TO BÓG MNIE STWORZYŁ,
TO BÓG POUCZYŁ MNIE, JAK ŻYĆ.
28 obserwujących
247 notek
234k odsłony
258 odsłon

LEKSYKON NOWOMOWY - STRONA 1

Wykop Skomentuj12

SŁOWO – służy do porozumiewania się ludzi między sobą. Ma ustalone w tradycji i historii znaczenie, budzi określone skojarzenia i emocje. Pojęcia zawarte w słowach tych, którymi myślimy i tych, które wypowiadamy/słyszymy wpływają na to, jak widzimy świat, zjawiska, społeczeństwa, jak je oceniamy i jakie postawy w życiu przyjmujemy.
I właśnie SŁOWO jest wykorzystywane w celu zmiany człowieka myślącego samodzielnie w człowieka bezmyślnie przyjmującego serwowane mu przez rozmaite środki masowego przekazu (radio, TV, film, literatura, sztuka, masowe imprezy) NOWE ZNACZENIA SŁÓW dotąd kojarzonych i rozumianych jednoznacznie przez wszystkich członków danej społeczności.
Dodanie do znanych nam słów nowych znaczeń, coraz częściej też wypaczanie/zmiana/odwrócenie dotychczasowych, początkowo wywołuje poczucie dysonansu poznawczego, z czasem jednak zaczyna ukorzeniać się w umysłach ludzi, którzy stopniowo zaczynają rozumieć je w nowy sposób i zapominają o ich dotychczasowym znaczeniu. Z czasem też słowa, które dotąd budziły emocje pozytywne, zaczynają nabierać charakteru negatywnego. Zaczynają znaczyć coś zupełnie innego, niż dotychczas znaczyły.

Skutkiem/przejawem podmiany znaczeń słów, za pomocą których ludzie się porozumiewają, jest trawiąca ludzi choroba społeczna, tzw. poprawność polityczna, nasilająca się od mniej więcej przełomu XX/XXI wieku. Odebrała ona szerokim masom ludzkim na świecie rozum, zdolność logicznego myślenia i wyciągania prawidłowych wniosków ze zjawisk dziejących się w świecie rzeczywistym. Pozbawiła ludzi instynktu samozachowawczego i zdolności przewidywania skutków własnych działań i zaniechań. Wprowadziła do świata wyższych wartości dotąd wyznawanych pojęciowy chaos i zaburzyła zdolność rozróżniania dobra i zła, prawdy i kłamstwa, przyzwoitości i niegodziwości, miłości i nienawiści, rozumu i głupoty, piękna i brzydoty.

Przygotowałam przegląd kilku pojęć, których znaczenie zostało wywrócone na nice przez macherów od inżynierii społecznej, ludzi ciężko zaburzonych psychicznie, których motorem istnienia stało się dążenie do panowania nad światem, do odebrania ludziom wolności decydowania o własnym życiu, poprzez zawładnięcie ich umysłami i uczuciami, odebranie im wolnej woli, wolnej myśli, zdolności do rozróżniania dobra i zła. Operacja zamiany znaczenia słów odebrała też większości ludzi zdolność i chęć do walki o powrót do normalności, uczyniła z ludzi bezwolne masy posłuszne niewidzialnym, ale realnie istniejącym siłom wyposażonym w rozmaite narzędzia wpływu - ogromny kapitał, media - propagandę, korporacje potężniejsze od mocarstw.

Jeśli ludzie nie przejrzą na oczy staną się bezkształtną, niewolniczą magmą "bez serc bez ducha".


Lista będzie rozszerzana i uzupełniana - chętnie przyjmę też propozycje ją rozszerzające.


SYNONIMY* - znaczenie przed rewolucją kulturową w Europie i reszcie świata przenikającą do Polski po ustaleniach w Magdalence i przy okrągłym stole

SYNONIMY+ - zamiana odwiecznych znaczeń na takie, które mają na celu zniewolenie człowieka, odebranie mu wolności myśli i czynu

PATRIOTYZM/PATRIOTA

ETYMOLOGIA - od greckiego słowa „πατριά” – „patria”, oznaczającego rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców, ojczyznę.

SYNONIMY*

miłość do ojczyzny, nacjonalizm, społecznikostwo, przywiązanie do kraju, umiłowanie ojczyzny, jej kultury, tradycji, historii

SYNONIMY+

faszyzm, nazizm, antysemityzm, ksenofobia, kołtuństwo, zaściankowość, wstecznictwo, nienawiść, antyeuropejskość, ruska onuca, ruski agent, ruski troll


FASZYZM

ETYMOLOGIA - języka łacińskiego od słowa fasces, co znaczy rózgi, wiązki (lub też z włoskiego do słowa fascismo).

SYNONIMY*

ideologia faszystowska, skrajny nacjonalizm, hitleryzm, nacyzm, narodowy socjalizm, nazizm, nazim,   

SYNONIMY+

patriotyzm, nacjonalizm, miłość do ojczyzny, przywiązanie do kraju, umiłowanie ojczyzny, jej kultury, tradycji, historii, manifestowanie miłości do ojczyzny, niezgoda na zawłaszczanie ojczyzny przez obce lobbies, niezgoda na dominację obcych kultur, niezgoda na zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez propagatorów seksualizacji i odmienności seksualnej, niezgoda na seksualizację dzieci i kształtowanie w nich zachowań hedonistycznych (gr. ἡδονή, hedone, "przyjemność", "rozkosz"), niezgoda na propagowanie cywilizacji śmierci (aborcja, eutanazja)


NOWOCZESNOŚĆ

ETYMOLOGIA -

SYNONIMY*

awangardowość, eksperymentatorstwo, innowacyjność, nowatorstwo, odkrywczość, oryginalność, pionierskość, pomysłowość, postępowość, prekursorstwo, racjonalizatorstwo, wynalazczość,

SYNONIMY+

zerwanie z tradycją, zerwanie z wartościami wyznawanymi przez pokolenia, ślepe, bezmyślne naśladownictwo obcych kultur i wzorców (antywartości), odchodzenie od tradycyjnych od wieków wzorców zachowań i stosunków międzyludzkich, a zastępowanie ich zachowaniami sprzed cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, zastępowanie tradycyjnej rodziny związkami partnerskimi, opowiadanie się za cywilizacją śmierci - aborcja na żądanie, eutanazja, akceptacja i propagowanie dewiacji, zastępowanie naturalnego porządku społecznego niszczeniem rodziny, pogarda dla ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, odrzucanie Boga (wartości cywilizacji łacińskiej) na rzecz "filozofii" "róbta, co chceta", kult ciała i pieniądza, odrzucenie odwiecznych wartości wyższych na rzecz hedonizmu, walka z Kościołem Katolickim, obrażanie uczuć religijnych katolików (spektakle, wystawy, niszczenie przedmiotów i wizerunków przedmiotów kultu katolickiego, itp.)


TOLERANCJA

ETYMOLOGIA - od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać

SYNONIMY*

wyrozumiałość, pobłażanie, powściągliwość, pokojowość, akceptowanie, ugodowość

SYNONIMY+
wymuszona zgoda na dominację w przestrzeni publicznej zachowań (nielicznych grup) dotąd zaledwie tolerowanych, wymuszona zgoda większości na zachowania mniejszości dotąd przez tę większość nietolerowane (epatowanie preferencjami seksualnymi, epatowanie bezwstydem), wymuszona zgoda większości na narażanie ich dzieci na obcowanie z zachowaniami przez tę większość nieakceptowalnymi, niezgoda na terroryzm mniejszości wobec większości, wymuszanie na większości akceptacji dla ataków na wyznawane wartości, uczucia religijne demonstrowane przez mniejszości,


Ostatnio wraz z pojawieniem się na polskiej scenie politycznej Konfederacji furorę robi słowo radykalizm:

RADYKALIZM/RADYKALNY

ETYMOLOGIA - łac. radix – korzeń, rdzeń

SYNONIMY*

bezprecedensowość, fundamentalność, rygorystyczność, bezkompromisowość, kardynalność, kluczowość, strategiczność, ważkość, żywotność, niekonformistyczność, pryncypialność, dogłębność, gruntowność, wszechstronność, definitywność, diametralność, kompleksowość,

SYNONIMY+

ekstremalność, ekstremizm, krańcowość, radykalność, rewolucyjność, skrajność, dogmatyzm, zaślepienie, antysemityzm


Wykop Skomentuj12
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale