44 obserwujących
84 notki
106k odsłon
  2009   0

Rozwiązanie TOE - elementy modelu (XXIII/3).

Rozwiązanie TOE – elementy modelu ( XXIII/3).

 

 

 

Elementy  fizyczno-logicznego modelu bezkresnego kontinuum wypełniającego, jako zobrazowanie Ostateczności  Kosmicznej.

 

Motto:

 

Kłamstwo od błędności logicznej różni się tym, iż pierwsze polega na świadomym upodobnianiu fałszu do prawdy, a drugie na przecenie osiąganej wiedzy. Dożyliśmy czasów, w których oszustwo i przecena z ulicy i polityki zbyt łatwo przeniknęły do nauki, czyniąc ją potencjalnie zbrodniczą.

 

Xeni Kopystyńskiej dedykuję! Autor.

 

 

Twierdzenia:

 

1. Ostateczność Kosmiczna jako bezkresne lite kontinuum jest stacjonarną jednią  z racji nigdy nieskończonej rozległości.

 

2. Z uwagi na brak zakończenia swej rozległości Ostateczność Kosmiczna nie podlega opisowi jako obiekt fizyczny i jako obiekt matematyczny , ponieważ względem bycia stanem bezkresnym nie zachodzi możliwość oddziaływania z innym stanem zewnętrznym, oraz nie zachodzi możliwość liczbowego odniesienia bytu o naturze bezkresu do innego bytu.Zobrazowanie fizykalne i pojęciowo-logiczne Ostateczności Kosmicznej jest możliwe dopiero po złamaniu ograniczeń konotacyjnych języków używanych dotychczas do wyrażania teorii naukowych.  

 

3. Ostateczność Kosmiczna samoróżnicuje się przez sposób swego bycia, a nie przez sposób przemieszczania. Sposób bycia Ostateczności Kosmicznej polega na samoaktywności wynikającej z następstwa braku równoważności między wypełnieniem jako zdolnością do tworzenia zawartości i tym samym wypełnieniem jako zdolnością do tworzenia rozległości.

 

 

I.

 

 

Ad.1.

 

Prawo Zachowania, które w swej najogólniejszej postaci sprowadza się do prostego twierdzenia, że w Przyrodzie nie jest możliwe powstanie czegoś z niczego i nie jest możliwe, aby coś przekształciło się w nic, jest najprostszym wymuszeniem konieczności uznania Ostateczności Kosmicznej jako bezkresnego kontinuum i odróżniania jej od Rzeczywistości Aktualnej.

 

Prawo Zachowania narzuca konieczność uznania dwóch cech Ostateczności Kosmicznej: 1. Wypełnienia i 2. bycia przez to wypełnienie bezkresną rozległością.

 

Kategoria „ wypełnienie” jest naczelną zasadą bytu jako substratu (zawartości) przejawów fizycznych, natomiast „rozległość” jest autoskutkiem wypełnienia, jako zdolności powodowania rozległości (objętości). Ponieważ przejaw rozległości jest asymetryczny postaciowo względem przejawu zawartości, wypełnienie bezkresne jest generatorem efektu obiekt – tło. Efekt obiekt – tło jest pierwszym momentem przejawu logiczności w dualizmie fizykalnym narzucającym się jako relacja obiekt – przestrzeń (!). W logicznej relacji definiens – definiendum sens wynikający jako skutek definiowania ma swoją istotowość w różnicy szerokości odniesień znaczeniowych.

 

Bez uznania wypełnienia, Prawo Zachowania zostaje złamane w ten sposób, iż brak wypełnienia oznacza zgodę na „nic” u początku (powstanie z niczego). Natomiast bez uznania bezkresnej rozległości  (czyli zgoda na skończoność wypełnienia) Ostateczności Kosmicznej zachodzi dopuszczenie możliwości przejścia czegoś także w „nic”, jako możliwość utraty bycia przez utratę zawartości. Ostateczność Kosmiczna jest naturalnym następstwem bezkresu wypełnienia, ponieważ stan nie mający zakończenia nie posiada także momentu początkowego i jest ostatecznym przez zdolność bycia początkiem wszystkiego i niezależność od niczego z zewnątrz. Totalność bezkresu polega na braku wobec niego zewnętrza. Brak zewnętrza jest stanem ostatecznym, jako że polega na niedopuszczalności przeciw sobie obcego otoczenia.

 

Zgoda na skończoność wypełnienia Ostateczności Kosmicznej niszczy zatem różnicę między całością a częścią. O istotowej różnicy między częścią i całością nie decyduje relacja mniejsze – większe, lecz relacja skończone – nieskończone. Całością i tylko całością może być bezkres, ponieważ względem bezkresu nie jest możliwy byt jemu równoległy. Istotą bycia częścią jest bycie jedną z wielu, a istotą bycia całością jest byt totalny jako niesprowadzalny do części. Zasadę różnicy między częścią a całością uzasadnia prawo przewagi substratowej: Całość ma „materiał” na części, natomiast część nie ma „materiału” na całość, gdyż chcąc stać się większą od siebie, musiałaby zostać wspomożona zdolnością powiększenia siebie z niczego. Bezkres spełnia warunki całości, ponieważ jest nigdy nie dającą się zrównać przewagą nieskończoności nad skończonością. Oznacza to, że względem bezkresu nie ma możliwości żadnego odniesienia go do bycia częścią.

 

Sensy fizyczny i  logiczny w Prawie Zachowania nie mogą być przesunięte, a tym bardziej nie mogą być przeciwstawne.

 

Sens fizyczny ulega zniszczeniu zawsze, kiedy wprowadzamy brak różnicy między częścią i całością. Wynika to z tego, iż przyjmując część za całość w jednym przypadku, a w innym przyjmując całość za część, dokonujemy odwrócenia zależności między przyczyną i skutkowaniem. Mając przytomność, że nie są tym samym twierdzenia: „Część jest następstwem całości” i „Całość jest następstwem części”, zachowujemy dyrektywę teoriopoznawczą, iż każde stworzenie teorii, w której zachodzi przyzwolenie na równoprawność twierdzeń logicznie wrogich, unicestwia wartość takiej teorii jako narzędzia heurystycznego ( posiadanie mocy implikacyjnej) i jako narzędzia o poprawnej konotacji semantycznej ( brak obiektywności sprawozdawczej, czyli opisowej). QM i TW nie dają się w pełni zunifikować tylko dlatego, iż przeciwstawność tych teorii w istocie rzeczy polega na różnicy w podejściu do relacji część – całość. W QM nadrzędnymi kosmogonicznie są cząstki ( cząstki elementarne), zaś w TW nadrzędną jest całość ( kontinuum).  I choć QM i TW łączy podobieństwo w tym, iż dla Einsteina detalem fizycznym jest zdarzenie fizyczne, a w QM obiekt elementarny rozumiany jest także jako stan dziania się fizycznego ( dzianie jest trwającym zdarzeniem , a zdarzenie jest pochodną dziania się), odwrócona kierunkowość kosmogoniczna w tych teoriach jest skutkująca silniej jako stan rozbieżności, aniżeli stan zgodności.

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie