BICO BICO
42
BLOG

TAK SIĘ WYKUWAŁA POLSKA PRAWORZĄDNOŚĆ! cd.

BICO BICO Polityka Obserwuj notkę 1

18 kwietnia 

Trybunał Konstytucyjny Funkcjonuje w Niekonstytucyjnym Składzie!

Niedopuszczalne jest w obecnym stanie prawnym przeprowadzanie głosowań przy wyborze sędziów Trybunały Konstytucyjnego en bloc również w sytuacji, gdy jednocześnie dokonywany jest wybór dwóch lub więcej sędziów. Art. 194 ust. 1 Konstytucji RP nakazuje indywidualny wybór poszczególnych osób na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdzeniem tego jest dodatkowo treść art. 5 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjny. W składzie obecnego Trybunału Konstytucyjnego znajdują się jednak osoby zajmujące stanowiska sędziego Trybunału, które zostały wybrane przez Sejm niezgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. Sejm dokonał wyboru kilku sędziów ponad dopuszczalny limit 15 sędziów, wskazując w treści uchwał, wbrew Konstytucji RP, że kadencja tych sędziów rozpocznie się nie z dniem wyboru, jak na to wskazuje Konstytucja, ale w jakiś czas po dacie wyboru. Do wyboru niektórych osób na stanowisko sędziów doszło zatem przez głosowanie en bloc, czyli w głosowaniu na grupę kilka osób łącznie. W treści głosowanej uchwały Sejmu wskazanych było kilka osób na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, co jest niezgodne ze wspomnianym art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. Każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinien być wybrany indywidualnie, tj. osobno odrębną uchwałą Sejmu, a nie grupowo. Przykładem rażącego naruszenia art. 194 ust.1 Konstytucji RP jest uchwała Sejmu z dnia 27. 10. 2006 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie, której dokonano, głosując en bloc, wyboru trzech sędziów do Trybunału, mimo to, że w tej dacie skład Trybunału Konstytucyjnego był kompletny, wynosił 15 sędziów, zatem nie było wakatów. Kadencja trzech sędziów ustępujących kończyła się dopiero w dniu 5.11. 2006 r., zatem początek kadencji nowych trzech sędziów mógł rozpocząć się dopiero z dniem 6.11.2006 r. Powyższe oznacza, że w dniu 27.10. 2006 r. doszło do przedwczesnego wyboru trzech sędziów ponad dopuszczalny limit 15 sędziów, wyznaczony przez Konstytucję, a także do rozdzielenia mandatu sędziego, nierozerwalnie związanego z wyborem, od kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Taką możliwość stwarzał regulamin Sejmu RP przed uchwaleniem Konstytucji z 1997 r. Od czasu wejścia w życie Konstytucji brak jest takiej możliwości prawnej, co również potwierdza art. 26 ust. 2 Regulaminu Sejmu RP, w którym przewidziana jest możliwość wyboru łącznego, ale tylko w przypadku wyboru członków do Trybunału Stanu. Tryb wyboru łącznego nie dotyczy wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym rażącym uchybieniem prawa jest także to, że do zaprzysiężenia trzech osób wybranych w dniu 27.10 2006 r. na sędziów Trybunału Konstytucyjnego doszło w dniu 4.11. 2006 r. tj. w dniu, w którym osoby te nie były jeszcze sędziami Trybunału Konstytucyjnego, gdyż początek kadencji sędziego rozpoczynał się dopiero w dniu 6.11.2006. W dniu 4.11.2006 r. osoby nie były jeszcze sędziami Trybunału Konstytucyjnego, zatem złożone ślubowanie nie ma mocy prawnej. Kolejność wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinna być następująca. Najpierw powinna: 1] zakończyć się kadencja ustępującego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, następnie 2] zostać podjęta przez Sejm uchwała o wyborze kolejnej osoby na stanowisko sędziego Trybunału w drodze głosowania indywidualnego i dopiero po dokonaniu skutecznego prawnie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego 3] nastąpić zaprzysiężenie u Prezydenta wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A kolejność nie może być nigdy zmieniona.

Trybunał Konstytucyjny w Polsce czekają zmiany. W składzie obecnego Trybunału Konstytucyjnego znajdują się jednak osoby zajmujące stanowiska sędziego Trybunału, które zostały wybrane niezgodnie z art. 194 ust.1 Konstytucji RP i które składały ślubowania przed datą rozpoczęcia się ich kadencji sędziego Trybunału, co jest rażąco niezgodne z prawem. To one dzisiaj ostatecznie decydują o tym co jest zgodne, a co nie jest zgodne z Konstytucją RP, a orzeczenia przez nich wydawane maja moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. W Rzeczypospolitej Polskiej, która jest państwem prawa doszło do absurdalnej sytuacji prawnej, w której Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje w składzie niekonstytucyjnym. Sprawa rażącego naruszenia Konstytucji RP [będącej najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej], przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego nabiera szczególnego znaczenia, gdyż dotyczy najważniejszego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. W tej sytuacji wymagana jest natychmiastowa reakcja Sejmu RP i naprawa tego organu władzy państwa. Niedopuszczalne jest, aby w demokratycznym państwie prawa jakim jest Rzeczypospolita Polska, Trybunał Konstytucyjny nie spełniał gwarancji konstytucyjnych, a w jego skład wchodziły osoby, których wybór był niezgodny z Konstytucją RP, a zatem nieskuteczny prawnie. cdn.


BICO
O mnie BICO

Interesuję sie działalnością polskiego wymiaru sprawiedliwości, szczególnie władzą sądowniczą, a także orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka