mirnalia
Rozmaitości
3 obserwujących
211 notek
24k odsłony
  92   0

Czy obywatel może krytykować papieża, prezydenta, polityka, pisarza, aktora, robotnika?

Can a citizen criticize a pope, a president, a politician, a writer, an actor, a worker?

Podobieństwo do innych spraw jest przypadkowe. The similarity to other cases is coincidental.


Czy obywatel ma prawo w kulturalny sposób omówić w internecie cudzy komentarz, dowcip, odezwę, propozycję, felieton, cytując i podając dane dyskutanta? Co na to prawo prasowe i autorskie?

Does a citizen have the right to discuss someone else's comment, joke, appeal, proposal, feuilleton in a cultural way on the internet, quoting and giving the data of the discussant? What does the press and copyright law say?


Czy ma prawo omówić wspomniane teksty, w szczególności, jeśli zostały dobrowolnie zamieszczone w internecie?

Does he have the right to discuss these texts, in particular if they have been voluntarily posted on the internet?


Czy ma prawo omówić wspomniane teksty bez zgody autora (czy p. Mickiewicz musiałby mieć zgodę p. Słowackiego na omówienie jego dowcipu wygłoszonego podczas publicznego spotkania)?

Does he have the right to discuss these texts without the author's consent (would Mr. Mickiewicz have to have Mr. Słowacki's consent to discuss his joke delivered during a public meeting)?


Czy ma prawo umieścić dane autora cytowanego a omawianego tekstu, a może jest to wręcz obowiązek wymagany prawem autorskim?

Does he have the right to place the data of the author of the quoted and discussed text, or maybe it is even an obligation required by copyright?


Czy ma prawo omówić wspomniane teksty na dowolnym portalu w dowolnym języku?

Does he have the right to discuss these texts on any portal in any language?


Czy ma prawo spodziewać się od inteligentnego (np. doktoranta) powoda kulturalnej riposty w ramach dyskusji, nie zaś pomstowania i grożenia sprawą sądową?

Does he have the right to expect from an intelligent (e.g. doctoral student) plaintiff a cultural retort as part of a discussion, not to retaliate and threaten a court case?


Czy ma prawo uznać powoda za hipokrytę, który zarzuca obywatelowi ujawnienie jego nazwiska na innym portalu, a sam wcześniej dokładnie to samo czyni z nazwiskiem obywatela?

Does he have the right to consider a plaintiff a hypocrite who accuses a citizen of revealing his name on another portal, and he himself does exactly the same with the name of a citizen?


Czy ma prawo uznać powoda za hipokrytę, który zarzuca obywatelowi uchybienie mu na godności, a sam wcześniej ubliża obywatelowi niewybrednym słownictwem?

Does he have the right to consider a plaintiff as a hypocrite who accuses a citizen of violating his dignity, and who himself previously insults the citizen with indiscriminate vocabulary?


Czy ma prawo uznać powoda za komedianta, który wyzywa obywatela („a to ohydny donosiciel”), po czym udaje się do komisariatu policji, składając doniesienie na obywatela?

Does he have the right to consider the plaintiff as a comedian who offends the citizen ("that's hideous squealer") and then goes to the police station, denouncing a citizen?

Czy ma prawo skrytykować powoda, będącego doktorantem, że powinien dbać o honor swej uczelni i przestrzegać obowiązującego tamże kodeksu etyki?

Does he have the right to criticize the plaintiff who is a doctoral student that he should take care of the honor of his university and comply with the code of ethics in force there?


Czy ma prawo uznać działanie powoda za bezprawne, kiedy rozgłasza portalom fałszywe informacje o posiadaniu przez obywatela drugiego konta, z którego rzekomo poniewierał powoda, domagając się – bazując na tym błędnym przekonaniu – skasowania artykułów obywatela?

Does he have the right to consider the plaintiff's action to be unlawful when he disseminates false information to portals about the citizen's possession of a second account from which he allegedly bedeviled the plaintiff, demanding – based on this erroneous belief – the deletion of the citizen's articles?


Czy ma prawo uznać powoda za histeryka i pieniacza, który bez starannego zbadania sprawy drugiego konta, bez wzięcia pod uwagę głosów niektórych dyskutantów (że obywatel nie ma dwóch kont), zacietrzewił się i udał do dwóch sądów, aby walczyć o swój honor, o którym wcześniej jednak zapomniał podczas wpisywania niewybrednych żarcików i uwag?

Does he have the right to consider the plaintiff to be hysterical and brawler who, without carefully examining the case of the second account, without taking into account the voices of some of the discussants (that the citizen does not have two accounts), irritated and went to two courts to fight for his honor, which, however, he had previously forgotten when entering indiscriminate jokes and remarks?


Czy ma prawo żądać od powoda, aby poinformował wszystkie portale, na których domagał się skasowania tekstów obywatela, aby je ponownie zamieścili, bowiem przekonanie o posiadanym drugim koncie było jednak fałszywe?

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale