Lech-Blo-G.
Jestem, więc myślę. Myślę, by poznać. Poznaję, aby zrozumieć. Jestem.
12 obserwujących
527 notek
189k odsłon
Nowość - Wyd. Biały Kruk - HIT - ,,Orzeł, Lew i Krzyż" T.1, Autor: Wojciech Roszkowski

Nowość - Wyd. Biały Kruk - HIT - ,,Orzeł, Lew i Krzyż" T.1, Autor: Wojciech Roszkowski

Międzymorze, dzisiaj coraz częściej można spotkać się z nazwą Trójmorza (Czarne – to trzecie morze). Dotychczas był on prezentowany bez Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, co stanowi nienaturalny podział; jest to zdanie także autora tej książki. Obecnie mieszka na tym terenie blisko 200 milionów ludzi, których łączy wspólne doświadczenie historyczne, ale często dzieli nieznajomość sąsiednich kultur i tradycji. Cóż bowiem wiedzą np. Estończycy o Bułgarach, Polacy o Słoweńcach czy Węgrzy o Łotyszach? Jest rzeczą charakterystyczną, że najobszerniejsza literatura dotycząca tego regionu powstała w języku… niemieckim, stworzona zresztą z punktu widzenia interesów Rzeszy.
"Wawel.Skarbiec wiary i polskości". Autor: Adam Bujak. Wydawnictwo Biały Kruk 2022

"Wawel.Skarbiec wiary i polskości". Autor: Adam Bujak. Wydawnictwo Biały Kruk 2022

(...) W ro­ku 992 (lub 999) na Wa­wel wkro­czył ksią­żę Miesz­ko I (al­bo Bo­les­ław Chrob­ry) i da­tę tę moż­na po­trak­to­wać ja­ko wstęp do wiel­kiej ka­rie­ry kró­lew­skiej re­zy­den­cji. Za pa­no­wa­nia pierw­szych Pias­tów Wa­wel po­zo­sta­wał na­dal drew­nia­no-ka­mien­no-ziem­nym gro­dem, w któ­rym pierw­szą mu­ro­wa­ną bu­dow­lą by­ła ka­ted­ra pod wez­wa­niem św. Wac­ła­wa, wznie­sio­na o­ko­ło 1020 z ini­cja­ty­wy Bo­le­sła­wa Chrob­re­go lub bis­ku­pa Pop­po­na. Dru­gą ka­te­drę, zwa­ną Her­ma­now­ską, wy­bu­do­wa­no z po­le­ce­nia Wła­dys­ła­wa Her­ma­na o­ko­ło ro­ku 1090. Po licz­nych wo­jen­nych za­wie­ru­chach w po­ło­wie XI wie­ku Kra­ków a­wan­so­wał do ro­li cen­trum po­li­tycz­ne­go mło­de­go jesz­cze pań­stwa .
Odkrywcza, urocza  książka ,, Romantyzm polski " prof. Bohdana Urbankowskiego.

Odkrywcza, urocza książka ,, Romantyzm polski " prof. Bohdana Urbankowskiego.

Polski romantyzm różni się od zachodnioeuropejskiego, co autor wyraźnie podkreśla tak w swoich komentarzach, jak i w wybranych, obszernych fragmentach poezji. „Zgadzając się więc na określenie ‘romantyzm’ – pisze profesor Bohdan Urbankowski – trzeba pamiętać, że to tylko połowa definicji zjawisk zachodzących w naszej kulturze ostatnich dwustu lat. Konieczna jest differentia specifica: polski”.
,,Choinka. 2000 lat tradycji Bożego Narodzenia"- arcyksiążka ks.prof. Józefa Naumowicza

,,Choinka. 2000 lat tradycji Bożego Narodzenia"- arcyksiążka ks.prof. Józefa Naumowicza

Wędrujemy razem (...) po kartach Pisma Świętego poznając rodowód Jezusa oraz świadectwo Jego narodzin w Betlejem. Idziemy też dalej, z bohaterami pierwszych stuleci chrześcijaństwa, aż do średniowiecza, kiedy ozdoby roślinne, wieńce i wreszcie drzewka stają się symbolem tego, co ludzkości przyniósł Chrystus – życia wiecznego. Wreszcie choinka dociera także do Polski (...).
Top: Andrzeja Nowaka,, Wojna i Dziedzictwo. Historia najnowsza"Wydawca: Biały Kruk.

Top: Andrzeja Nowaka,, Wojna i Dziedzictwo. Historia najnowsza"Wydawca: Biały Kruk.

Książka Pana Profesora Andrzeja Nowaka, wspaniałego polskiego historyka, pisarza, publicysty, sowietologa, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora zwyczajnego w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–2012 redaktora naczelnego czasopisma „Arcana”, autora Dziejów Polski. Od 2016 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Kawalera Orderu Orła Białego znakomita jest . Kto wie, czy nie okaże się najlepszą książką wydaną w roku 2022.
„Wojna. Reportaż z Ukrainy” – premiera mocnej książki Jakuba Maciejewskiego. Hit!

„Wojna. Reportaż z Ukrainy” – premiera mocnej książki Jakuba Maciejewskiego. Hit!

Ukazujący się nakładem wydawnictwa Biały Kruk reportaż wojenny Jakuba Maciejewskiego jest lekturą nie tylko niezwykle wciągającą, ale także do bólu prawdziwą i pouczającą. Autor książki „Wojna. Reportaż z Ukrainy” dotarł na front jako jeden z pierwszych i spędził tam – z przerwami – ponad 140 dni. Jest to pierwsza tego typu książka ukazująca się na polskim rynku.
Potwarze bez znieczulenia

Potwarze bez znieczulenia

Lech Galicki   To jest jeden z napisanych przeze mnie reportaży, teraz spokojnie leży  w archiwum, a gdy na bieżąco, na miejscu zbierałem materiały do jego pilnego, na wczoraj  - napisania do tygodnika,  w trakcie...
Wolni jak ptaki

Wolni jak ptaki

Lech Galicki (ptasim piórkiem pisane)  Inteligencja jest najszybszym ptakiem. Słowo, niewidzialna emanacja duszy, jest samoskrzydlata.  Ale przecież: Noszony, to ptak znaczy: wyga kuty na cztery nogi, filut i frant.  Obywatel...