0 obserwujących
34 notki
9588 odsłon
  379   0

Górnicza potęga

    Odkrycie pięćdziesiąt lat temu złoża rud miedzi w rejonie Lubina i Głogowa było największym powojennym osiągnięciem nauki polskiej. Jego zagospodarowanie stało się potem wydarzeniem na skalę lokalną, regionalną i globalną. Od tego czasu nieprzerwanie trwają prace inwestycyjne, eksploatacyjne, modernizacyjne, rozwojowe i przetwórcze. W ich wyniku KGHM Polska Miedź SA znalazł się w światowej czołówce producentów miedzi i jest jedną z niewielu tego rodzaju firm, posiadających w pełni zintegrowany proces produkcji - od górnictwa poprzez procesy wzbogacania rudy aż do hutnictwa i wstępnego przetwarzania. Od strony zatrudnienia, pozyskiwania kadry technicznej, naukowej i organizacyjnej jest firmą lokalną, od strony jej znaczenia i wartości ma ona znaczenie globalne. Jej obecną kondycję gospodarczą, rozwojową i modernizacyjną przed dniem św. Barbary patronki górników, przedstawił jej prezes Krzysztof Skóra.

 

Produkcja i zasoby


    KGHM Polska Miedź SA produkując 556,6 tys. ton miedzi elektrolitycznej zajmuje szóstą pozycję na świecie. W przypadku odzysku srebra metalicznego na poziomie 1 242 tys. kg miedziowa spółka zajmuje drugą lokatę. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością potwierdzoną certyfikatami wydanymi przez Londyńską Giełdę Metali. Techniki oraz technologie górnicze i hutnicze, nie różnią się od rozwiązań stosowanych przez innych producentów na świecie. Z udokumentowanymi zasobami bilansowymi rudy miedzi o wielkości 1 579,2 mln ton Cu spółka, a zarazem Polska, lokuje się pomiędzy czwartą i piątą pozycją w rankingu zasobów rudy miedzi na świecie. W przypadku zasobów srebra w tym samym rankingu Polska zajmuje pierwsze miejsce. Zasoby przemysłowe rudy miedzi, przy aktualnym poziomie wydobycia kształtującym się na poziomie ok. 30 mln Mg rudy/rok, stwarzają możliwości prowadzenia działalności górniczej przez kolejnych 40 lat. Oprócz srebra w złożach rud miedzi eksploatowanych przez KGHM, występują inne pierwiastki towarzyszące, przy czym część z nich została już zagospodarowana. Wymienić tu należy złoto, którego produkcja w roku 2006 osiągnęła wartość 1 700 kg, ołów surowy w wielkości ok. 20 000 ton, selen techniczny, siarczan miedzi, siarczan niklu, selen techniczny. Pośród metali towarzyszących rudom miedzi istotną pozycję zajmuje ren - pierwiastek o szczególnych własnościach stosowany w technologiach lotniczych i kosmicznych. Kilka tygodni temu oficjalnie otwarto w Głogowie instalację do produkcji renu - w niedługim czasie nasza planowana produkcja zaspokoi blisko 15 % światowego zapotrzebowania na ten niezwykle rzadki i wyjątkowo cenny metal. Wspomnieć należy, że jeden kilogram renu kosztuje blisko 8 tys. dolarów, co w przybliżeniu odpowiada wartości 1 tony miedzi. Ważną pozycję w zasobach KGHM Polska Miedź SA stanowi również złoże soli kamiennej występujące kilkadziesiąt metrów ponad pokładem miedzi. Zasoby bilansowe złoża Kaźmierzów o średniej miąższości 65,3 m, wynoszą blisko 3 miliardy Mg soli kamiennej o średniej zawartości 98,23% NaCl. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielką wartość stanowi ta sól w cenie handlowej ok. 1 zł za kilogram, co daje sumę ok. 3 bln PLN. Mając na względzie jej wydobycie w skali ok. 20%, to i tak wychodzi blisko trzykrotny budżet państwa, a trzeba pamiętać, że są to zasoby tylko częściowo udokumentowane! W regionie i w kraju. Znaczenie KGHM Polska Miedź dla Dolnego Śląska oraz w skali całego kraju określają następujące liczby: zatrudnienie - blisko18 tysięcy pracowników w KGHM i ponad 10 tysięcy w 20 spółkach Grupy Kapitałowych, wartość aktywów - ponad 12 miliardów złotych, przychody - ponad 11,5 mld złotych, zysk za 2006 blisko 3 400 mln złotych, przewidywany zysk za 2007 ok. 3 700 mln zł. Pośrednio, czy też bezpośrednio, każdy z mieszkańców Ziemi Legnickiej, Dolnego Śląska, a nawet całego kraju doświadcza pozytywnego działania firmy o takim znaczeniu i takim potencjale. Jest to jeden z największych w Polsce eksporterów, doskonały płatnik podatków na rzecz budżetu centralnego, budżetu Dolnego Śląska, oraz budżetów gmin na terenie, których działa. Firma ta z udziałem skarbu Państwa wypracowuje zyski i płaci akcjonariuszom gigantyczne dywidendy.

 

Strategia


    W obszarze działalności podstawowej planuje się długoterminowe - poza rok 2025 - utrzymanie zdolności do produkcji miedzi na poziomie 480 tys. ton rocznie. Sprostanie temu zadaniu wymaga podjęcia ogromnych inwestycji. Budowa od podstaw nowej kopalni, umożliwiającej eksploatację perspektywicznego złoża Głogów Głęboki Przemysłowy, która została już rozpoczęta. Jej sprawna realizacja pozwoli na płynne uzupełnienie kurczących się możliwości wydobywczych dotychczas eksploatowanych kopalń. Podejmowane są tez działania zmierzające do pozyskania innych złóż w bezpośrednim sąsiedztwie KGHM m.in. na terenie Niemiec i na obszarze Starego Zagłębia w rejonie Bolesławca. Zamierza się również zainwestować w złoża zagraniczne, w tym położone na innych kontynentach. Zamierzenia idą tu w dwóch kierunkach. Analizuje się możliwości nabycia już istniejących aktywów górniczych (istniejących już kopalń) oraz prowadzenie badań i poszukiwań nowych złóż rud miedzi. Zakłada się też wdrożenie na dużą skalę wprowadzenie programu modernizacji metalurgii wymagającej sprostania coraz wyższym wymogom ochrony środowiska.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale