2 obserwujących
44 notki
33k odsłony
  523   0

Księżycowa obłuda Heliocentryzmu.

     17.02.2020

     W dniu dzisiejszym w Kościele Katolickim wypada  środa popielcowa.
     Rozpoczyna się okres Wielkiego Postu.        


                                                                    Spis treści.

          1. Wstęp.
          2. Teza.
          3. Opis ruchów wykonywanych przez Księżyc.
          4. Precesja osi obrotu Księżyca.
          5. Rysunkowa prezentacja pominiętych przez
            astronomię skutków precesji osi obrotu Księżyca.
          6. Precesja osi obrotu Ziemi.
          7. Wnioski.

                                                                                  1. Wstęp.

     O Księżycu możemy powiedzieć najwięcej ze wszystkich ciał niebieskich  obserwowanych w Kosmosie.
Wiedza ta nie wynika jedynie z faktu, iż znajduje się on najbliżej naszej planety, lecz głównie z tego, iż to tylko na jego powierzchni kilkakrotnie wylądowali  ludzie.
Gwoli sprawiedliwości należałoby wspomnieć, iż spora grupa osób kwestionuje te dokonania.
     W opracowaniu tym nie będę odnosił się do całej wiedzy jaka została zgromadzona na temat naszego naturalnego satelity, lecz jedynie do najistotniejszego według mnie jej fragmentu.
Jest nim precesja jego osi obrotu.

                                                                                      2.  Teza.
   
     Po rozważeniu ruchów jakie wykonuje Księżyc przyjmuję tezę, iż z  Ziemi powinniśmy oglądać całą powierzchnię naszego naturalnego satelity.
Stwierdzenie to wypływa z Teorii Heliocentrycznej, ponieważ według jej zasad jest zbudowany nasz układ słoneczny.
Moje rozumowanie opieram na oficjalnych obserwacjach astronomicznych i  opracowaniach naukowych dotyczących  Ziemi i Księżyca.
     Jestem świadom, iż teza ta będzie poważnym problemem wizerunkowym dla całej nowożytnej astronomii.                                             3. Opis ruchów wykonywanych przez Księżyc .                                                               1. Obieg Ziemi przez Księżyc.

     Obiega on naszą planetę po trajektorii, która jest elipsą.
Półoś wielka elipsy wynosi 384.400 km. , półoś mała 383.800 km.
Elipsa po której Księżyc porusza się wokół Ziemi jest prawie kołowa, różnica długości półosi to tylko 0,16%.
Perygeum Księżyca wynosi 362.600 km. , a apogeum 405.400 km., różnica 12 % .
 Pełny obieg satelity wokół Ziemi trwa  27,321.661 dób.
Okres ten nazywamy miesiącem gwiazdowym.              
Kierunek obiegu jest z przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, czyli z zachodu na wschód.
Przeciętna odległość względna, jaką pokonuje Księżyc w ciągu doby, wynosi 13,1760.
Płaszczyzna jego ruchu jest zbliżona do płaszczyzny ekliptyki.
Średnie nachylenie jego orbity do płaszczyzny ekliptyki wynosi 5,14 50 , gdyż waha się od 4,990 do 5,300 .
Okres pełnego wahnięcia  wynosi około 18,6 lat.                                                                                                                                                Orbita Księżyca nie jest stała, lecz ulega zmianom.

                                                               2. Ruch obrotowy względem własnej osi.

Jeden taki pełny obrót trwa 27,321.661 dób, i jest zgodny z kierunkiem obiegu, czyli jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Owa zgodność czasu obiegu i obrotu sprawia, iż jest on w orbicie synchronicznej z Ziemią.
Dzięki temu  jest on stale skierowany ku niej  tą samą stroną.
Obrót synchroniczny powoduje, że widzimy jedynie    50 % powierzchni satelity.
 
                                                                       3. Libracja w długości. 
                                                                                                                                                                                                                                                Obrót synchroniczny jest prawdziwy jedynie dla uśrednionej orbity, ponieważ Księżyc posiada określoną ekscentryczność .                 W wyniku tego moment pędu Księżyca zmienia się w miarę obrotu wokół Ziemi i jego prędkość kątowa na orbicie oscyluje wokół wartości prędkości kątowej ruchu obrotowego Księżyca.
Dzięki tym zmianom prędkości bryła satelity ulega małym wahnięciom, w efekcie czego możemy ujrzeć dodatkowe 9 % jego powierzchni

                                                                      4.Precesja linii absyd.

   Innym ruchem związanym z orbitą jest precesja linii absyd.
Elipsa orbity Księżyca  obraca się powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Okres tego obrotu  wynosi 18,5996 lat.

                                                                     5. Węzły orbity. 
 
   Węzłami orbity nazywamy punkty, w których orbita
Księżyca przecina ekliptykę.
Satelita przecina ten sam węzeł co 27,2122 dni.
Dla obserwatora na Ziemi, linia węzłów, czyli linia  prze-cięcia dwóch odpowiednich płaszczyzn orbity w odstę-pie 27,2122 dni ,  porusza się w kierunku zachodnim, wstecznie.
Obrót ten odbywa się wzdłuż ekliptyki  i trwa 18,6 lat,
lub 19,3549 0 w ciągu roku.

                                                         3. Precesja osi obrotu Księżyca.  

     Jak nie trudno zauważyć , nasz naturalny satelita posiada bardzo skomplikowaną kinematykę.
Momentami odnoszę wrażenie, że ta złożoność jest z lekka przesadzona.
Staram się jednak zachować niezachwiane przekonanie, iż wszystkie te ruchy zostały wykazane dzięki obserwacjom astronomicznym, a nie wynikają z rozważań teoretycznych.


 https://niebocentryzm.blogspot.com/2021/02/ksiezycowa-obuda-heliocentryzmu.html

                                                                                  Rys. 1
     W tym momencie przechodzę do najważniejszej części tego opracowania.
Wiemy już, że Księżyc obraca się wokół własnej osi z prędkością jednego obrotu w ciągu 27,321.661 dób.
Oś tego obrotu nie jest prostopadła do płaszczyzny   obiegu Księżyca wokół Ziemi, lecz jest pochylona do niej pod kątem 83,3120
Oś precesji osiowej jest prostopadła do płaszczyzny obiegu Księżyca wokół Ziemi.
Okres precesji osi obrotu wynosi  18,599.6 lat.
Jej kierunek jest zgodny z kierunkiem obrotu satelity, jak również z kierunkiem obiegu wokół Ziemi.
Włoski uczony Jacques Cassini w 1722 roku odkrył, iż oś Księżyca precesjuje z taką samą prędkością jak płaszczyzna jego orbity, ale jest przesunięta o 1800.
Dlatego, kąt pomiędzy    księżycowym równikiem a ekliptyką jest zawsze równy 1,5430.
     Jak to już wcześniej pisałem Księżyc jest zawsze skierowany jedną stroną w kierunku Ziemi.
Skutkiem tego oglądamy jedynie 50 % jego powierzchni.
Efekt ten wynika ze złożenia dwóch ruchów przez niego wykonywanych.
Obrotu wokół własnej osi oraz obiegu wokół Ziemi, które trwają tyle samo czasu, obieg synchroniczny.
     Ponieważ Księżyc wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi, to na skutek różnego rodzaju pływów oraz oddziaływań Ziemi, Słońca a nawet innych planet układu słonecznego  podlega precesji.
Jego oś obrotu odchyliła się od pionu, jaki powinna tworzyć z płaszczyzną obiegu wokół Ziemi.
Odchylenie to wynosi 6,6880 .
Skutkiem tego oś obrotu satelity zatacza w przestrzeni stożek o kącie wierzchołkowym 13,3760 .   
Oś wokół której wiruje oś obrotu satelity jest prosto-padła do płaszczyzny obiegu wokół Ziemi.
Taki ruch określamy mianem precesji osi obrotu Księżyca.
Z jego powierzchni moglibyśmy  obserwować jak przemieszcza się ona na tle gwiazd sfery niebieskiej.
Czas pełnego obrotu osi obrotu Księżyca wynosi    18,599.6  lat.
Kiedy porównamy ten czas z okresem precesji Ziemi, który wynosi prawie 26000 lat, to możemy stwierdzić, iż jest on znikomy.
Nie wiem, czy uznać ten fakt za fatum, czy też za szczęśliwy zbieg okoliczności?
Dla Teorii Heliocentrycznej Mikołaja Kopernika jest to na pewno zły omen.
W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdą się współcześni astronomowie, chyba żebym się mylił.

                                    Obliczenie kąta rocznej precesji Księżyca. 

                           α= 3600  /  roczny okres precesji    [ 0 / rok ]
                            α = 3600 / 18,599.6      
                            α = 19,355.3   [ 0 / rok ]

Lubię to! Skomentuj13 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie