58 obserwujących
298 notek
313k odsłon
  1564   1

Kiedy Komisja Europejska odpowie na interpelację Europosła Saryusz-Wolskiego?

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski (PiS) złożył w piątek interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie postępowania przed TSUE dotyczącego skargi Republiki Czeskiej przeciwko Polsce w związku z przedłużeniem koncesji na wydobywanie węgla w kopalni "Turów" oraz wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydłużeniu okresu i rozszerzeniu działalności wydobywczej w kopalni Turów do 2044 r.

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8253498,saryusz-wolski-interpelacja-do-ke-turow.html

W interpelacji znajdują się następujące pytania;

Czy zgodne z zasadą praworządności jest postępowanie wiceprezes TSUE, która działając jednoosobowo, oddaliła odwołanie od jej własnej decyzji oraz wniosek o przekazanie sprawy wielkiej izbie Trybunału, tym samym stając się sędzią we własnej sprawie?

Czy nakaz wyłączenia strategicznego kompleksu energetycznego "wpływa znacząco na (…) ogólną strukturę zaopatrzenia (…) w energię Polski" w rozumieniu art. 192 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu UE (w związku z art. 194 ust. 2 TFUE), a tym samym łamie powyższy artykuł, który stanowi, że taką decyzję może podejmować tylko Rada i to tylko w sposób jednomyślny?

Kwestie interpelacji reguluje art. 139 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Ma on następującą treść:

    Artykuł 139 : Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie

    1.   Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych mają postać pytań wymagających odpowiedzi na piśmie skierowanych przez grupę polityczną do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

    2.   Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych odnoszą się do spraw leżących w interesie ogólnym i są przedkładane na piśmie przewodniczącemu. Ich długość nie przekracza 500 słów. Jeżeli interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych są ogólnie zgodne z przepisami Regulaminu, przewodniczący niezwłocznie przekazuje je adresatowi, który ma udzielić pisemnej odpowiedzi.

    3.   Co roku składa się maksymalnie 30 interpelacji dotyczących kwestii pierwszorzędnych. Konferencja Przewodniczących zapewnia sprawiedliwy przydział takich interpelacji grupom politycznym, a żadna grupa polityczna nie składa więcej niż jednej interpelacji na miesiąc.

    4.   Jeżeli adresat nie udzieli odpowiedzi na interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych w ciągu sześciu tygodni od przekazania mu tej interpelacji, na wniosek autora zostaje ona wpisana do ostatecznego projektu porządku dziennego sesji plenarnej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 149 i z zastrzeżeniem ust. 6.

    5.   Po otrzymaniu odpowiedzi na piśmie, na wniosek posłów lub grupy politycznej (grup politycznych) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg, interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych zostają wpisane do ostatecznego projektu porządku dziennego posiedzenia plenarnego Parlamentu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 157 i z zastrzeżeniem ust. 6.

    6.   W czasie jednej sesji miesięcznej debatuje się nad maksymalnie trzema interpelacjami dotyczącymi kwestii pierwszorzędnych. Jeżeli złożono wnioski o debatę nad więcej niż trzema interpelacjami dotyczącymi kwestii pierwszorzędnych w czasie tej samej sesji miesięcznej, Konferencja Przewodniczących umieszcza je w ostatecznym projekcie porządku dziennego w kolejności otrzymania wniosków o debatę.

    7.   Poseł wyznaczony wcześniej przez autora lub przez posłów wnioskujących o debatę zgodnie z ust. 5 rozwija interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli poseł ten jest nieobecny, interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych nie jest rozpatrywana. Adresat pytania udziela odpowiedzi.

    Artykuł 132 ust. 2–8, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.

    8.   Interpelacje wraz z odpowiedziami są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-139_PL.html

Z regulaminu powyższego wynika, że jeśli interpelacja zostanie niezwłocznie przekazana adresatowi (w tym przypadku Komisji Europejskiej), to odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 6 tygodni.  W przypadku braku odpowiedzi sprawa winna być rozpatrzona na sesji plenarnej PE.

Interesujące jest, czy Komisja Europejska odpowie i jak (ewentualnie) szybko europosłowi Saryusz-Wolskiemu? Przypomnieć należy, że KE popierała wniosek Republiki Czeskiej o zastosowanie wobec Polski okresowej kary pieniężnej w związku z niewykonaniem środka tymczasowego w postaci wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów na mocy postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r. Czy zatem Komisja też będzie sędzią we własnej sprawie?

Więcej tutaj: https://www.salon24.pl/u/konserwatysta100/1167619,czy-sankcje-orzeczone-przez-tsue-w-zwiazku-ze-skarga-czech-przeciw-polsce-sa-niewazne

Lubię to! Skomentuj58 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka