GPS GPS
2546
BLOG

Pogromcy mitów - Homeopatia

GPS GPS Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 75
Większość ludzi uważa, że homeopatia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem lekami homeopatycznymi, a leki te są robione z ziół. Czyli, że niby homeopatia to rodzaj ziołolecznictwa.
A wszyscy pozostali, którzy wiedzą więcej, uważają, że homeopatia to leki z silnie rozcieńczoną substancją aktywną. Myślą, że to leki, czyli substancje o wyższej skuteczności terapeutycznej niż placebo.

Płaska Ziemia <- poprzedni mit
następny mit -> Benzyna

I jedni i drudzy się mylą. Homeopatia to przemysł hochsztaplerski – to oszustwo służące temu, by zarabiać kolosalne pieniądze na frajerach i głupkach, czyli na większości z nas.
Wszystko dokładnie wyjaśnione jest w: Biuletynie Sceptycznym – w nim można znaleźć artykuły: „Homeopatia - Słodkie granulki są dobre na wszystko” i „Efekt placebo”. Biuletyn napisał mój kolega, Naczelny Sceptyk Polski, znany bloger i pisarz: Adam Pietrasiewicz. Warto poczytać inne artykuły z Biuletynu, bo obalają wiele innych mitów. Będę do nich się odwoływał w niektórych następnych częściach tego serialu blogowego.
Polcecam też fragment książki napisanej w 1993 roku przez Adama Pietrasiewicza pod tytułem: "Magia myślenia i myślenie magiczne czyli tajemnice dębowego biurka i inne niezwykłe zjawiska" dotyczący homeopatii: "Homeopatia to magia".
Chciałbym promować sceptycyzm. Celem mojej serii notek jest to, by czytelnicy stracili zaufanie do powszechnie głoszonych twierdzeń i by próbowali je samodzielnie weryfikować, by starali się czytać, dyskutować, studiować, myśleć i korzystać z wielu źródeł i autorytetów, a nie wierzyć w to, co mówi telewizor i dziennikarze.
To ma też cel polityczny, bo sceptycyzm to pierwszy krok do obalenia socjalizmu, w który się powszechnie ślepo wierzy. Najbardziej obecnie szkodliwym i destrukcyjnym powszechnym mitem i zabobonem jest ideologia socjaldemokratyczna.
Wracając do homeopatii - w skrócie: polega ona na rozcieńczaniu jakiejś substancji w wodzie i potrząsaniu tą wodą. Rozcieńczenie jest tak duże, że w ostatecznym „leku” jest bardzo małe prawdopodobieństwo znalezienia nawet jednego atomu pierwotnie rozpuszczanej substancji „leczniczej”. I do tak otrzymanego „leku” coś tam się jeszcze dokłada neutralnego, typu cukier. Czyli homeopatia to po prostu woda z cukrem. I to tyle – cała tajemnica. To nie są leki, to magia, bo kluczowe jest to potrząsanie.
Tylko, że nie ma żadnej naukowej metody by zbadać końcowy produkt stojący w aptece i stwierdzić, czy był rozcieńczany i potrząsany, czy nie. Czyli w istocie wcale nie potrzeba potrząsać, bo jest to nieweryfikowalne. I również nie potrzeba przejmować się tą pierwotnie rozcieńczaną substancją, bo w końcowym produkcie jest niewykrywalna. Można rozcieńczać cokolwiek, lub w ogóle nie rozcieńczać – efekt leczniczy będzie taki sam.
Więcej informacji jest w następujących artykułach:
Okazuje się, że homeopatia to też sprawa polityczna! W Polsce ktoś przegłosował ustawę o nazwie: „Prawo farmaceutyczne”, w której jest napisane: „Produkty homeopatyczne nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej”.
To jest bardzo dobitny dowód tego, że III RP, czyli Druga Komuna, to państwo totalnie skorumpowane. Nie ma przecież innej możliwości by te zapisy powstały bez zapłacenia łapówki – na tym zapisie koncerny farmaceutyczne zarabiają przecież miliardy dolarów. „Lub czasopisma”, czy afera Rywina, to mały pikuś w porównaniu z tymi zapisami. A jednak nikt za to nie poniósł odpowiedzialności! A przecież to jawny sabotaż, to wyraźnie psucie prawa i ośmieszanie państwa! Rządzą nami i idioci i sabotażyści!
 
Grzegorz GPS Świderski
 
PS. A tu jest wykład o homeopatii:
 
 

Spieprzaj dziadu, Komorowski <- poprzednia notka
następna notka -> Gaz łupkowy

 

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie