Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
0 obserwujących 90 notek 105520 odsłon
marek czeszkiewicz, 13 października 2018 r.

Czy prezydentem miasta, starostą może być prawomocnie skazany przestępca…

644 20 0 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

        Przed przystąpieniem do uzasadnienia sentencji mojej opinii należy odpowiedzieć na szersze pytanie, to jest, czy prawomocnie skazana osoba za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe może być osobą zajmującą stanowiska lub do tych stanowisk aplikującą, związane z zaufaniem społecznym m.in. adwokatem, radcą, biegłym, rzeczoznawcą, bądź sędzią, prokuratorem, kuratorem, policjantem, strażakiem, żołnierzem, pracownikiem służby cywilnej, bądź nauczycielem, bankowcem, ochroniarzem itd.

       Odpowiedź znajdziemy w konkretnych ustawach dotyczących w/w zawodów zaufania społecznego, ustawach dotyczących poszczególnych zawodów, służb i jest ona tylko jedna - NIE.

          Należy także dodać, że na powyższe pytanie odpowiedź NIE udziela także przepis art.4 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (tj.Dz.U. z 2018 r., poz.1559), który jest jeszcze ostrzejszy: „W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe” (nie musi być ścigane tylko z oskarżenia publicznego).

           Wobec powyższego należy odpowiedzieć także na kolejne pytanie, to jest, jaka jest różnica w zakresie między wymaganiami dotyczącymi w/w osób wykonującymi zawody zaufania społecznego lub zajmującymi w/w stanowiska, a osobami zajmującymi lub ubiegającymi się w wyborach o zajęcie stanowiska Prezydenta RP, Posła, Senatora, Radnego, Prezydenta Miasta, Burmistrza, Wójta, czy wybranych przez rady powiatowe, wojewódzkie Starosty, Marszałka Województwa.

           Większość z nas zapewne odpowiedziałaby, że wymagania dotyczące w/w stanowisk publicznych powinny być jeszcze większe lub co najmniej tożsame.

           Każda wspólnota m.in. społeczna, narodowa aby egzystować i rozwijać się ustanawia zasady, prawa dotyczące m.in. przynależności, bezpieczeństwa, hierarchii, wyboru przywódców itd. Tak było od wieków, a różnicę związane są przede wszystkim z systemem politycznym obowiązującym w danym czasie, w danej wspólnocie narodowej, międzynarodowej.

           Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia - art.2 i art.87 ust.1 Konstytucji RP.

          W zakresie przepisów dotyczących wyborów oraz obejmowania, sprawowania stanowiska prezydentów miasta np. Łodzi, (burmistrzów, wójtów) obowiązują poza Konstytucją RP, m.in. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.754 z późn.zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.).

          Nie mniej ważna od w/w aktów prawa w zakresie miast na prawach powiatów są przepisy ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), w tym dotyczące starostów, ponieważ prezydenta miasta na prawach powiatu wykonuję jednocześnie funkcje starosty.

            W kodeksie wyborczym jest wyraźnie rozgraniczenie prawo wybierania (czynne – warunki kto może głosować), a prawo wybieralności (bierne – warunki kto może być wybrany).

           Ograniczeń w zakresie prawa wybierania jest kilka m.in. nie ma prawa wybierania osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.(art.10 §.2).

           Natomiast w zakresie prawo wybieralności m.in. na Prezydenta miasta na prawach powiatu poza innymi wymienionymi w kodeksie wyborczym nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba: skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (art.11 §. 2 pkt.1)

           Uzupełnieniem, dopełnieniem w/w ograniczenia w obecnym stanie prawnym jest przepis art.6 ust.2 ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, który stanowi, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania (m.in. Prezydent miasta, Starosta, Marszałek Województwa) może być tylko osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

          Należy także dodać, że funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta, prezydent miasta. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym. (art.92 ustawy o samorządzie powiatowym)

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat, poprzednio m.in. prokurator. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Bohdan Ozerski Tak składa się, że w Warszawie jestem codziennie, a ad do treści Pana...
  • @Harcownik  Podzielam i jest na to wiele argumentów...
  • @Harcownik  cdn. dodam, że inną kwestią jest także, czy bank dokonał należycie sprawdzenia...

Tematy w dziale Polityka