58 obserwujących
1399 notek
1395k odsłon
  175   4

Lampe, Sołowiejczyk i Krakowski...

Alfred Lampe (1900-1943) był jednym z kierowników partii komunistycznej czyli agentury sowieckiej w Polsce, dążącej do wprowadzenia dyktatury komunistycznej, rozbioru połowy ziem Polski przez sąsiadów (ziemie wschodnie do ZSRS, Górny Śląsk do Niemiec), to co zostanie miało być w najlepszym razie podporządkowane jednemu z sąsiadów. Lampe zaczynał jako członek komitetu centralnego marksistowskiej partii Poalej Syjon (Robotnicy Syjonu), z ramienia której w 1919 roku był przedstawicielem w warszawskiej "radzie delegatów robotniczych". Od 1921 roku działał w partii komunistycznej, został jednym z głównych organizatorów młodzieżówki partii komunistycznej w Polsce i był jej sekretarzem w latach 1922-1929.
W szczegółach:
- działacz młodzieżowej organizacji żydowskiej "Jugend" (Poalej Syjon), członek Komitetu Centralnego Poalej Syjon, ps. Fredek.
- na początku 1919 z ramienia Poalej Syjon w składzie "Warszawskiej Rady Delegatów Robotnicznych"
- w lutym 1920 wyjechał nielegalnie za granicę - Paryż ("na studia i do pracy") - w lutym na studia, na drugi semestr? Faktycznie poza zleconymi we Francji zadaniami (wojna polsko-bolszewicka), chodziło też pewnie o uniknięcie powołania do Wojska Polskiego (o czym później). "Trudne warunki materialne zmusiły go do opuszczenia Francji". "W drodze powrotnej do kraju zatrzymał się na krótko w Wiedniu" [droga powrotna z Paryża przez Wiedeń]. W lipcu 1920 bierze w Wiedniu udział w zjeździe Poalej Syjon gdzie dochodzi do podziału. Jako przedstawiciel Poalej Syjon Lewicy wysłany do pracy w Lublinie. Zabiega o włączenie się do Międzynarodówki Komunistycznej. Wyjazdy do Wiednia do biura Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży.
- W lipcu 1921 bierze udział w Kongresie Młodzieży Komunistycznej w Moskwie, gdzie zabiera głos jako "Alfred Alski".
- w 1921 wstępuje do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP), działa w młodzieżówce (kółko metalowców). W marcu 1922 zostaje sekretarzem Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Komunistycznej, w kwietniu wyjazd do Sopotu na konferencję KPRP.

Na początku lipca 1922 zostaje aresztowany na dworcu w Łodzi i przewieziony do więzienia w Warszawie.

"Początkowo władze śledcze nie znały jego prawdziwego nazwiska, ponieważ Lampe wylegitymował się fałszywym dowodem. Dopiero po długotrwałym śledztwie zdołano ustalić jego właściwe personalia". (Gadomski)

Nie tak szybko...

Konkretnie Lampe posługiwał się fałszywymi dokumentami, występując jako Józef Krakowski. Został zatrzymany razem z innym bolszewikiem - Szymonem Birenholcem, który również miał fałszywe dokumenty, wylegitymował się jako Jerzy Jarr (być może też miał jeszcze trzecie nazwisko). Po tym kiedy okazało się, że Krakowski to fałszywe nazwisko, Lampe przedstawił się jako Leon Sołowiejczyk. Milczą o tym jego peerelowscy biografowie (domyślam się dlaczego). Była to kolejna jego fałszywa tożsamość, która miała ukryć prawdziwą - Alfreda Lampego. Policja i władze śledcze dopiero po około roku ustaliły jak się naprawdę nazywa i skąd się wziął.
Można to uznać za prymitywną wersję matrioszki i tak ją zaprezentować (zdjęcie z późniejszych lat).

image


Dalej piszą: "Dopiero po trzech latach pobytu w zakładach karnych odbył się w 1925 r. w Warszawie jego proces. Wyrok opiewał na jeden rok więzienia, nie zaliczając dotychczasowego pobytu prewencyjnego, co w sumie dało cztery lata. Był to swoisty wyraz "praworządności" burżuazyjnej". (Przygoński)

"W areszcie prewencyjnym przebywał od 7 VII 1922 do 24 VII 1925 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 24 VII 1925 r. skazano go na 1 rok ciężkiego więzienia". (Gadomski)

"Po raz pierwszy aresztowany w 1922 roku i po trzech latach śledztwa skazany na rok więzienia (opuścił je w 1926 roku)". (Żerko)


Nie tak szybko...

W rzeczywistości Lampe został osądzony i skazany po raz pierwszy w 1924 roku, pod jednym z fałszywych nazwisk - "Leon Sołowiejczyk" - otrzymał wówczas karę 3 lat więzienia, kolejny jego proces ten podawany oficjalnie - z 1925 r., dotyczyć mógł wspomnianego uniknięcia powołania do Wojska Polskiego, nielegalnego przekraczania granicy czy posługiwania się innym fałszywym dokumentem, lub inne.

1922 + 3 lata = 1925 + 1 rok = 1926. Dokładniej jeśli dodamy jeszcze miesiące: aresztowanie - lipiec 1922 + 3 lata = lipiec 1925; wyrok z 1925 też jest z lipca i kończy się w lipcu 1926.

1924: "zaś Sołowiejczyk oskarżony jest z art. 441 i 442 k. k. o sfałszowanie dokumentu osobistego".

["Art. 441. Winny podrobienia lub przerobienia, w celu użycia za autentyczny lub z wiedzą o przeznaczeniu na ten cel, dokumentu, pochodzącego od instytucji państwowej lub społecznej, albo osoby urzędowej, i stwierdzającego ich czynność, rozporządzenie albo zarządzenie, ulegnie karze:
więzienia na czas od jednego roku do sześciu lat lub więzienia do jednego roku".

"Art. 442 Winny podrobienia lub przerobienia, w celu użycia za autentyczny lub z wiedzą o przeznaczeniu na ten cel, świadectwa na prawo zamieszkiwania lub pozwolenia na przejazd albo urlop, jeżeli dokument był użyty jako autentyczny lub został zbyty, ulegnie karze:
więzienia na czas do jednego roku.
(...)"]

Lampe został skazany i odsiadywał wyrok za przestępstwa kryminalne. Był w Polsce jednym z czołowych agentów sowieckich masowych zbrodniarzy. Po wyjściu z więzienia w 1926 r. aż do 1933 r. bezkarny. Lampe m.in. zlecał zabójstwa Mendlowi Kossojowi.

...w więzieniu mokotowskiem był niejaki Leon Sołowiejczyk. Sprawował nawet funkcję "starosty" wśród więźniów - bo kontrolował korespondencję nielegalnie otrzymywaną przez więźniów komunistów, przysyłaną z miasta od "towarzyszy" - on to nadawał jednolity ton i dbał o czystość idei we wszystkich notatkach jakie wysyłano z więzienia poza plecyma władz więziennnych w postaci "grypsów", wyrzucanych przez okna czy mury więzienne. Uchodził on za rosyskiego obywatela z Mińska litewskiego. Ponieważ jednak Sołowiejczyk przy aresztowaniu nazywał się Józef Krakowski, więc nie dano jego zeznaniom wiary, gdy oświadczył, że naprawdę jest Sołowiejczykiem.
Należy podkreślić, że rzekomy Krakowski i rzekomy Sołowiejczyk był jednym z głównych organizatorów związków młodzieży komunistycznej w Polsce. Interesując się nadal organizacją młodzieży komunistycznej, naprowadził na siebie poszlaki, które w końcu sprawdzono i udowodniono, że Sołowiejczyk występował na kongresie w Moskie w 1920 pod przezwaniem Alski, jako delegat z Polski. Ponadto badając jego przeszłość z lat szkolnych natrafiono na jego pseudonim "Lampa". Mogłoby się zdawać, że "Lampa" pochodzi od jego zdolności rzucania światła komunistycznego - jednak policja poszła jeszcze dalej i stwierdziła, że Krakowski - Sołowiejczyk - Alski - "Lampa" to całkiem zwyczajny warszawianin z Nowolipie, Alfred Lampe, członek centralnego komitetu Poale Sjonu. W roku 1919 jako sjonista był członkiem warszawskiej rady delegatów robotniczych.
Z politycznego przestępcy zrobi go sąd zwyczajnym przestępcą oskarżając o świadome oszustwo używania fałszywego nazwiska by władze wprowadzić w błąd, nielegalne przekradanie się przez granice państwa, a co najcięższe, to władze wojskowe do Lampego mają pretensje, że się od służby w wojsku, jako obywatel Polski uchylił.

Skazanie Lampego jako Sołowiejczyka w 1924 roku:
"Adama Gruenberga na 2 lata twierdzy, Michalinę Szaflikowską i Judytę Abramską po 1 roku i 6 mies. twierdzy. Ewę Szpejzman, Perlę Helfgold, Lizę Kowieńską i Chanę Rozen po 3 lata twierdzy.
Ignacego Birenzweiga, Leona Sołowiejczyka, Aleksandra Świątkowskiego, Czesława Ochenkowskiego, Adolfa Rozenberga, Szyfrę Goldwasserównę, Lubę Kowieńską i Markusa Samuela - po 3 lata ciężkiego więzienia.
Edwarda Uznańskiego na 3 lata i 6 miesięcy ciężkiego więzienia.
Bronisława Bermana i Arona Zakheima po 4 lata ciężkiego więzienia.
Ferdynanda Eliderbauma vel Bohdana Czarskiego i Witolda Zalcberga po 5 lat ciężkiego więzienia.
Jakóba Cyterszpilera na 6 lat ciężkiego więzienia.
Dawida Kirszbauma, Eugeniusza Przybyszewskiego, Jerzego Gruenberga i Altera Rubinszteina sąd uniewinnił".

To wyrok w pierwszej instancji, w drugiej uniewinnieni zostaną Szaflikowska, Gruenberg, Abramska i Rosenberg a części wyroki zostaną zmniejszone. Nazwisko Lampego alias Sołowiejczyk nie zostanie wtedy wymienione, "Sołowiejczyk" został skazany za posługiwanie się fałszywymi dokumentami na 3 lata więzienia.

Po zwolnieniu w 1926 Lampe wraca do działalności agenturalnej i wywrotowej. Jesień 1926 - udział jako sekretarz w zjeździe KC ZMK, maj-sierpień 1927 jako Nowak bierze udział w IV zjeździe KPP pod Moskwą. Po zjeździe - działa w wydziale wojskowym ("wojskówka") KPP i wydziale Propagandy i Agitacji przy KC KPP. W lutym 1928 aresztowany w restauracji Warszawianka (Nowy Świat 5), razem z trzema innymi bolszewikami S. Amsterdamem-Henrykowskim, B. Zaksem i T. Żarskim; zwolniony z braku dowodów, dozór policyjny, zwolniony z niego za kaucją.

image
"Warszawianka" mieściła się w tej kamienicy z rzeźbami na gzymsie (tu 1925 r.)

W maju 1928 r. pod fałszywym nazwiskiem Kruk jedzie do Berlina gdzie bierze udział w plenum KC KPP, gdzie wraz ze wszystkimi uczestnikami został zatrzymany przez policję i skazany na 10 dni aresztu za nielegalne przekroczenie granicy - być może pokazówka bo to w Niemczech miało biura i obradowało kierownictwo KPP przez kolejne lata, i to tam długie okresy, na zmianę z Moskwą, przebywał Lampe. Kierownictwo KPP zbierało się w Berlinie do 1933 roku, kiedy polska policja aresztowała członków Komitetu Centralnego KPP po ich przyjeździe do Polski.

W początkach 1929 Lampe został zatrzymany na dwa dni w Warszawie "w barze Hirszfeldów przy ul. Nalewki 16. Tam obradowali: sekretarz związku młodzieży komunistycznej Alfred Lampe, Aron Lewiertowski, niedawno zwolniony z więzenia, dalej Izrael Gieszt specjalista od wysyłania emigrantów komunistycznych za fałszywemi paszportami z Polski do Rosji, oraz Dua Gerszon-Hersz. Przy Herszu znaleziono fałszywy dowód osobisty na nazwisko Bromberga".


Po zwolnieniu KC wysyła go do Gdańska, a stamtąd do Berlina, gdzie bierze udział w posiedzeniu KC KPP, wybrany do Politbiura i sekretariatu KC; następnie Gdańsk, znowu Berlin na prawie rok, zjazd młodzieżowej Międzynarodówki Komunistycznej  w  Saksonii. Latem 1930 wjeżdża do Polski i prawie 2 miesiące działał ukrywając się. Bierze udział, jako członek KC, w V Zjeździe KPP pod Leningradem (jako Markowski), następnie kilka miesięcy w Berlinie. Pierwsze pół 1931 roku w Warszawie, później posiedzenie KC w Berlinie, gdzie zostaje na blisko rok - do połowy 1932 roku, następnie przez blisko rok, w czasie trwania zorganizowanego przez jego sowieckich patronów kolejnego ludobójstwa, do maja 1933 roku przebywa w Związku Sowieckim, gdzie wchodzi w skład prezydium Profinternu (jedna z agend Kominternu, zajmująca się związkami zawodowymi). W sierpniu skierowany do Polski i po niespełna dwóch tygodniach aresztowany.

Włdze śledcze aresztowały czołowego kierownika komunistycznej Partji Polski, Alfreda Lampe, delegowanego specjalnie przez międzynarodówkę komunistyczną (Komintern) do Polski.
W roku 1930 wyjechał Lampe do Rosji sowieckiej i stamtąd kierował pracami komunistycznej partji Zachodniej Białorusi na tereni Polski. W tymże roku brał udział w V zjeździe komunistycznej partji Polski w Leningradzie, a w r. 1932 w VI zjeździe KPP w Mohylowie. Pozatem z Rosji często wyjeżdżał do Berlina i Gdańska, skąd niedawno przybył do Warszawy i po kilkudniowym pobycie został aresztowany. Ostatnio Lampe był sekretarzem komitetu centralnego KPP i członkiem "Politbiura".

image

Razem z Lampe aresztowani zostali: Gitla Dina Heyman, lat 30, urzędniczka prywatna, przybyła z Lampem z Gdańska, jako łączniczka, aresztowana dawniej kilkakrotnie za robotę komunistyczną;

image


Srul Zajnwel Majdenberg, lat 39, kierownik biura żydowskiego KPP, wielokrotnie aresztowany i zbiegły w roku 1929 po zwolnieniu go za kaucją 2000 złotych;

Irena Rosenberg, lat 32, mgr chemji, zaufana współpracowniczka Lampego, główna łączniczka komitetu centralnego komunistycznej partji Zachodniej Ukrainy;

Gustaw Szuster, lat 26, urzędnik prywatny, członek komitetu centralnego KPP, aresztowany w roku 1925, zwolniony za kaucją i zbiegły. Posiadał on w chwili aresztowania kompromitujące notatki oraz posiłkował się fałszywemi paszportami na nazwisko Lewka Szpicberga i Stefana Staniszewskiego. Brał udział w V zjeździe KPP w Rosji, jako przedstawiciel młodzieży komunistycznej Ukrainy;

Zenon Nowak, lat 28, tkacz, członek komunistycznego centralnego wydziału, kilkakrotnie karany za komunizm. Posiadał przy sobie szyfrowe notatki oraz paszport fałszywy na nazwisko Andrzeja Minkiewicza:

image


Albin Małkuszewski, lat 32, cukiernik i zredukowany za szerzenie komunizmu motorniczy tramwajowy, przeszedł specjalne przeszkolenie propagandowe w Rosji.

Jakób Jankiel Dąb, lat 28, korepetytor, członek komunistycznego centralnego wydziału wojskowego, wielokrotnie aresztowany;

Adam Andrzej Leśkiewicz, lat 39, szewc, członek wydziału zawodowego KPP, wielokrotnie poprzednio aresztowany;

Aleksander Szaja Sasza Hiller vel Giller, lat 28, student, kierownik wydziału zawodowego KPP, nigdzie niemeldowany;

"Charakterystyczny dla stosunków panujących w partji komunistycznej jest stwierdzony przez władze śledcze fakt, że wszyscy wymienieni, za podstawę egzystencji mieli uposażenie partyjne, w zależności od wykonywanych funkcji, choć dużą przytem rolę odgrywały względy natury osobistej.
Z ujawnionego w dowodach rzeczowych budżetu miesięcznego KPP wynika, że sam komitet centralny z wydziałami zużywał na pensje dla siebie 50,000 złotych [prawie 10 000 ówczesnych dolarów] a na jego robotę organizacyjną w całej Polsce - wyznaczono 13,000 złotych. Tem się też tłumaczy, iż płatni funkcjonariusze KPP mogli sobie pozwolić na wygodny tryb życia, dostatnie ubrania, duże mieszkania i t.p. Pensja i różne dodatki samego Lampego wynosiła np. przeszło 1000 złotych miesięcznie".
Tysiąc złotych to mniej więcej tyle ile wynosiło wówczas wynagrodzenie generała czy komendanta Policji.


image

Proces Lampego odbył się w 1935 roku. Po raz pierwszy w historii zastosowano wówczas do osądzenia sowieckiego agenta artykuł 98 kodeksu karnego (w związku z artykułem 93), mówiący o zdradzie stanu i działaniu w tym celu w porozumieniu z organizacją międzynarodową tutaj był nią zasób sowieckich służb specjalnych, znany pod nazwą Komintern.

Zbrodnie stanu.
Art. 93. § 1. Kto usiłuje pozbawić Państwo Polskie niepodległego bytu lub oderwać część jego obszaru, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci.
§ 2. Kto usiłuje zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio.

Art. 98. Kto w celu popełnienia zbrodni, określonej w art. 93, 94 lub 95:
a) porozumiewa się z osobą działającą w interesie obcego państwa lub organizacji międzynarodowej, albo
b) gromadzi środki walki orężnej, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5.

Lampe został skazany na 15 lat więzienia.

W 1939 roku po agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę, Lampe opuścił więzienie i działał w interesie okupantów, choć z powodu rozwiązania KPP przez ekspozyturę sowiecką w postaci Kominternu i z powodu utraty w czystkach w ZSRS swoich operatorów, początkowo nie mógł służyć na tym poziomie na którym by sobie życzył, później uległo to zmianie i katyniarze sięgnęli i po niego. Alfred Lampe alias Józef Krakowski alias Leon Sołowiejczyk itd. zmarł w 1943 roku.Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale