej, usta­lo­nej cen­tral­nie przez pań­stwo re­gu­la­cji w kwe­stii eme­ry­tur. Każ­dy po­wi­nien so­bie sam oszczę­dzać na eme­ry­tu­rę i sam de­cy­do­wać, w ja­kim wie­ku prze­sta­nie pra­co­wać i bę­dzie da­lej żyć z ze­bra­ny­ch oszczęd­no­ści. Pań­stwu nic do te­go.
 • c. Czy od­po­wiem na to py­ta­nie w re­fe­ren­dum?: NIE.
 • d. Uza­sad­nie­nie: Od­po­wie­dź „NIE” bę­dzie po­trak­to­wa­na ja­ko po­zo­sta­wie­nie obec­ne­go sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go, a za­tem brak re­for­my ZUS, po­zo­sta­wie­nie tej pi­ra­mi­dy fi­nan­so­wej bez zmian, a za­tem dal­sze okra­da­nie Po­la­ków. Od­po­wie­dź „TAK” bę­dzie im­pul­sem, by pań­stwo cen­tral­nie re­gu­lo­wa­ło i zmieniało już za­war­te umo­wy w kwe­stii eme­ry­tur. Obu roz­wią­zań nie po­pie­ram.

3. Czy po­pie­ra­sz li­kwi­da­cję ba­rie­ry na gra­ni­cy Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z Re­pu­bli­ką Bia­ło­ru­si?

 • a. Od­po­wie­dź: NIE.
 • b. Uza­sad­nie­nie: Za­sie­ki na gra­ni­cy to na­sza obro­na przed woj­ną hy­bry­do­wą, któ­rą to­czy z na­mi Zwią­zek Bia­ło­ru­si i Ro­sji. Mu­si­my się bro­nić i nie ma in­nej moż­li­wo­ści jak uszczel­niać tę gra­ni­cę wszel­ki­mi spo­so­ba­mi, tak by nie do­pu­ścić do za­la­nia Pol­ski przez lu­dzi wer­bo­wa­ny­ch przez wro­gie nam re­żi­my.
 • c. Czy od­po­wiem na to py­ta­nie w re­fe­ren­dum?: NIE.
 • d. Uza­sad­nie­nie: Od­po­wie­dź „NIE” bę­dzie po­trak­to­wa­na ja­ko uza­sad­nie­nie dla rzą­dzą­cy­ch, by za­mknąć wszyst­kie gra­ni­ce i izo­lo­wać na­sz kraj. A ja uwa­żam, że po­win­na być peł­na swo­bo­da prze­kra­cza­nia na­szej gra­ni­cy dla każ­de­go po­ko­jo­wo uspo­so­bio­ne­go czło­wie­ka z ca­łe­go świa­ta. Od­po­wie­dź „TAK” bę­dzie ozna­cza­ła zgo­dę na przyj­mo­wa­nie wro­go nam na­sta­wio­ny­ch dżi­ha­dy­stów. Obu roz­wią­zań nie po­pie­ram.

4. Czy po­pie­ra­sz przy­ję­cie ty­się­cy nie­le­gal­ny­ch imi­gran­tów z Bli­skie­go Wscho­du i Afry­ki, zgod­nie z przy­mu­so­wym me­cha­ni­zmem re­lo­ka­cji na­rzu­ca­nym przez biu­ro­kra­cję eu­ro­pej­ską?

 • a. Od­po­wie­dź: NIE.
 • b. Uza­sad­nie­nie: Przy­mu­so­wa re­lo­ka­cja ozna­cza, że Unia Eu­ro­pej­ska bę­dzie mo­gła nam do Pol­ski prze­słać wie­lu is­la­mi­stów, któ­rzy nie chcą się in­te­gro­wać w kra­ja­ch za­chod­ni­ch. To bę­dzie dla nas ka­ta­stro­fa.
 • c. Czy od­po­wiem na to py­ta­nie w re­fe­ren­dum?: NIE.
 • d. Uza­sad­nie­nie: Od­po­wie­dź „NIE” bę­dzie po­trak­to­wa­na ja­ko zgo­dę na to, by w dro­dze re­fe­ren­dum moż­na by­ło zde­cy­do­wać o przy­ję­ciu do Pol­ski ban­dy­tów, nie­ro­bów i wy­rzut­ków, któ­ry­ch gdzie in­dziej nie chcą. Uwa­żam, że ty­ch spraw nie po­win­no się re­gu­lo­wać po­przez re­fe­ren­dum. Unia zmie­rzy, ilu je­st w Pol­sce prze­ciw­ni­ków ta­kie­go roz­wią­za­nia i prze­ku­pi na­szy­ch po­li­ty­ków od­po­wied­ni­mi kwo­ta­mi, by w ko­lej­nym re­fe­ren­dum od­po­wie­dź by­ła „TAK”. Od­po­wie­dź „TAK” bę­dzie ozna­cza­ła zgo­dę na usta­no­wie­nie w Pol­sce mu­zuł­mań­ski­ch ka­li­fa­tów z do­mi­nu­ją­cym pra­wem sza­ria­tu.

  Dżi­ha­dy­ści pod­bi­ja­ją Eu­ro­pę de­mo­gra­ficz­nie, a za­tem de­mo­kra­tycz­nie. Pre­ce­dens re­fe­ren­dum z py­ta­niem, czy go­dzi­my się ich przy­jąć, to de­mo­kra­tycz­na broń, któ­rą im da­je­my do pod­bi­cia nas. Moż­li­wo­ści przy­ję­cia V ko­lum­ny nie wol­no pod­da­wać pod gło­so­wa­nie.

  To re­fe­ren­dum je­st ewi­dent­ną grą wy­bor­czą PiS-u, któ­ry chce dzię­ki nie­mu ugrać kil­ka pro­cent wię­cej, by mieć sa­mo­dziel­ne rzą­dy. Oczy­wi­ste je­st, że zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść Po­la­ków od­po­wie w tym re­fe­ren­dum czte­ry ra­zy "NIE". Teo­re­tycz­nie re­fe­ren­dum bę­dzie wią­żą­ce, gdy weź­mie w nim udział po­nad po­ło­wa osób upraw­nio­ny­ch do gło­so­wa­nia. Nie­mniej na­wet jak się tak sta­nie, to i tak Sejm nie bę­dzie zo­bo­wią­za­ny do uchwa­le­nia żad­nej usta­wy w ty­ch spra­wa­ch. Spo­sób za­da­nia py­tań unie­moż­li­wia za­pew­nie­nie re­ali­za­cji po­stu­la­tów w ni­ch sfor­mu­ło­wa­ny­ch.

  Więc w isto­cie re­fe­ren­dum o ni­czym for­mal­nie nie zde­cy­du­je, bę­dzie tyl­ko po­lem do dal­szy­ch ma­ni­pu­la­cji po­li­tycz­ny­ch. Du­ża fre­kwen­cja uła­twi pro­pa­gan­do­wo, czy to rzą­do­wi PiS, czy PO, na dal­sze utrwa­la­nie w Pol­sce eta­ty­zmu, cen­tra­li­zmu i so­cja­li­zmu. Więc naj­le­piej by by­ło, gdy­by fre­kwen­cja w re­fe­ren­dum by­ła ni­ska. No i oczy­wi­ście na­le­ży od­su­nąć od wła­dzy PiS, a PO nie do­pu­ścić.

  Od­da­nie gło­su nie­waż­ne­go al­bo czę­ścio­wo waż­ne­go, wli­cza­ne je­st do fre­kwen­cji. A za­tem je­śli chce­my ją zmniej­szyć, nie po­win­ni­śmy w ogó­le po­bie­rać kart do gło­so­wa­nia. Gdy chce­my od­po­wie­dzieć na jed­no py­ta­nie, a nie chce­my na in­ne, to i tak obie od­po­wie­dzi, jed­na waż­na, dru­ga nie, bę­dą się wli­czać do fre­kwen­cji. Tyl­ko ostat­nie py­ta­nie je­st w mia­rę sen­sow­ne, ale by na nie od­po­wie­dzieć, trze­ba po­brać wszyst­kie kar­ty z py­ta­nia­mi, co się li­czy do fre­kwen­cji na ni­ch wszyst­ki­ch.

  Więc ja re­fe­ren­dum zboj­ko­tu­ję, nie po­bio­rę w ogó­le kar­ty re­fe­ren­dal­nej i spraw­dzę, czy to ko­mi­sja od­no­to­wa­ła, a w wy­bo­ra­ch do Sej­mu bę­dę gło­so­wać na kan­dy­da­ta No­wej Na­dziei na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji. Nie­ste­ty u mnie w War­sza­wie na Mo­ko­to­wie w wy­bo­ra­ch do Se­na­tu są tyl­ko kan­dy­da­ci PO­PiS-u, dla­te­go od­dam głos nie­waż­ny. Zwra­cam uwa­gę na to, że je­śli świa­do­mie od­da­je­my głos nie­waż­ny, to na­le­ży prze­kre­ślić wszyst­kie krat­ki, bo jak od­da­my czy­stą kar­tę, to oszu­ści li­czą­cy gło­sy na niej za­zna­czą swo­je­go kan­dy­da­ta.

  A oszu­ści cza­ją się na każ­dym kro­ku. Je­śli w cza­sie kam­pa­nii wy­bor­czej po­li­ty­cy i dzien­ni­ka­rze oszu­ku­ją, kła­mią, ma­ni­pu­lu­ją i sto­su­ją czar­ny pi­jar, to zna­czy, że oszu­stwo je­st wszech­ogar­nia­ją­ce, więc i w ko­mi­sja­ch wy­bor­czy­ch sie­dzą oszu­ści. Trze­ba więc im bar­dzo uważ­nie pa­trzeć na rę­ce.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

___________________

Przekręty finansowe to regres cywilizacyjny wywoływany przez państwa <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Jak przekonałem ChataGPT, by został premierem.

___________________

Ta­gi: gps65, wybory, referendum, 2023

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka