0 obserwujących
32 notki
18k odsłon
  148   0

Nowe obowiązki fundacji.

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące rejestrowania operacji finansowych. Konieczność spełniania tych wymogów jest niezależna od tego, czy dana fundacja dysponuje znacznym majątkiem, bądź dokonuje operacji finansowych na większą skalę.

 

Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie obowiązków nałożonych na fundacje ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej "ustawą").

 

Jakie transakcje fundacja powinna zarejestrować?

 

Fundacja przeprowadza transakcje, gdy zgodnie z art. 2 pkt 1e ustawy wykonuje zlecenie lub dyspozycję klienta, przez którego należy rozumieć m. in. darczyńcę oraz również podmiot, który uzyskał od fundacji pomoc materialną (finansową lub niefinansową).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3  ustawy rejestracji podlegają transakcje:

 

 • których równowartość przekracza 15.000 euro,  również w przypadku, gdy są one przeprowadzone za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji (art. 8 ust. 1 ustawy);

 

 • których okoliczności wskazują, że mogą ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust. 3 ustawy).

Ważną kwestią w tym względzie jest kwalifikacja danej czynności jako transakcji w rozumieniu ustawy. Zgodnie z definicją w art.2 pkt 2 ustawy przez transakcje rozumie się dokonywane we własnym imieniu , jak i na cudzy rachunek:

 • wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim;

 

 • kupno i sprzedaż wartości dewizowych;
 • zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;

 

 • przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości.

 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 2 pkt. 3 w rozumieniu ustawy wartościami majątkowi są:

 • środki płatnicze;

 

 • instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 • inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe;

 

 • prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.

Ustawa w art. 8 ust. 1e przywiduje, iż  obowiązek rejestracji, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy nie dotyczy:

 • przelewów przychodzących, z wyjątkiem przelewów przychodzących z zagranicy;

 

 • transakcji związanych z gospodarką własną fundacji;
 • transakcji tymczasowego przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych, wykonanej na czas trwania umowy przewłaszczenia z instytucją obowiązaną;

 

 • przypadków określonych w art. 9d ust. 1 ustawy.

Ustawa w art. 9d ust. 1 wymienia w szczególności następujące przypadki:

 • gdy klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego;

 

 • transakcje z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz organami egzekucyjnymi.

 

Przy klasyfikacji danej czynności warto zwrócić uwagę na szeroki zakres pojęcia „przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych”. Należy wskazać, że również  darowizna na rzecz fundacji będąc „przeniesieniem własności” podlega obowiązkowi rejestracji.  Wszelkie formy pomocy udzielanej przez samą fundację (np. dofinansowanie określonych działań ) będą podlegały obowiązkowi rejestracji. Dotyczy to także sytuacji, gdy jedna fundacja przyznaje drugiej fundacji darowiznę na  realizację określonego projektu.

 

Przykładowe stany faktyczne

 

Przykład 1: transakcja realizowana za pomocą banku

 

W praktyce działania fundacji zdarzają się trudniejsze do zakwalifikowania sytuacje. Z takim problemem  styka się fundacja, gdy  udziela ona pomocy finansowej za pośrednictwem banku, którego sama jest klientem.

W ocenie Ministerstwa Finansów  bank taki również zobowiązany jest do rejestracji transakcji podlegających reżimowi ustawy, co jednak nie zwalnia fundacji z obowiązku wpisania transakcji do swojego rejestru.

 

Zdaniem Ministerstwa Finansów w opisywanym wypadku  przeprowadzenie transakcji przez fundację składać się będzie z dwóch elementów:

 

 • przeprowadzenia transakcji przez fundację poprzez podjęcie decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego określonemu podmiotowi (klientowi fundacji);

 

 • przeprowadzenia transakcji przez bank (na zlecenie fundacji) poprzez przekazanie środków

            finansowych beneficjentowi pomocy.

 

W opinii Ministerstwa Finansów: "Zarejestrowanie transakcji przez fundacjępowinno nastąpićpo przeprowadzeniu transakcji przez bank. W przeciwnym wypadku zarejestrowana przez fundacjętransakcja nie będzie odzwierciedlała stanu faktycznego – do czasu realizacji transakcji przez bank, beneficjent pomocy (klient fundacji) nie otrzyma faktycznego wsparcia finansowego".

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale