0 obserwujących
167 notek
258k odsłon
1757 odsłon

I kto nas sądzi?

Wykop Skomentuj

 

 

Polecam artykuł:

 

Sędzia Magdalena Kubczak raczyła nawet nie zgodzić się z uchwałą Sądu Najwyższego 

 

 

Dłużniczka spłaciła dług bezpośrednio wierzycielowi

 

Komornik sądowy Beata Rusin z Warszawy wszczęła postępowanie egzekucyjne z wniosku

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie (KM 640/12). Dłużniczka Leokadia P.

winna była spółdzielni ponad 13.000 zł.

Na nieszczęście komornika, zaraz po wszczęciu egzekucji pani Leokadia porozumiała się

z wierzycielem i to jemu bezpośrednio wpłaciła cały dług. Wierzyciel wniósł o umorzenie

postępowania egzekucyjnego.

Dlaczego, na nieszczęście komornika?

Chodzi o opłatę, którą komornik może naliczyć. Gdyby "pieniądze przeszły" przez niego, opłata

stosunkowa wynosiłaby 15% wyegzekwowanego świadczenia. W sytuacji zapłaty przez dłużnika

bezpośrednio wierzycielowi, komornikowi należy się tylko 5% kwoty pozostałej do

wyegzekwowania (czyli w tym przypadku całego długu, który został zapłacony).

Jakby nie patrzeć - 10% przeszło komornikowi koło nosa.

Wynika to wprost z Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (uoksie) oraz z uchwały

Sądu Najwyższego z 29 października 2009r. (III CZP 82/09).

 

 

Art. 49 par. 2 uoksie

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia

postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie

art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika

opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego

do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna

wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

 

Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 82/09)

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek

wierzyciela po zawiadomieniu dłużnika o wszczęciu egzekucji, od świadczenia

spełnionego przez dłużnika bezpośrednio wierzycielowi, komornik pobiera

opłatę określoną w art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr

167, poz. 1191 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o

zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 

 

  

 

Komornik dwa razy idzie pod prąd

    

Choć prawnie sytuacja jest zupełnie jasna, komornik sądowy postanowieniem z dnia 26 marca 2012r.

naliczył sobie jednak opłatę w wys. 15%, a nie 5%.

Pani Leokadia wniosła skargę na to postanowienie komornika.

W skardze napisała między innymi:

 

  Wierzyciel wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego, gdyż porozumiał się

bezpośrednio z dłużnikiem. Komornik nie wyegzekwował żadnej kwoty.

W takim wypadku Komornik powinien naliczyć opłatę stosunkową w oparciu

o art. 49 punkt 2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (5% wartości świadczenia

pozostałego do wyegzekwowania), a nie w oparciu o punkt 1 tego artykułu (15%

wyegzekwowanego świadczenia).

 

 

W odpowiedzi na skargę komornik wniósł o jej oddalenie w całości, jako bezzasadną.

A mógł postąpić inaczej. Art. 767 par. 4 kpc daje komornikowi możliwość

uwzględnienia skargi w całości.

 

Art. 767 par 4 kpc:

Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie

sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania

oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono,

chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego

oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

 

 

 

Sąd Rejonowy jeszcze bardziej idzie pod prąd

 

Skargę pani Leokadii rozpatrywał Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza.

Sędzia Magdalena Kubczak oddaliła skargę jako ...niezasadną.

W uzasadnieniu postanowienia (I Co 786/12 z 27 września 2012r.), sędzia przedstawiła

swoją interpretację Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz bezpardonowo

rozprawiła się z uchwałą Sądu Najwyższego. 

 

Kilka "złotych myśli" z tego postanowienia:

 

Sąd nie podziela przy tym poglądu Sądu Najwyższego zaprezentowanego w uchwale

z 29 października 2009r. III CZP 82/09...; Jeżeli wierzyciel złożył wniosek o umorzenie

postępowania podając w nim, że otrzymał należność w określonej kwocie bezpośrednio

od dłużnika, to należy uznać, iż komornik pobiera opłatę w wysokości 15% od kwoty

uiszczonej bezpośrednio wierzycielowi (jak od kwoty wyegzekwowanej), a opłatę

w wysokości 5% od ewentualnie pozostałej do wyegzekwowania części należności, tj.

części należności, której wierzyciel nie otrzymał, ani za pośrednictwem komornika, ani

bezpośrednio od wierzyciela. Jednakże opisana wyżej sytuacja nie ma miejsca w niniejszej

sprawie, a zastosowanie art. 49 ust.2 uoksie nie jest możliwe, albowiem dłużniczka

uregulowała całą dochodzoną przez wierzyciela należność, a tym samym nie istnieje

świadczenie pozostałe do wyegzekwowania, zaś Komornik nie mógł ustalić opłaty

stosunkowej w wysokości 5% kwoty pozostałej do wyegzekwowania. Gdyby przyjąć

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale