0 obserwujących
90 notek
37k odsłon
97 odsłon

List otwarty do Europejczyków - Sędziowsko-prokuratorski spisek przeciwko demokracji w Pol

Wykop Skomentuj4

Z Polski: List otwarty do Europejczyków - Sędziowsko-prokuratorski spisek przeciwko demokracji w Polsce

Szanowni Państwo
Uprzejmie proszę o PILNE przesłanie poniższego listu mailowo bezpośrednio do wymienionych poniżej światowych gazet. Jeśli ktoś z Państwa posiada bezpośrednie adresy mailowe do redakcji tych poniżej wymienionych gazet to będę niezmiernie wdzięczna za przesłanie mi ich na mój adres: teresagarland@fidespolska.pl, 

Le Monde
Corriere Della Sera
Libero
La Repubblica
Il sole 24 ore
The Telegraph
The Guardian
Algemaine Zeitung
The Times
USA today
New York Times
The Washington Post
The Wall Street Journal
ANSA

Tu zawartość listu do przesłania i do zamieszczenia w gazetach światowych (bezpłatnie) wersja angielska na końcu wersji polskiej:

Z Polski: List otwarty do Europejczyków - Sędziowsko-prokuratorski spisek przeciwko demokracji w Polsce

Opinia światowa jest przekonana że po 1989 roku tj. w czasie tzw. transformacji, wprowadzono w Polsce demokrację i że na jej zasadach oparto życie polityczno-społeczno- gospodarcze w kraju. Nic bardziej błędnego.

Mamy rok 2020. Po ponad trzydziestu latach od momentu transformacji w Polsce, władze nadal sprawują ludzie mocno powiązani z poprzednim totalitarnym systemem  komunistycznym.  W Polsce de facto nie ma demokracji!

Widać to szczególnie w polskim sądownictwie w którym brak uczciwości i przejrzystości oraz w tworzonym przez elity rządzące w Polsce prawie, łamiącym podstawowe Naturalne Prawa Człowieka. Te normy prawne niesłusznie nazywane prawem są potem wdrażane i wykonywane przez administrację państwową państwa polskiego i jego służby.

Polska potrzebuje duchowego wsparcia Europejczyków w budowie prawdziwej a nie fasadowej DEMOKRACJI w Polsce!

Polska potrzebuje wsparcia Europejczyków w dokonaniu aresztowania i postawienia przed sądami nieuczciwych, przekupnych sędziów i prokuratorów którzy zniewolili Polaków i wyzyskują ich w sposób niemiłosierny!  W stosunku do niewygodnych oponentów politycznych sędziowie  wydają nakazy umieszczania takich osób w zakładach psychiatrycznych oraz w więzieniach.

W Polsce mamy wiele skrytobójstw i morderstw na tle politycznym. I wszystko dzieje się w zgodzie z tzw. prawem...... Prawdziwi sprawcy przestępstw zwykle nie są odnajdywani i nie są skazywani.... Często ludzi osądza się wg przynależności rasowej. Żydzi rzadko albo wcale nie są skazywani, podczas gdy niewinni Polacy są bardzo przez system sądowniczy gnębieni i niesprawiedliwie osądzani. Sądownie odbiera się Polakom majątki a ojców niesłusznie oddziela się od dzieci.

Za cichym przyzwoleniem urzędników UNI europejskiej w czasach europejskiego postępu, w Polsce przeprowadza się HOLOKAUST Polaków rękoma aparatu sędziowsko-prokuratorsko-siłowego.  Mamy w Polsce POLOKAUST!

Sędziowie i prokuratorzy w Polsce muszą zostać poddani weryfikacji!

Jako obywatelka Polski i demokratka liczę na wsparcie medialne we wszystkich światowych mediach by wymusiły na polskim rządzie dokonanie postkomunistycznej lustracji i weryfikacji wszystkich sędziów, prokuratorów, prawnikow, urzędników państwowych. Gdyż swoimi działaniami osoby te niszczą w Polsce demokrację, nie stosują zasad państwa prawa, nie uznają Naturalnych Praw Człowieka i obywatela, nie bronią ich i nie egzekwują!

Polacy zostali przez tych tzw. Sędziów pozbawieni sprawiedliwości i swoich praw człowieka. Ci którzy powinni byli stać w obronie tych praw, bezkarnie je łamią powodując tym samym ludzkie tragedie, biedę i niepokoje społeczne!  Jest to również wstyd dla UNI europejskiej!

Z wyrazami szacunku
Teresa Garland,
Tel. 0048 697357009
Indywidualny i niezależny kandydat na Prezydenta Polski
https://teresagarlandprezydent.wordpress.com/
Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/

Wersja angielska:

From Poland: Open letter to Europeans - Judicial and prosecutor's plot against democracy in Poland

World opinion is convinced that after 1989, i.e. during transformation, democracy was introduced in Poland and that political, socio-economic life in the country was based on its principles. Nothing more wrong.

We have the year 2020. After over thirty years since the transformation in Poland, the authorities are still exercising people strongly connected with the previous totalitarian communist system. There is no democracy in Poland!

This is particularly evident in the Polish judiciary in which there is a lack of honesty and transparency, and in the law created by the ruling elite in Poland that violates the basic Natural Human Rights. These legal norms wrongly called law are then implemented and enforced by the state administration of the Polish state and its services.

Poland needs the spiritual support of Europeans in building real and not facade DEMOCRACY in Poland!

Poland needs the support of Europeans in arresting and bringing unfair, corrupt judges and prosecutors to the courts, because they enslaved Poles and exploited them mercilessly! In relation to uncomfortable political opponents, judges issue orders to place such people in psychiatric institutions and in prisons.

We have many treacherous assassinations and political murders in Poland. And everything happens in accordance with the so-called by law ...... Real guilty of crime cases are usually not found and not convicted .... Often people are judged by race. Jews are rarely or not condemned, while innocent Poles are very much harassed and unjustly judged by the judicial system. The property in judiciary way is taken away from Poles and the fathers are unjustly separated from their children.

With the silent consent of European Union officials during the times of European progress, Poles are subjected to HOLOCAUST by the hands of the judge-prosecutors-security apparatus. We have in Poland - POLOKAUST.

Judges and prosecutors in Poland must be verified!

As a Polish citizen and democrat, I count on media support in the world, to force the Polish government to post-communist vetting and verifying all judges, prosecutors, lawyers and state officials. Because with their actions, these people destroy democracy in Poland, do not apply the rule of law, do not recognize Natural Human and Citizen Rights, do not defend and do not enforce them!

Poles are being deprived of justice and their human rights by these so-called Judges & company.. etc.. Those who should have stood up for People  human rights, violate them with impunity, thus causing human tragedies, poverty and social unrest! It is also a shame for the European Union!

Yours faithfully

Teresa Garland,
Tel. 0048 697357009
Individual and independent candidate for President of Poland
https://teresagarlandprezydent.wordpress.com/
President of the Provisional Council of State of the Polish Nation's Social Constitutional Committee
https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/
Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale