0 obserwujących
42 notki
48k odsłon
816 odsłon

Interpelacja poselska w sprawie prawidłowości i zgodności z pra

Wykop Skomentuj2

 

 

Jerzy POLACZEK

    Poseł na Sejm RP

02 stycznia 2013r.

 

Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

 

Interpelacja poselska

w sprawie prawidłowości i zgodności z prawem udzielenia licencji spółce Koleje Śląskie

 

Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu przewozów kolejowych podlega licencjonowaniu. Organem właściwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany, zawieszania lub cofnięcia licencji jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powoływany przez Pana Premiera.

Ustawa o transporcie kolejowym nakłada na przedsiębiorcę ubiegającego się
o przyznanie licencji szereg istotnych wymogów, m.in. dotyczących:

- dobrej reputacji,

- wiarygodności finansowej,

- kompetencji zawodowych,

- dysponowania taborem kolejowym.

Powyższa ustawa reguluje proces rozpatrywania wniosku licencyjnego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w tym jego uprawnienia do podjęcia szeregu działań weryfikujących przedkładane dokumenty, wymagane w procedurze licencyjnej, bądź przedkładane przez przedsiębiorców oświadczenia w związku z zamiarem podjęcia działalności gospodarczej regulowanej w transporcie kolejowym przez państwo.

Prezes UTK rozparzył pozytywnie wniosek o licencję, która została udzielona
7 grudnia 2012r.. Na jej podstawie dwa dni później tj. począwszy od 9 grudnia 2012r., spółka Koleje Śląskie w sposób znaczący rozszerzyła swoją działalność przejmując odpowiedzialność za całość regionalnego transportu kolejowego w województwie śląskim.

Skutki społeczne i gospodarcze po udzieleniu licencji spółce Koleje Śląskie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego powołanego przez Pana Premiera, a także drastyczne zaniedbania Zarządu województwa śląskiego (składającego się z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Ruchu Autonomii Śląska i PSL) w procesie przejęcia odpowiedzialności za całość regionalnego transportu kolejowego, codziennie oddziałują negatywnie na dziesiątki tysięcy pasażerów w województwie śląskim korzystających z tej formy transportu. Dodatkowo niektórzy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mieli spółki Koleje Śląskie, jak się okazało mieli w przeszłości problemy w zakresie niekaralności.

Podkreślić należy również, iż w procesie przejęcia zadań przez spółkę Koleje Śląskie pracę straciło prawie tysiąc osób z likwidowanego śląskiego oddziału spółki Przewozy Regionalne, która do 8 grudnia obsługiwała transport kolejowy w regionie. Okazało się, iż spółka Przewozy Regionalne ponownie przejęła już w grudniu część połączeń w województwie śląskim z uwagi na to, iż Koleje Śląskie nie wywiązały się z części zadań przewozowych z zakresu udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego licencji.

Z dezorganizacją i chaosem, z jakim codziennie spotykają się tysiące pasażerów w województwie, wiążą się również kwestie uruchomionej komunikacji zastępczej, demontaż systemu zakupu biletów oraz opóźnienia w rozkładzie liczone w tysiącach minut codziennie.

Stan bałaganu, chaosu, braku informacji, zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów to efekty działań podległych Panu Premierowi instytucji rządowych (ministra transportu, Prezesa UTK) oraz samorządu województwa, w których to instytucjach odpowiedzialność ponoszą przedstawiciele Pana formacji politycznej i koalicjantów.

W związku z powyższym zwracam się o udzielenie przez Pana Premiera odpowiedzi w sprawie działań przedstawicieli rządu – ministra transportu oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie udzielenia licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie kolejowym przez spółkę Koleje Śląskie:

1.     W jakim dniu został złożony przez spółkę Koleje Śląskie wniosek o udzielenie licencji w zakresie przejęcia całości transportu kolejowego w województwie śląskim? Czy prawdą jest, że został złożony zaledwie na trzy-cztery tygodnie przed terminem jej wydania w dniu 7 grudnia 2012r.?

2.     Czy prawdą jest, iż czołowi politycy Platformy Obywatelskiej z województwa śląskiego, w tym członkowie Pana rządu domagali się w sposób bezceremonialny szybkiego „załatwienia” licencji dla Kolei Śląskich u ministra transportu i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego?

3.     Czy podległy Panu minister transportu wywierał bezpośredni nacisk na Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie licencji rozpatrywanej w Urzędzie Transportu Kolejowego?

4.     Czy został przeprowadzony audyt w zakresie spełnienia wymagań licencyjnych przez spółkę Koleje Śląskie co do przejęcia całości regionalnego transportu kolejowego w województwie śląskim?

5.     Czy w procesie udzielenia licencji dla Kolei Śląskich Prezes Urzędu Transportu Kolejowego sprawdził oprócz przedłożonych przez spółkę dokumentów w zakresie: dobrej reputacji, wiarygodności finansowej, kompetencji zawodowych, dysponowania taborem kolejowym, odpowiedzialności cywilnej przedłożone oświadczenia zgodnie z art.47 i art.48 ustawy o transporcie kolejowym? Kto z ramienia UTK i kiedy ewentualnie badał te wymogi prawne wynikające z ustawy?

6.     Czy w procesie udzielania licencji dla Kolei Śląskich była przeprowadzana ocena taboru posiadanego przez spółkę? W uwagi na fakt, iż część tego taboru została sprowadzona z zagranicy (np. z Czech i Holandii) – czy udzielono na niego dopuszczeń zgodnie z polskim prawem? Jaka instytucja ewentualnie przeprowadzała tą ocenę?

7.     Czy była przeprowadzana ocena i weryfikacja taboru posiadanego przez spółkę Koleje Śląskie pod względem spełniania przez ten tabor względów bezpieczeństwa?

8.     W jaki sposób Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w procesie udzielenia licencji sprawdzał zabezpieczenie taborowe w stosunku do rozkładu jazdy Kolei Śląskich? Czy sprawdzenie to (jeśli w ogóle się odbyło) było ustalone zgodnie ze stosownymi normami dotyczącymi rezerw taborowych?

9.     Czy Zarząd spółki Koleje Śląskie złożył wymagane przez ustawę o transporcie kolejowym oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań?

10. Na podstawie jakich przesłanek minister transportu rozważał ewentualne użycie wojska w celu zapanowania nad kryzysem w transporcie kolejowym w województwie śląskim, w powstaniu którego bezpośrednio brała udział administracja rządowa
i samorządowa województwa z nominacji Platformy Obywatelskiej?

 

Z poważaniem

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale