28 obserwujących
533 notki
168k odsłon
  244   0

Ulotka z MIASTECZKA PROTESTU

W sytuacji, w której nie mamy możliwości kontroli ani technicznego kosztu wytworzenia, ani cen fakturowanych przy wprowadzaniu wyrobów na polski obszar celny, praktycznie nie mamy możliwości ograniczenia transferu dochodu do „firm matek” mających siedzibę za granicą. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest przejęcie central handlowych sieci hi­permarketów. Tak więc jedynie wojna! - wojna o handel. Sprzymierzeńcem w tej walce mogłyby być klastry przedsiębior­ców organizowane na wzór włoskich dystryktów przemysłowych

Nie dajcie się zwieść koncepcjom opodatkowania obrotu. W ostatecznej instancji musielibyście ten podatek zapła­cić w wyższych cenach produktów.

5. Wytyczne dla geopolityki
Naród polski będzie żył w granicach między Odrą a Bugiem, Tatrami a Bałtykiem. Nigdzie naszego terytorium nie przeniesiemy. Powinniśmy zadbać o dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami a zwłaszcza z sąsiadami słowiańskimi. Nasza polityka powinna być polityką przyjaznych gestów w kierunku Białorusi, Czech, Słowacji i Węgier. Przemawiają za tym następujące korzyści i okoliczności:

 • Możliwość ożywienia gospodarczego stref przygranicznych. Podkarpacie nie musi być najbiedniejszym regionem Europy.

 • Możliwość wytworzenia wystarczająco dużego rynku wewnętrznego zdolnego amortyzować zaburzenia gospodar­ki światowej.

 • Możliwość powstawania dużych przedsiębiorstw ponadnarodowych działających na obszarze tych państw dając im przewagę konkurencyjną z racji skali działań.

 • Wykorzystanie obniżającej koszty transakcyjne „bliskości językowej”.

Realnym krokiem w tym kierunku byłoby podjęcie nauczania, opracowanego w Czechach, języka sloviańskiego jako języka kontaktów biznesowych (http://ortografia4.appspot.com/wiki/J%C4%99zyk_slovianski). Twórcy tego języka bazując na naturalnych elementach gramatyki języków słowińskich, wprowadzili jedno rewelacyjne rozwiązanie, a miano­wicie: dopuszczają stosowanie czterech alfabetów (łaciński (I), łaciński (II), cyrylica (I), cyrylica (II)). W dobie przewagi dokumentów elektronicznych tekst piszesz na klawiaturze jaką posiadasz i czytasz na z użyciem alfabetu który znasz.

6. Pakiet działań osłonowych

Szanowny Wyborco. Masz powody aby nam nie dowierzać. Zatem przynajmniej raz w miesiącu odwiedź oficjalną stronę NBP i zapoznaj się aktualnymi danymi na temat podaży pieniądza i czynników jego kreacji http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/wst.xls

 1. Obniżenie garba odsetkowego.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym za wysokość odsetek od pożyczek odpowiada stopa lombardowa, a poziom lichwy wyznacza jej czterokrotna wartość. Byliśmy krajem, w którym przez długi czas poziom odsetek przekraczał 23% w stosunku rocznym. Obecnie (od 5 czerwca) jest to 16%.

Wielkość naszego garbu odsetkowego na stan 31 lipca 2013 roku wygląda następująco:

Tytuł zadłużenia

Kwota zadłużenia w mld zł

Odsetki 16% w mld zł

zadłużenie gospodarstw domowych

552

88

zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych

43

6

zadłużenie przedsiębiorstw

274

43

zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego i samorządów

160

25

Łączny garb odsetkowy nałożony na społeczeństwo to:

164

 

Przechodząc na architekturę finansową, w której to stopa lombardowa przestanie być regulatorem wypływu pienią­dza na rynek, możemy nawet pięciokrotnie obniżyć nasz garb odsetkowy: nie 164 mld zł a 33 mld. Ten trybut nałożony nam przez banksterów płacimy wszyscy, nawet jeśli nie korzystamy z kredytów. Odkłada się on w cenach towarów kupo­wanych w sklepie i podatkach ściąganych od nas na obsługę długu publicznego. Przez obniżenie garba odsetkowego:

 • społeczeństwo będzie mogło dodatkowo wykupić masę towarową na kwotę około 131 mld zł i

 • powiększyć wpływy budżetowe z samego VAT o około 30 mld zł.

 1. Trwałe pobudzenie wzrostu gospodarczego i popytu krajowego

W okresie od lipca/2012 do lipca/2013 przybyło w naszej gospodarce 58 mld zł pieniądza M3. Te pieniądze nie urosły na drzewach. Zostały one wykreowane w systemie rezerwy cząstkowej na tzw „pstryknięcie palca”. Natomiast w gospodarce krąży jeszcze 254 mld zł wykreowanych według tego samego bandyckiego procederu. Te pieniądze są do odzyskania przez naród, któremu odebrano prawo własności do przyrostu PKB. Środki te powinny być wykorzystane na szybkie dokapitalizowanie gospodarki (powiększenia parytetu gospodarczego, i bazy podatkowej) .

Przechodząc do nowej architektury finansowej opartej o kotwiczenie waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym, rząd na rachunku pozabudżetowym dysponowałby kwotą około 30 mld zł na prowadzenie aktywnej polityki gospodarczej. Proponuję się z tej kwoty:

 • 10 mld zł przeznaczyć na obronę waluty, aby złotówka była pieniądzem twardym o dużym zaufaniu zwłaszcza dla drobnych ciułaczy.

 • 10 mld zł przeznaczyć na dokapitalizowaniu polskich przedsiębiorców, którzy zarejestrują swoje przedsiębiorstwa jako spółki właścicielsko-pracownicze z uruchomionymi programami budowy pracowniczego majątku produkcyj­nego. Pozwoliłoby to na tworzenie około 100 000 nowych miejsc pracy rocznie.

 • 10 mld zł przeznaczyć na realizację programu „minimalnego dochodu gwarantowanego” dla zatrudnionych w go­spodarce. Przy trzykrotnej rocznej rotacji pieniądza pozwoliłoby to ludności na wykup masy towarowej na kwotę około 30 mld zł.

  Kierunki rozproszenia emisji powinny stać się szczególnym tematem debaty publicznej. Wyrażają one bowiem troskę o budowę czegoś, o czym ostatnio zapomnieliśmy, a nazywa się to „gospodarką narodową”. Albo będziemy ją mieć, albo pójdziemy na pasku narodów mądrzejszych.

 1. Promocja gospodarki „strukturalnie innowacyjnej”

Jednak trwałe miejsce w światowej gospodarce mogą zapewnić nam jedynie polskie przedsiębiorstwa pracujące z pasją. Dlatego naszym podstawowym wysiłkiem legislacyjnym będzie prawo dla funkcjonowania spółek właścicielsko- pracowniczych oraz związków gospodarczych o integracji produktowej. Pracownicy wypracują dla siebie dobrobyt, bo będą pracowali u siebie i dla siebie i najnormalniej „będzie im się chciało”.


Sygnatariusze:

 1. Niezależny Lobbing Obywatelski http://www.ligapolit.pl

 2. Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej http://www.klubinteligencjipolskiej.pl

 3. Stowarzyszenie Ruch Społeczny Porozumienie Narodowe http://NEon24.pl

 4. Polskie Lobby Przemysłowe http://www.plp.info.pl

 5. Stowarzyszenie Konwent Narodowy Polski http://konwent-narodowy-polski.pl.tl/

 

Tekst w formacie PDF (4 strony) znajduje się (tutaj....)

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale