Skan odpowiedzi ks.kardynała Nycza z 10.X.2014
Skan odpowiedzi ks.kardynała Nycza z 10.X.2014
Michał Tyrpa Michał Tyrpa
3413
BLOG

Beatyfikacja rtm.Pileckiego – kompromitacja episkopatu

Michał Tyrpa Michał Tyrpa Religia Obserwuj temat Obserwuj notkę 31

Sześcioletnie zabiegi o beatyfikację Ochotnika do Auschwitz zakończyły się kompromitacją hierarchów Kościoła. Biskupi, którzy pod adresem wiernych kierują papieskie wezwanie: „świętymi bądźcie!”, nie potrafią dostrzec znaków świętości, ewidentnych dla zwykłych katolików. Pośród członków Konferencji Episkopatu Polski nie ma ani jednego, który podzielałby przekonanie wielu z nas o heroiczności cnót chrześcijańskiego rycerza XX wieku, i który byłby gotów wszcząć proces beatyfikacyjny Witolda Pileckiego. Po zapoznaniu się ze 120 stronami dokumentacji naszych sześcioletnich działań, arcybiskup metropolita Warszawy ponownie odmówił podjęcia inicjatywy.

W styczniu 2008 r. Fundacja Paradis Judaeorum zainicjowała akcję społeczną „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let's Reminisce About Witold Pilecki”). 17 września 2008 r. fundacja podjęła także starania o beatyfikację Ochotnika do Auschwitz.

Sześcioletnia historia zabiegów, na tle faktów dokonanych za sprawą wolontariuszy akcji, została opisana w liczącym 120 stron liście do arcybiskupa metropolity Warszawy jaki został wysłany 2 października 2014 r., a udostępniony online dzień później.

W tym miejscu ważna uwaga. Lektura dalszej części niniejszego materiału nie ma najmniejszego sensu jeżeli sprawy nie traktujemy w sposób poważny. Warunkiem koniecznym jest w tej mierze zapoznanie się z faktami, o których mowa w ( c a ł e j ! ) dyskusji w tym oto wątku:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152753275753259&id=300842628258

Raz jeszcze podkreślmy. W liście z 2 października 2014 r. Fundacja Paradis Judaeorum prosiła Jego Eminencję ks.kardynała Nycza o:

-wnikliwe zapoznanie się z faktami, argumentami i kwestiami przywołanymi na załączonych 119 stronach,

- przeanalizowanie w świetle całokształtu okoliczności „Stu Pytań o Beatyfikację rtm.Pileckiego”,

- modlitwę o beatyfikację rtm.Pileckiego i podjęcie inicjatywy w tym zakresie.

Polecona przesyłka priorytetowa dotarła do adresata w piątek 3, ewentualnie dopiero w poniedziałek, października.

Tymczasem arcybiskup metropolita Warszawy udzielił odpowiedzi w błyskawicznym tempie. List opatrzonsygnaturą nr 3463/2014 nosi datę 10 października 2014 r. Oto jego treść:

Szanowny Panie Prezesie!

Wdzięczny jestem za pismo z 2 października 2014 r. wraz z załączoną dokumentacją, w sprawie ponownego rozważenia ewentualnej inicjatywy beatyfikacji śp. Witolda Pileckiego. Proponuje Pan rozważenie argumentów i kwestii przywołanych w załączonych materiałach.

Nawiązując do mojego pisma skierowanego do Pana Prezesa z dnia 30.09.2008 r. uprzejmie informuję, że po zasięgnięciu opinii specjalistów kościelnych, nadal nie znajduję podstaw do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego; a więc sławy świętości w ujęciu kościelnym, możliwości udowodnienia heroiczności cnót i łask otrzymanych przez wiernych którzy modlą się za wstawiennictwem ś.p. Witolda Pileckiego.

Na tle dziejów narodu polskiego Witold Pilecki jest postacią szczególną. Wierność ideałom, cnota męstwa, ofiarność i poczucie honoru – to cechy Rotmistrza. Mogą one dla całego społeczeństwa, szczególnie dla młodzieży, być wzorem umiłowania Ojczyzny, nawet za cenę własnego życia. Pamięć o nim jako wielkim bohaterze świeckim należy podtrzymywać i rozwijać. Na pewno będzieona przynosić owoce.

Ponownie wyrażam słowa wdzięczności za wkładany trud utrwalania pamięci o bohaterskim Rotmistrzu.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku,

Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski”

Doceniając słowa uznania Jego Eminencji, nie sposób nie zauważyć, że odnoszą się one raczej do (świeckiej) akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let's Reminisce About Witold Pilecki”), której niemało miejsca poświęcono w dokumentacji dołączonej do naszego listu z 2.X.2014.

Z odpowiedzi Księdza Kardynała nie dowiadujemy się również, czy w sprawie beatyfikacji można liczyć na to, co od 6 lat praktykuje tak wielu zwykłych katolików – na modlitwę.

Trudno nie odnieść wrażenia, że metropolita warszawski w tak krótkim czasie (jaki upłynął między otrzymaniem naszego listu, a udzieleniem odpowiedzi nań) nie był w stanie wnikliwie zapoznać się z dokumentacją. Tym bardziej nie był w stanie przeanalizować „Stu Pytań o Beatyfikację rtm.Pileckiego” w świetle okoliczności, na które zwracałem uwagę.

Nie jestem pewien, czy coś takiego można uznać za poważne potraktowanie sprawy.

Nasze zabiegi trwały ponad 6 lat. Poruszyliśmy niebo i ziemię. W sprawie beatyfikacji Witolda Pileckiego zwracaliśmy się do dwóch papieży, trzech prymasów, prefekta kongregacji spraw kanonizacyjnych, dwóch biskupów polowych, czterdziestu biskupów diecezjalnych, dziesiątków księży, zakonników i sióstr zakonnych.

W roku 2014 zarówno Papież Franciszek, jak ks.prymas Józef Kowalczyk, ks.prymas Wojciech Polak i ks.abp Stanisław Gądecki, zgodnie odsyłali nas do arcybiskupa metropolity Warszawy.

Dlatego odpowiedź jakiej na sążnisty list z 2.X.2014 udzielił w dniu 10.X.2014 ks.kardynał Nycz, należy potraktować jako głos całego episkopatu Polski.

W kontekście Listu Pasterskiego z 5 października 2014 r. pt. „Jan Paweł II: 'Świętymi bądźcie!'”, odpowiedź kardynała Nycza okazała się prawdziwym testem wiarygodności polskich biskupów katolickich.

15 września b.r. (na dwa dni przed szóstą rocznicą listu do Ojca Świętego Benedykta XVI z prośbą o rozważenie beatyfikacji Ochotnika do Auschwitz) na adresy 60 biskupów i katolickich kapelanów Wojska Polskiego (a do wiadomości cenzorów udających katolickich dziennikarzy), przesłałem emailem „STO PYTAŃ O BEATYFIKACJĘ RTM.PILECKIEGO”.

Owych sto pytań stanowiących owoc toczącej się od 11 sierpnia b.r. (od wysłania listu w sprawie beatyfikacji Rotmistrza do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski) nie doczekało się odpowiedzi ze strony hierarchów. Nie znaczy to, żeby zwykli wierni nie poświęcili im uwagi.

Skoro dziś, w Dniu Edukacji Narodowej (co za zbieg okoliczności...) 2014, zatoczyliśmy koło i sprawa, z punktu widzenia prawno-kanonicznego, wróciła do punktu w którym byliśmy sześć lat temu, pomyślałem, że w ramach podsumowania, uczynię to, do czego niedawno zachęcałem innych. Poszukam moich własnych odpowiedzi na „Sto Pytań o Beatyfikację rtm.Pileckiego”.

Zatem – po kolei:

1) Czy wśród polskich biskupów jest osoba, która podziela przekonanie wielu katolików o heroiczności cnót rtm.Witolda Pileckiego i gotowa byłaby podjąć inicjatywę celem beatyfikacji Ochotnika do Auschwitz?

W EPISKOPACIE POLSKI NIE MA ANI JEDNEJ TAKIEJ OSOBY.

2) A może kościelny wymiar kultu polskiego bohatera to sprawa biskupów zagranicznych?

NAJWYRAŹNIEJ POLSKICH BISKUPÓW TA SPRAWA PRZEROSŁA.

3) Czy jest wola, by zbadać sprawę heroiczności cnót Rotmistrza?

DOBREJ WOLI W TEJ SPRAWIE NIE WYKAZAŁ ANI PRYMAS POLAK, ANI ABP GĄDECKI, ANI KARDYNAŁ NYCZ.

4) Czy znajdzie się w Episkopacie Polski jeden sprawiedliwy?

W SPRAWIE BEATYFIKACJI WITOLDA PILECKIEGO NIKT TAKI SIĘ NIE ZNALAZŁ.

5) Czy mamy okazję obserwować spektakl odsyłania sprawy od Annasza do Kajfasza?

WIELE SPOŚRÓD 120 STRON LISTU DO KARDYNAŁA NYCZA ŚWIADCZY O TYM DOBITNIE.

6) A może trzeba posiłkować się zagranicznym przedstawicielem władz (kościelnych)?

WSZYSTKO NA TO WSKAZUJE.

7) Czy znajdzie się ktoś taki w Episkopacie Polski kto zechce rozpocząć proces beatyfikacyjny Rotmistrza Witolda Pileckiego?

NIKOGO TAKIEGO NIE MA.

8) Czy ofiara złożona przez Witolda Pileckiego ze swojego życia to za mało?

W OCZACH CZŁONKÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, WITOLD PILECKI NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z CHRYSTUSEM.

9) Do kogo trzeba się zwrócić,skoro kult polskiego Bohatera ma charakter powszechny?

POLSCY BISKUPI ZIGNOROWALI POWSZECHNOŚĆ KULTU ROTMISTRZA, A TAKŻE PYTANIE O TO, DO KOGO (JEŚLI NIE DO NICH) MAMY SIĘ W TEJ SPRAWIE ZWRACAĆ.

10) Czy naprawdę w episkopacie Polski nie ma ani jednego biskupa, który by to rozumiał?

NAPRAWDĘ.

11) Czy to jest sprawa Kościoła irlandzkiego? Niemieckiego? Francuskiego? Białoruskiego?

NAJWYRAŹNIEJ. Z PEWNOŚCIĄ NIE JEST TO SPRAWA KOŚCIOŁA W POLSCE.

12) Oczywistym był fakt, iż niektórzy spośród biskupów nawet nie zwrócą uwagi na tak ważną dla nas sprawę, na postać Rotmistrza... ale że natkniemy się na taką ignorancję? Marazm? Lenistwo? Strach?

NA TAK WAŻNĄ SPRAWĘ NIE ZWRÓCILI UWAGI WSZYSCY POLSCY BISKUPI. A BYLI INFORMOWANI NA BIEŻĄCO. NALEŻAŁOBY ZAPYTAĆ, CZEMU ZAWDZIĘCZAMY OWĄ IGNORANCJĘ I CO LEŻY U ŹRÓDEŁ OKAZYWANEGO MARAZMU, LENISTWA I/LUB STRACHU.

13) Gdyby rzeczywistymi przeszkodami wszczęcia procesu beatyfikacji Witolda Pileckiego były zawiść i pieniądz, jak by to świadczyło o polskim Kościele?

BYŁABY TO KOLEJNA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE O WIARYGODNOŚĆ TYCH, KTÓRZY GŁOSZĄ EWANGELIĘ.

14) Czy którekolwiek z mediów katolickich przekazało informację o liście Fundacji Paradis Judaeorum do abpa Stanisława Gądeckiego w sprawie beatyfikacji rtm.Pileckiego?

ANI JEDNO.

15) Jakim cudem nie zająknęło się o tym liście ż a d n e z katolickich mediów?

TAK WYGLĄDA RZECZYWISTA RZETELNOŚĆ MEDIÓW KATOLICKICH.

16) Jeżeli rozmyślnie przemilcza się tak obiektywnie istotny fakt, to jak to nazwać, jeśli nie cenzurą?

TO PRAKTYKA DO ZŁUDZENIA PRZYPOMINAJĄCA SYTUACJĘ W TZW. REALNYM SOCJALIZMIE. DAWNIEJ CENZURA BYŁA JEDNA – KOMUNISTYCZNA, DZIŚ MAMY MIĘDZY INNYMI KATOLICKĄ.

17) Co zrobić z katolicką cenzurą?

ZREZYGNOWAĆ Z OBCOWANIA Z NIĄ. PRZESTAĆ CZYTAĆ, SŁUCHAĆ, OGLĄDAĆ.

18) Po co istnieją środki masowego przekazu?

PIERWSZĄ POWINNOŚCIĄ MEDIÓW, RÓWNIEŻ – KATOLICKICH, JEST INFORMOWAĆ. ZWŁASZCZA O TYM, CO OBIEKTYWNIE WAŻNE. NAJWYRAŹNIEJ NIE MAJĄ O TYM POJĘCIA KATOLICCY REDAKTORZY I DZIENNIKARZE.

19) Codziennie o 6.00 rano na Jasnej Górze modlą się o dar beatyfikacji Rotmistrza, może jakowyś dziennikarz będzie na takowej Mszy Św. i to poruszy Jego serce?

TO JEDEN Z FAKTÓW, KTÓRE NIE ZAINTERESOWAŁY ŻADNEGO Z KATOLICKICH MEDIÓW.

20) Czym wytłumaczyć ów fenomen: Sprawa jest o b i e k t y w n i e bardzo poważna, a jednak znakomita większość traktuje ją w sposób skrajnie niepoważny?

WIELU SĄDZI, ŻE TRAKTUJĄC SPRAWĘ NIEPOWAŻNIE, SPROWODUJĄ, ŻE STANIE SIĘ ONA NIEPOWAŻNĄ.

21) 30 lipca b.r. Katolicka Agencja Informacyjna (a za nią inne media) opublikowała depeszę o naszym liście do prymasa Wojciecha Polaka; to b y ł temat dla mediów; tymczasem list do przewodniczącego KEP z 11 sierpnia b.r. został przez w s z y s t k i e media przemilczany; jak wytłumaczyć taką formę cenzury?

STANDARDAMI DE FACTO OBOWIĄZUJĄCYMI W MEDIACH.

22) Rozumiem że media katolickie są wyrazicielem opinii Kościoła ale czy to ma oznaczać że mogą być na bakier z prawdą i rzetelnym podawaniem prawdy i faktów – wszelkich?

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCYM O „IMPRIMATUR” W KATOLICKICH MEDIACH JEST KUMOTERSTWO, OSTATECZNIE – PRZYPADEK. NIGDY PRAWDA.

23) Mamy w tej sprawie powszechność kultu, mamy głos ludu Bożego... a z drugiej strony media nominalnie katolickie przekonują nas, że tego wszystkiego nie ma, jeszcze raz spytam: jakim wartościom służy cenzorowanie takich faktów?

CENZUROWANIE TAKICH FAKTÓW SŁUŻY WSZYSTKIEMU, TYLKO NIE BUDOWANIU DOBRA.

24) Czy dyskusja na ten temat nie powinna (i to od dawna) odbywać się nie tylko na facebooku czy w Salonie24, ale na łamach poważnych, k a t o l i c k i c h mediów?

BEATYFIKACJA RTM.PILECKIEGO NIE TYLKO NIE BYŁA DYSKUTOWANA W KATOLICKICH MEDIACH, ALE WIĘKSZOŚĆ Z NICH NIGDY, W PRZECIĄGU 6 LAT NAWET NIE ZAJĄKNĘŁA SIĘ O FAKTACH Z NIĄ ZWIĄZANYCH.

25) Czy informowanie o takich faktach jak wzrastający od kilku lat kult (także w sensie kościelnym) postaci rtm.Pileckiego to 'medialne naciski'?

INFORMOWAĆ WOLNO TYM, KTÓRZY POSIADAJĄ NA TO KONCESJĘ. WZRASTAJĄCY OD LAT W KILKU KRAJACH EKLEZJALNY KULT WITOLDA PILECKIEGO TO TEMAT TABU.

26) Czy cenzura w mediach, które skądinąd chętnie i często piszą o antykulturze, buduje chrześcijańską kulturę?

NA PODSTAWIE OBSERWACJI PRAKTYKI POLSKICH MEDIÓW KATOLICKICH NALEŻY WYSNUĆ WNIOSEK, ŻE ICH ŚROKIEM BUDOWANIA „CYWILIZACJI MIŁOŚCI” JEST ZAMILCZANIE STARAŃ O BEATYFIKACJĘ ROTMISTRZA.

27) Czy Kościoła katolickiego w Polsce n i e s t a ć na błogosławionego Ochotnika do Auschwitz?

NA TO POLSKIEGO KOŚCIOŁA NIE STAĆ POD ŻADNYM WZGLĘDEM. PRZYNAJMNIEJ W OPINII WSZYSTKICH CZŁONKÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI.

28) Dlaczego tak cenna inicjatywa spotyka się z oporem i cenzurą, może boli, że to inicjatywa oddolna, bezpartyjna i ponad podziałami?

ODDOLNOŚĆ, APOLITYCZNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, SPOŁECZNY CHARAKTER INICJATYWY NA RZECZ BEATYFIKACJI ROTMISTRZA TO JEJ NIEWYBACZALNE WADY.

29) Czy te cechy nas dyskwalifikują?

W KAŻDYM RAZIE W OCZACH KATOLICKICH BISKUPÓW I MEDIÓW.

30) Czyżby Kościół katolicki w sensie hierarchicznym był czymś na kształt partii politycznej?

NASZE SZEŚCIOLETNIE DOŚWIADCZENIA KAŻĄ SĄDZIĆ, ŻE PRZEDSTAWICIELE KOŚCIOŁA CHCĄ ZDOBYĆ W OCZACH SPOŁECZEŃSTWA AUTORYTET PODOBNY DO TEGO, JAKI MAJĄ POLITYCY.

31) Jak wyjaśnić skrajnie niepoważną odpowiedź prymasa, który zignorował nie tylko załączonych dziewięćdziesiąt stron dokumentacji, ale i to co wynika z funkcji Duszpasterza Polonii?

NADMIAREM „POLITYCZNOŚCI” W ZNACZENIU, O KTÓRYM MOWA W ODPOWIEDZI NA POPRZEDNIE PYTANIE.

32) A może trzeba wysłać wszystkim biskupom książkę o Rotmistrzu?

FRAGMENT „OCHOTNIKA” MARCO PATRICELLEGO ZOSTAŁ WYSŁANY ZARÓWNO W LIŚCIE DO PRYMASA POLAKA, JAK I W TYM DO KARDYNAŁA NYCZA. NA PRZESTRZENI 6 LAT LINK DO „RAPORTU WITOLDA” Z 1945 R. WIELOKROTNIE WYSYŁANY BYŁ DO POLSKICH BISKUPÓW.

33) Czy o.Rydzyk zgodzi się na taki temat?

ŻADNE Z MEDIÓW KIEROWANYCH PRZEZ O.RYDZYKA NIE POŚWIĘCIŁO UWAGI LISTOM DO PRZEDSTAWICIELI KOŚCIOŁA W SPRAWIE BEATYFIKACJI ROTMISTRZA.

34) Czy zauważanie cenzury w katolickich mediach i kwestie postawione w liście do abpa Gądeckiego to 'bunt przeciwko władzom Kościelnym'?

TAK MOGĄ SĄDZIĆ JEDYNIE CENZORZY LUB OSOBY W PEŁNI WYTRESOWANE PRZEZ CENZURĘ.

35) Czy Polska i Kościół katolicki potrzebują takich ludzi, jak rtm.Witold Pilecki?

ZDANIEM WSZYTKICH CZŁONKÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, ANI POLSKA, ANI KOŚIÓŁ KATOLICKI NIE POTRZEBUJĄ TAKICH LUDZI, JAK RTM.WITOLD PILECKI.

36) Czy jest w episkopacie Polski choć jeden biskup, który rozumie, że uznanie rtm.Pileckiego za błogosławionego byłoby darem Kościoła w Polsce dla całego Kościoła powszechnego?

W EPISKOPACIE POLSKI NIE MA ANI JEDNEGO BISKUPA, KTÓRY ROZUMIAŁBY, ŻE UZNANIE ROTMISTRZA ZA BŁOGOSŁAWIONEGO, BYŁOBY DAREM KOŚCIOŁA W POLSCE DLA CAŁEGO KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO.

37) Może przeszkadza biskupom świeckość Rotmistrza bo chyba nie jego stosunek do narzuconego sowieckimi bagnetami systemu?

ŚWIECKOŚĆ WITOLDA PILECKIEGO EWIDENTNIE DYSKWALIFIKUJE GO W OCZACH HIERARCHÓW KOŚCIOŁA.

38) Czy świecki może być świętym (czy osoba świecka w ogóle może zostać wpisana w poczet błogosławionych/świętych Kościoła)?

MOŻE, POD WARUNKIEM, ŻE JEGO ŚWIADECTWO ŻYCIA NIE JEST PODOBNE DO TEGO, JAKIE DAŁ OCHOTNIK DO AUSCHWITZ - MĘCZENNIK KOMUNIZMU.

39) Czy świętym może być świecki o takiej biografii jak Witold Pilecki?

ZDANIEM WSZYSTKICH CZŁONKÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, ŚWIECKI O TAKIEJ BIOGRAFII JAK WITOLD PILECKI NIE MOŻE BYĆ ŚWIĘTYM.

40) Jeśli fakty mówią to co mówią, to tym gorzej dla faktów?

FAKTY (ZARÓWNO W OCZACH BISKUPÓW, JAK I CENZORÓW PEŁNIĄCYCH OBOWIĄZKI DZIENNIKARZY) NIE MAJĄ NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA.

41) Mówienie o faktycznej cenzurze w mediach katolickich to 'niezręczność', a kwestie postawione (po sześciu latach od pisma do Benedykta XVI) w liście do przewodniczącego KEP to 'natarczywość'?

O MEDIACH I DO MEDIÓW, ZWŁASZCZA – KATOLICKICH, NALEŻY SIĘ WYPOWIADAĆ W POZYCJI KLĘCZĄCEJ I PO UZYSKANIU UPRZEDNIEJ KONCESJI. NAJWYŻSZĄ CNOTĄ CHRZEŚCIJANINA JEST BIERNOŚĆ.

42) Jak – w kontekście naszych sześcioletnich starań – rozumieć ten fragment Ewangelii św.Łukasza: „Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: 'W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 'Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!' Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 'Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie'. I Pan dodał: 'Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?'” (Łk 18, 1-8)?

W KONTEKŚCIE SZEŚCIOLETNICH STARAŃ O BEATYFIKACJĘ RTM.PILECKIEGO TEN FRAGMENT EWANGELII NALEŻY UZNAĆ ZA CAŁKOWICIE NIEZROZUMIAŁY. EPISKOPAT POLSKI POWINIEN USUNĄĆ ÓW PASSUS Z KOLEJNYCH WYDAŃ NOWEGO TESTAMENTU.

43) Co w tej sytuacji powinni robić wolontariusze akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let's Reminisce About Witold Pilecki”), którzy są przekonani o powinności Kościoła wobec rtm.Pileckiego?

MILCZEĆ. I NIC NIE ROBIĆ. MILCZENIE I NICNIEROBIENIE TO NAJWYŻSZY PRZEJAW DOJRZAŁOŚCI KATOLIKA.

44) Czy prawda może być niezręczna, a wytrwałość w tak ważnej sprawie, jest natarczywością?

PRAWDA BEZ KONCESJI TO NIE TYLKO NIEZRĘCZNOŚĆ, ALE NIEPRZYZWOITOŚĆ.

45) Czy św.Jan Paweł II znał historię rtm.Witolda Pileckiego?

TEGO PRAWDOPODOBNIE NIE WIE NIKT.

46) A jakim to cudem uczyniono kilkuset świętych jednym dekretem (chodzi o Hiszpanów i ostatnio bodaj Koreanów), jak dokładnie można zbadać wszystkie aspekty podczas takiego'hurtu'?

TO JEDNA Z TAJEMNIC KONGREGACJI DS. ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH.

47) A jak wyjaśnić betonową cenzurę w pobożno-patriotycznych mediach?

TO PRZEJAW TROSKI O DOBRO POLSKI I DOBRO KOŚCIOŁA.

48) Czy świeccy mogą być świętymi (czy osobom, które nie są duchownymi wolno być/zostać świętymi – żyć tak, aby na świętość zasłużyć)?

OCZYWIŚCIE, POD WARUNKIEM, ŻE NIE BĘDĄ CZERPAĆ WZORU Z RTM.WITOLDA PILECKIEGO.

49) Czemu mamy być delikatni, kiedy każą nam kołatać?

DOJRZAŁY CHRZEŚCIJANIN ROZUMIE, ŻE OD WSKAZAŃ PŁYNĄCYCH Z EWANGELII, WAŻNIEJSZE SĄ WZGLĘDY TOWARZYSKIE ORAZ CZOŁOBITNOŚĆ WZGLĘDEM FARYZEUSZY I ARCYKAPŁANÓW. 

50) Czyż nie powiedziano 'gorliwość o dom twój pożera mnie'?

NA WYPOWIADANIE PODOBNYCH KWESTII NALEŻY MIEĆ KONCESJĘ.

51) Czy mamy pozwolić polskim hierarchom pozostać w letargu, w który zapadli po upadku PRLu?

JEDNĄ Z NACZELNYCH POWINNOŚCI ŚWIECKICH W KOŚCIELE JEST DBAŁOŚĆ O KOMFORT DUSZPASTERZY. I NIE ZAWRACANIE GŁOWY.

52) Czy historia dla polskiego Kościoła się skończyła i wystarczy jedynie zbierać żniwo?

ŻNIWO WPRAWDZIE CORAZ MNIEJSZE, ALE ROBOTNIKÓW WIELU. DOBRY KATOLIK POWINIEN MANIFESTOWAĆ ZADOWOLENIE, A NAWET ENTUZJAZM Z TAKIEGO STANU RZECZY.

53) Czy Pilecki jest dla nas rzeczywiście bohaterem, czy opowiedzianym mitem?

WITOLD PILECKI W OCZACH CZŁONKÓW EPISKOPATU JEST MITEM. I TO NIEOPOWIEDZIANYM.

54) Czy jest dla nas prawdziwym wzorem, czy ikoną popkulturowego tygla postaci na równi z bohaterami komiksów?

DLA POLSKICH BISKUPÓW WITOLD PILECKI JEST CO NAJWYŻEJ DALEKIM, ZAPOMNIANYM KUZYNEM BATMANA, KIMŚ, CZYJ STATUS ONTOLOGICZNY JEST MOCNO PODEJRZANY, A OBECNOŚĆ (CHOĆBY W SYMBOLICZNYM SENSIE) – ZUPEŁNIE NIEISTOTNA.

55) Czy nie jest kimś zatem zgoła obcym w Polsce, która coraz mniej przegląda się w lustrze wyznawanych przez niego wartości?

W OPINII POLSKICH BISKUPÓW, WARTOŚCI, ZA KTÓRE ROTMISTRZ ZAPŁACIŁ WŁASNĄ KRWIĄ, NIE MAJĄ ŻADNEGO ZNACZENIA. PRZYNAJMNIEJ W ŚWIETLE EWANGELII.

56) A może Rotmistrz jest jedynie świątkiem, półbożkiem półświętym, jarmarczną krotochwilą która zajmuje nas na chwilę w ledwo złapanym oddechu wśród prozy codzienności?

Z ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NAM PRZEZ PRYMASÓW, PRZEWODNICZĄCEGO KEP I ABPA WARSZAWY WYNIKA, ŻE ROTMISTRZ JEST WŁAŚNIE KIMŚ TAKIM.

57) Kim jest dla nas Witold Pilecki?

DLA WIELU ZWYKŁYCH KATOLIKÓW – ŚWIĘTYM. DLA POLSKICH BISKUPÓW – NIEŚWIĘTYM.

58) Czy rtm.Pilecki jest nasz czy obcy?

JEŚLI „NASZ” ZNACZY: „ŚWIĘTY KATOLICKI” - BISKUPI PRZEKONUJĄ, ŻE WITOLD PILECKI TO KTOŚ OBCY.

59) Czy poświęcenie swojego życia, zostanie Ochotnikiem do Auschwitz, czy taki czyn budzi wątpliwości, aby dokonać beatyfikacji rotmistrza Witolda Pileckiego?

TAKI CZYN, Z PUNKTU WIDZENIA POLSKICH BISKUPÓW, NIE MA ZNACZENIA DLA KOŚCIOŁA.

60) Modlitwy społeczne o beatyfikację Rotmistrza nic nie znaczą i nic nie są warte?

SZEŚCIOLETNIE PUBLICZNE I PRYWATNE MODLITWY – W OCZACH BISKUPÓW - NIC NIE ZNACZĄ I NIC NIE SĄ WARTE, GDY CHODZI O BEATYFIKACJĘ ROTMISTRZA.

61) Jeśli ani nasze modlitwy, ani poświęcenie życia przez Rotmistrza nic nie znaczą, cóż wówczas stanowi nasz Kościół?

W TAKIM PRZYPADKU KOŚCIÓŁ TO TEATR, MIEDŹ BRZĘCZĄCA, ALBO CYMBAŁ BRZMIĄCY.

62) Może postać Rotmistrza przerosła większość szacownego grona, dlatego boją się Nim zająć?

PRAWDOPODOBNIE TAK WŁAŚNIE JEST.

63) Czy w sprawie beatyfikacji Rotmistrza czas działa na nasza korzyść?

ODCHODZĄ OSTATNI ŚWIADKOWIE, KTÓRZY OSOBIŚCIE ZETKNĘLI SIĘ Z WITOLDEM PILECKIM. W ŚWIECIE TRWA OFENSYWA PRZECIW WARTOŚCIOM, JAKIE UOSABIA ROTMISTRZ. W TEJ SYTUACJI NIE DA SIĘ TWIERDZIĆ, ŻE ODSUWANIE AD CALENDAS GRAECAS KWESTII BEATYFIACJI ROTMISTRZA DZIAŁA NA KORZYŚĆ LUDU BOŻEGO.

64) Prawda, że w obliczu tak zapiekłej cenzury, jaką w mediach katolickich objęty jest ten temat, można dostać dreszczy?

W OBLICZU ZAPIEKŁEJ CENZURY, JAKĄ OBJĘTO BEATYFIKACJĘ ROTMISTRZA MOŻA DOSTAĆ DRESZCZY I STRACIĆ RESZTKI ZAUFANIA DO KATOLICKICH MEDIÓW.

65) Czy w episkopacie Polski jest choć j e d e n biskup, który podzielając nasze przekonania w tej Sprawie, gotów byłby podjąć inicjatywę?

NA PODSTAWIE SZEŚCIOLETNICH DOŚWIADCZEŃ, MOŻEMY Z CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STWIERDZIĆ, ŻE W EPISKOPACIE POLSKI NIE MA ANI JEDNEGO BISKUPA, KTÓRY PODZIELAJĄC NASZE PRZEKONANA W SPRAWIE BEATYFIKACJI ROTMISTRZA, BYŁBY GOTÓW PODJĄĆ INICJATYWĘ. ANI JEDNEGO...

66) Czyż Pilecki nie jest męczennikiem za prawdę i to tą w rozumieniu potocznym i tą w rozumieniu teologicznym czy eschatologicznym, chrystologicznym?

ZDANIEM WIELU ZWYKŁYCH KATOLIKÓW – JEST. ZDANIEM KAŻDEGO Z CZŁONKÓW EPISKOPATU POLSKI – ROTMISTRZ KIMŚ TAKIM NIE JEST.

67) Czy Pilecki nie poszedł za Chrystusem do Auschwitz i do płonącej Warszawy i do ubeckiej katowni?

TAK SĄDZI WIELU ŚWIECKICH. DLA POLSKICH BISKUPÓW PÓJŚCIE ZA CHRYSTUSEM DO PIEKŁA TOTALITARYZMÓW TO ZA MAŁO NA ŚWIĘTOŚĆ.

68) Czy koniec drogi Rotmistrza nie jest wynikiem naśladowania Chrystusa, bycia jego świadkiem?

WIELU CHRZEŚCIJAN TAK WŁAŚNIE SĄDZI. NIE MA WŚRÓD NICH ANI JEDNEGO CZŁONKA EPISKOPATU POLSKI.

69) Czy Witold Pilecki nie zasługuje by na tym łez padole zmartwychwstać dla naszej pamięci?

W OPINII POLSKICH BISKUPÓW WITOLD PILECKI NIE ZASŁUGUJE NA WSKAZANIE JAKO CHRZEŚCIJAŃSKI WZÓR DO NAŚLADOWANIA.

70) Jak rozumieć – w świetle naszych starań o beatyfikację Rotmistrza - ten fragment Ewangelii św.Łukasza: „Dalej mówił do nich: 'Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 'Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać'. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: 'Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie'. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą'.” (Łk 11, 5-13)?

W ŚWIETLE NASZYCH DOŚWIADCZEŃ W RELACJACH Z BISKUPAMI I TEN FRAGMENT EWANGELII NALEŻY UZNAĆ ZA NIEZROZUMIAŁY, CZY WRĘCZ SZKODLIWY. TAKŻE ÓW FRAGMENT POWINIEN ZOSTAĆ – Z INICJATYWY KEP – USUNIĘTY Z KOLEJNYCH WYDAŃ NOWEGO TESTAMENTU.

71) Czy jako Polacy, Europejczycy, mieszkańcy 'globalnej wioski' jesteśmy dłużnikami Bohaterów, a jako katolicy - dłużnikami męczenników i wyznawców?

WOLONTARIUSZE AKCJI SPOŁECZNEJ „PRZYPOMNIJMY O ROTMISTRZU” („LET”S REMINISCE ABOUT WITOLD PILECKI”) CZUJĄ SIĘ DŁUŻNIKAMI BOHATERÓW, CI Z NAS, KTÓRZY SĄ KATOLIKAMI, CZUJĄ SIĘ DŁUŻNIKAMI MĘCZENNIKÓW I WYZNAWCÓW. ZWŁASZCZA WITOLDA PILECKIEGO.

72) Czy postulowana przez nas od lat sześciu beatyfikacja rtm.Pileckiego to sprawa o wiele mniej ważna niż większość tych, którym poświęcają uwagę media katolickie?

OBIEKTYWNIE – NIE. PRAKTYCZNIE, JAK SIĘ PRZEKONALIŚMY – TAK WŁAŚNIE JEST.

73) Czy fakty wskazane w korespondencji do hierarchów Kościoła świadczą o istnieniu spontanicznego, oddolnego kultu, jakim wierni otaczają rtm.Pileckiego i rozpowszechnionego przekonania o świętości kandydata na ołtarze?

FAKTY PRZYWOŁANE W KORESPONDENCJI ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ I CZŁONKAMI KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI ŚWIADCZĄ DOBITNIE O ISTNIENIU KULTU, W SENSIE EKLEZJALNYM, JAKIM WITOLD PILECKI OTACZANY JEST W WIELU DIECEZJACH I W KILKU KRAJACH, ORAZ O PRZEKONANIU WIELU Z NAS O ŚWIĘTOŚCI OCHOTNIKA DO AUSCHWITZ.

74Czy Prymas Polski nie jest z urzędu duszpasterzem Polonii?

PRYMAS POLSKI JEST Z URZĘDU DUSZPASTERZEM POLONII.

75) Czy 25 stycznia 2009 r. w Katedrze Wawelskiej odprawiono z inicjatywy Fundacji Paradis Judaeorum łacińską Mszę św. z modlitwą o beatyfikację Ochotnika do Auschwitz?

25 STYCZNIA 2009 W KATEDRZE WAWELSKIEJ, Z INICJATYWY FUNDACJI PARADIS JUDAEORUM, ODPRAWIONO ŁACIŃSKĄ MSZĘ ŚW. Z MODLITWĄ O BEATYFIKACJĘ WITOLDA PILECKIEGO. W UROCZYSTOŚCI WZIĘLI UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE WŁADZ KRAKOWA, ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH,ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH,LOKALNYCH MEDIÓW (ŚWIECKICH).INFORMACJE O TYM WYDARZENIU OD PONAD 5 LAT SĄ ZNANE EPISKOPATOWI POLSKI, ZOSTAŁY TAKŻE POWTÓRZONE W TEGOROCZNEJ KORESPONDENCJI.

76) Czy w irlandzkim Galway wolontariusze akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let's Reminisce About Witold Pilecki”), którzy zorganizowali trzy „przypominające o Rotmistrzu” biegi, modlili się o beatyfikację Rotmistrza?

POLONIA, KTÓRA OD KILKU LAT AKTYWNIE „PRZYPOMINA O ROTMISTRZU” W GALWAY W IRLANDII, WIELOKROTNIE MODLIŁA SIĘ O BEATYFIKACJĘ ROTMISTRZA. O TYM TAKŻE BYLI INFORMOWANI POLSCY BISKUPI.

77) Czy 13 maja 2011 r. w dolnośląskim Lubinie Mszę św. z modlitwą o beatyfikację Witolda Pileckiego odprawił bp Marek Mendyk?

W 110. ROCZNICĘ URODZIN WITOLDA PILECKIEGO, J.E. KS.BP MAREK MENDYK ODPRAWIŁ W DOLNOŚLĄSKIM LUBINIE MSZĘ ŚWIĘTĄ Z MODLITWĄ O BEATYFIKACJĘ OCHOTNIKA DO AUSCHWITZ, WYGŁOSIŁ HOMILIĘ NA TEMAT ŚWIADECTWA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO RYCERZA XX WIEKU, A TAKŻE POSADZIŁ „DĄB ROTMISTRZA”.

78) Czy o beatyfikację rtm.Pileckiego modlił się bp Stefan Regmunt i inni katoliccy duchowni?

O SWOJEJ MODLITWIE O BEATYFIKACJĘ ROTMISTRZA WIELOKROTNIE ZAPEWNIALI NAS KATOLICCY KSIĘŻA I ZAKONNICY, A TAKŻE J.E. KS.BP STEFAN REGMUNT.

79) Czy wolontariusze akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let's Reminisce About Witold Pilecki”) w ciągu ostatnich sześciu lat, przy różnych okazjach modlili się o beatyfikację Rotmistrza?

NA PRZESTRZENI OSTATNICH 6 LAT WOLONTARIUSZE NASZEJ AKCJI WIELOKROTNIE I PRZY RÓŻNYCH OKAZJACH MODLILI SIĘ O BEATYFIKACJĘ ROTMISTRZA. SZCZEGÓŁY NA TEN TEMAT ZOSTAŁY PRZYPOMNIANE W KORESPONDENCJI Z BISKUPAMI.

80) Czy 25 maja 2014 r. Msze św. z modlitwą o beatyfikację rtm.Pileckiego odbyły się w kilkunastu miejscach w Polsce,Europie i na świecie?

KILKANAŚCIE MSZY ŚW. Z MODLITWĄ O BEATYFIKACJĘ ROTMISTRZA, ODPRAWIONYCH 25 MAJA 2014 R. W WIELU MIEJSCACH NA ŚWIECIE TO DOWÓD SŁAWY ŚWIĘTOŚCI.

81) Czy beatyfikacja Pileckiego nie jest ideą piękną i słuszną, ale także środkiem dla nagłośnienia i umiędzynarodowienia postaci Rotmistrza?

BEATYFIKACJA ROTMISTRZA TO NIE TYLKO PIĘKNA I SŁUSZNA IDEA, ALE – GDYBY MIAŁA SIĘ ZIŚCIĆ – DOSKONAŁY SPOSÓB NAGŁOŚNIENIA I UMIĘDZYNARODOWIENIA OCHOTNIKA DO AUSCHWITZ. NIE POJMUJĄ TEGO POLSCY BISKUPI.

82) Czy wierni Kościoła powszechnego potrzebują takich 'drogowskazów' jak Witold Pilecki?

WIELU ZWYKŁYCH KATOLIKÓW UWAŻA, ŻE KOŚCIÓŁ POTRZEBUJE TAKIEGO 'PUNKTU ODNIESIENIA' JAK WITOLD PILECKI. PRZEKONANIA TEGO NIE PODZIELA ŻADEN Z CZŁONKÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI.

83) Czy dyskusja o beatyfikacji Ochotnika do Auschwitz może stać się owym ewangelicznym zaczynem, o którym mowa w Ewangelii św.Mateusza: „Powiedział im inną przypowieść: 'Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło'” (Mt 13,33)?

DYSKUSJA O BEATYFIKACJI ROTMISTRZA STAŁA SIĘ – WBREW WOLI BISKUPÓW I POMIMO CENZURY MEDIÓW - OWYM EWANGELICZNYM ZACZYNEM.

84) Czy postać Rotmistrza, jego postawa inspiruje do życia i walki po stronie najważniejszych wartości, a życie Rotmistrza mobilizuje do ciągłej pracy nad sobą?

TAK UWAŻA WIELU CHRZEŚCIJAN. I ŻADEN Z POLSKICH BISKUPÓW.

85) Czy świadectwo o Witoldzie Pileckim powinno dotrzeć do jak największej liczby osób?

ŚWIADECTWO O ROTMISTRZU WINNO DOTRZEĆ DO JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY MIESZKAŃCÓW GLOBALNEJ WIOSKI, SZCZEGÓLNIE DO KATOLIKÓW. ODMIENNIE SĄDZĄ POLSCY BISKUPI.

86) Jaką książkę polecał czytać swoim dzieciom więziony przez komunistów Witold Pilecki?

WITOLD PILECKI POLECAŁ CZYTAĆ SWOIM DZIECIOM „O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA” TOMASZA A KEMPIS. WZMIANKA O TYM FAKCIE ZOSTAŁA PRZYTOCZONA JUŻ W LIŚCIE DO PAPIEŻA BENEDYKTA XVI Z 17.IX.2008.

87) Czy autor „Raportu Witolda” z 1945 r. mniej zasłużył na pochowanie na Wawelu niż autor słów: „Bo nie jest światło, by pod korcem stało, / Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, / Bo piękno na to jest, by zachwycało / Do pracy - praca, by się zmartwychwstało”?

AUTOR „RAPORTU WITOLDA” Z 1945 R. ZASŁUŻYŁ NA POCHOWANIE Z NAJWYŻSZYMI HONORAMI W KATEDRZE NA WAWELU, CO NAJMNIEJ W TAKIM STOPNIU JAK CYPRIAN KAMIL NORWID.

88) Czy gdyby Rotmistrz był żołnierzem argentyńskim, amerykańskim, włoskim a nawet niemieckim, szanse na jego beatyfikacje byłyby większe?

BŁOGOSŁAWIONY OTTO SCHIMEK TO DOWÓD, ŻE SZANSE NA BEATYFIKACJĘ BYŁYBY WIĘKSZE, GDYBY WITOLD PILECKI BYŁ AUSTRIACKIM ŻOŁNIERZEM WEHRMACHTU.

89) Czy są jakieś – znane hierarchom Kościoła w Polsce – przeszkody beatyfikacji Rotmistrza?

BEATYFIKACJA WITOLDA PILECKIEGO OKAZAŁA SIĘ NIEMOŻLIWĄ.

90) Czy przykładów takiego poświęcenia, jaki dał Witold Pilecki, mamy bez liku?

ODPOWIEDŹ ZNAJĄ CI, KTÓRZY PRZECZYTALI „RAPORT WITOLDA” Z 1945 R.

91) Czy Kościół katolicki mógłby przyczynić się do zbudowania takiej Polski i takiej Europy, w której obecne byłyby wartości bliskie Witoldowi Pileckiemu i co by mogło się stać (nomen omen) zaczynem takiej odmiany?

KOŚCIÓŁ KATOLICKI MÓGŁBY W OGROMNEJ MIERZE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZBUDOWANIA TAKIEJ POLSKI I TAKIEJ EUROPY, W KTÓREJ OBECNE BYŁYBY WARTOŚCI BLISKIE WITOLDOWI PILECKIEMU. ZACZYNEM TEJ ODMIANY BYŁABY BEATYFIKACJA ROTMISTRZA.

92) Czy wagę sprawy beatyfikacji rtm.Pileckiego rozumie choć jeden polski biskup?

WAGI BEATYFIKACJI RTM.PILECKIEGO NIE ROZUMIE ANI JEDEN Z CZŁONKÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI.

93) Czy w XXI w.'w interesie' Kościoła jest 'dowartościować' (beatyfikacją) postawę Witolda Pileckiego?

'DOWARTOŚCIOWANIE' POSTAWY ROTMISTRZA LEŻY W ŻYWOTNYM INTERESIE KOŚCIOŁA W XXI WIEKU. JEST TO COŚ NIEPOJĘTEGO DLA POLSKICH BISKUPÓW.

94) Czy we wrześniu 2014 r. jesteśmy, gdy chodzi o beatyfikację Rotmistrza, w tym samym miejscu co we wrześniu roku 2008?

KOŚCIELNY KULT I SŁAWA ŚWIĘTOŚCI, JAKĄ WITOLD PILECKI CIESZY SIĘ W KILKU KRAJACH, PRZYWOŁANE W KORESPONDENCJI DO PASTERZY KOŚCIOŁA, ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE 6 LAT PO ROZPOCZĘCIU STARAŃ O BEATYFIKACJĘ, WĄTPLIWOŚCI O KTÓRYCH MOWA W LIŚCIE KARDYNAŁA NYCZA Z 10.X.2014 NIE SĄ UZASADNIONE.

95) Czy to o co walczą wolontariusze akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let's Reminisce About Witold Pilecki”) i to o co zabiegają ci, którzy głoszą: „Chcemy beatyfikacji Witolda Pileckiego”, pozostanie in saecula saeculorum 'przedwczesne, przedwczesne'?

W WYMIENIONYCH SPRAWACH POSTAWA HIERARCHÓW KOŚCIOŁA JAKO ŻYWO PRZYPOMINA POSTAWĘ POLSKICH POLITYKÓW.

96) Czy z beatyfikacją chrześcijańskiego rycerza XX wieku mamy czekać na nadejście Antychrysta?

CZŁONKOWIE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZEKONALI NAS, ŻE Z BEATYFIKACJĄ WITOLDA PILECKIEGO WARTO ZACZEKAĆ CHOĆBY NA NADEJŚCIE ANTYCHRYSTA.

97) Jak w świetle sześcioletnich modlitw i starań o beatyfikację Witolda Pileckiego rozumieć słowa Ewangelii św.Mateusza:Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19)?

SŁOWA TE NALEŻY TRAKTOWAĆ Z WIARĄ I Z POWIERZENIEM SIĘ OPATRZNOŚCI BOŻEJ. SŁÓW TYCH NIE NALEŻY JEDNAK ODNOŚIĆ DO POLSKICH BISKUPÓW.

98) Czy głosy uczestników dyskusji o beatyfikacji rtm.Pileckiego współtworzą vox populi?

GŁOSY UCZESTNIKÓW NASZYCH DYSKUSJI O BEATYFIKACJI ROTMISTRZA TO PRAWDZIWY GŁOS LUDU BOŻEGO. EPISKOPAT POLSKI ZAMKNĄŁ USZY NA ÓW GŁOS.

99) Czy sprawa beatyfikacji Rotmistrza nie jest prawdziwym testem przyjaciół Witolda Pileckiego?

SPRAWA BEATYFIKACJI OKAZAŁA SIĘ TESTEM PRZYJACIÓŁ ROTMISTRZA I PRAWDZIWYM SPRAWDZIANEM WIARYGODNOŚCI BISKUPÓW KATOLICKICH W POLSCE.

100) Czy w episkopacie Polski są osoby, które chciałyby zostać uznane za naśladowców rtm.Pileckiego?

ŻADEN Z POLSKICH BISKUPÓW NIE CHCIAŁBY ZOSTAĆ UZNANY ZA NAŚLADOWCĘ ROTMISTRZA PILECKIEGO.

Podsumowanie:

Zrządzeniem Opatrzności finał naszych sześcioletnich starań o beatyfikację Witolda Pileckiego nastąpił w okolicznościach zgoła niecodziennych. Pięć dni przed wysłaniem przez kardynała Nycza odpowiedzi na mój list z 2 października, w niedzielę 5 października 2014 r. w katolickich kościołach w Polsce odczytano List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Papieski 12.X.2014 r. pt. „Jan Paweł II: Świętymi bądźcie!”

Tutaj chciałbym pisać tak wielkimi literami, jakich nie ma, niestety, w maszynowym piśmie:

Najczcigodniejsze Eminencje i Ekscelencje! Jeśli Witold Pilecki nie zasługuje na wpisanie w poczet błogosławionych Kościoła, powtarzane przez Was papieskie wezwanie „świętymi bądźcie!”, jest nic nie warte.

Skoro ktoś, kto dał takie świadectwo miłości Boga i bliźniego jak Rotmistrz nie ma nic wspólnego ze świętością, to znaczy nie tylko, że my, zwykli ludzie, nie mamy po co się o świętość starać. To znaczy, że świętość jest czymś absolutnie niedostępnym. Amen.

Przypomnijmy o Rotmistrzu! Trzeba dać świadectwo..

 

Strona „Chcemy beatyfikacji Witolda Pileckiego”:

https://www.facebook.com/pages/Chcemy-beatyfikacji-Witolda-Pileckiego/245027568981674

Główna facebookowa strona akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let's Reminisce About Witold Pilecki”):

https://www.facebook.com/pages/Przypomnijmy-o-Rotmistrzu-Lets-Reminisce-About-Witold-Pilecki/300842628258

Przypomnijmy o Rotmistrzu / Let's Reminisce About Witold Pilecki on Facebook. Doświadczając kolejnych erupcji Inferno Polonico, przed oczami duszy widzę Witolda Pileckiego, który do nas, wolontariuszy akcji społecznej "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki mówi"), mówi:"Z powodu mojego imienia będą was nienawidzić" (Mt 24,9)

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo