Aktywne Miejsce Pracy Biurowej
Czy jesteśmy skazani na krzesło? Czy bóle kręgosłupa są nieodłącznym atrybutem pracy biurowej? W jaki sposób uniknąć dolegliwości związanych z biurowym charakterem pracy? Aktywne Miejsce Pracy Biurowej – to rozwiązanie wielu problemów. Pracuj - spacerując
12 obserwujących
78 notek
42k odsłony
319 odsłon

Koronawirus. Nie popełnia przestępstwa, kto popełnia przestępstwo! bez komentarza.

Wykop Skomentuj27

Na posiedzeniu sejmu w dniach 16-17.9.2020 ma być po raz kolejny podjęta próba uchwalenia, następującego projektu ustawy.

Proszę przeczytać Art.1 punkt 1) 

Proszę nawet przeczytać dwa razy...

"Nie popełnia przestępstwa, kto popełnia przestępstwo!" 

Hulaj dusza, piekła nie ma.

USTAWA

z dnia …

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) wprowadza się 

następujące zmiany:

1) po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu:

„Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza

obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez

naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub

byłoby istotnie utrudnione.”;

2) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c, art. 11-11c, art. 12,

art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Bez komentarza.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/890A246E6C0414FAC12585C200360017/%24File/539.pdf

Wykop Skomentuj27
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale