0 obserwujących
213 notek
26k odsłon
  932   0

Minister Infrastruktury potwierdza linia kolejowa 281 będzie zrewitalizowana !

Tomasz Roman Bracka
Tomasz Roman Bracka

Linia kolejowa 281 będzie zrewitalizowana na odcinku Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice. Takie stanowisko zawiera pismo Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2018 r. skierowane na moje ręce.

Linia kolejowa nr 281 na tym odcinku ma obecnie kategorię B. Zatem przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażone zostaną w sygnalizację świetlną i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:
a) wjazdu na przejazd albo
b) wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu

Podobnie stanie się na stacjach kolejowych w tym na stacji PKP Więcbork, gdzie zardzewiałe nieczynne semafory zastąpią elektryczne sygnalizatory świetlne.

To stanowisko Ministra Infrastruktury to efekt moich wieloletnich działań w tej sprawie, u Pani Premier RP na Radzie Ministrów RP w Ministerstwie Infrastruktury, UTK, WINB oraz w PKP PLK SA. Główne prace rewitalizacyjne na LK 281 rozpoczną się w 2021 r.

Jest to niewątpliwie wielki mój sukces, gdyż po 40 latach dewastacji i bezczynności PKP linia ta zostanie zrewitalizowana, a prędkość szlakowa podwyższona do 100 km na godzinę na całym odcinku LK 281 Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice. To pozwoli na wznowienie regularnych połączeń pasażerskich PKP PLK SA na całej LK 281 oraz na stacji PKP Więcbork.

Dobiegł też końca remont generalny dachu Dworca PKP Więcbork. Teraz czas na nową elewacje dworca, która od ponad 40 lat niebyła odnawiana. Po mojej kolejnej interwencji Zarząd PKP SA w Warszawie uwzględnił w inwestycjach PKP SA remont dachu przyległego do Dworca PKP Więcbork budynku kolejowego, który uzyska nowe pokrycie dachowe do 2021 roku. Również po mojej interwencji włączone zostaną nieczynne latarnie kolejowe przy ulicy Dworcowej oraz w obrębie stacji PKP Więcbork. Takie stanowisko zawiera pismo Zarządu PKP SA w Warszawie z dnia 7 lutego 2018 r. skierowane na moje ręce nr pisma KOZ04.051.141.2017.MM/9

Kolejny mój sukces odniosłem w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie na rzecz remontu LK 281 od Chojnic przez Więcbork do Nakła n/Not i na stacji PKP Więcbork. Poniżej stanowisko UTK potwierdzające te nieprawidłowości, które PKP PLK SA usunie do końca 2018 roku.

Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Szanowny Panie
Tomasz Roman Bracka

w odpowiedzi na wystąpienie z 26 lutego 2018 r. oraz w nawiązaniu do korespondencji w zakresie zgłaszanych nieprawidłowości na linii nr 281 Oleśnica – Chojnice oraz stacji Więcbork i przyległych do niej gruntów uprzejmie dziękuję za przekazane uwagi i sugestie.

Jednocześnie informuję, że wskazana przez Pana decyzja administracyjna o sygnaturze:

DN-WN.500.30.2017.KK, w której Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (dalej „Prezes UTK”) stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez:

– nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni toru kolejowego, w związku z przekroczoną graniczną wartością parametru konstrukcyjnego toru kolejowego, tj. występowaniem zwężeń szerokości toru kolejowego linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 269,400 – 270,025 do wartości mniejszej niż 1425 mm;

– nieskuteczne dozorowanie stanu technicznego linii kolejowej, w związku z zanieczyszczoną i silnie zachwaszczoną podsypką toru kolejowego linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice na odcinku od km 268,894 do km 269,400;
– nieprawidłowe utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, w związku z uszkodzonymi osłonami wnęk słupowych urządzeń oświetlenia zewnętrznego, zlokalizowanych w obrębie zamkniętego dla czynności technicznych posterunku ruchu Więcbork oraz uszkodzoną konstrukcją wsporczą (żerdzie) urządzenia oświetlenia zewnętrznego, zlokalizowanego w km 270,510 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice (słup o oznaczeniu 14-88);

nie jest prawomocna.

Mając na uwadze rodzaj i rozmiar naruszenia, a także zakres czynności związanych z jego usunięciem, Prezes UTK wyznaczył termin realizacji działań naprawczych do 31 grudnia 2018 r. uznając, że termin ten zagwarantuje prawidłowe zorganizowanie i wykonanie działań naprawczych, po wykonaniu których zapewnione zostanie bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Strona, którą jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., skorzystała z przysługującego jej prawa i złożyła odwołanie od powyższej decyzji na mocy rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej „k.p.a.”) (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) z dopełnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków strony.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że przepisy k.p.a. nakładają na Prezesa UTK, jako organ centralny administracji rządowej, obowiązek ponownego, wnikliwego i całościowego przeanalizowania przedmiotowej sprawy, co w powyższym przypadku, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, może wydłużyć postępowanie o czas potrzebny do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności pozwalających na wnikliwą analizę materiału dowodowego.

Jednocześnie informuję, że w ramach postępowania zostało wystosowane zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu z oględzin, który to dowód ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Oględziny w toku postępowania administracyjnego w sprawie zostaną przeprowadzone przez inspektorów Oddziału Terenowego UTK, który nie brał wcześniej udziału w czynnościach nadzorczych wobec strony, w lokalizacjach objętych decyzją pierwszej instancji.

Pragnę jednocześnie przekazać, że po rozstrzygnięciu przedmiotowego postepowania podjęte zostaną dalsze czynności nadzorcze mające na celu weryfikację realizacji decyzji Prezesa UTK wydanych dotychczas, a dotyczących linii nr 281 oraz stacji Więcbork.

W przypadku stwierdzenia niewykonania decyzji administracyjnych Prezesowi UTK przysługuje prawo do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary za niewykonanie zawartych w nich postanowień.

Należy jednocześnie wskazać, że w toku postępowania organ administracji publicznej działa w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy. Ponadto organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za wszystkie zgłoszenia przekazywane w trosce o bezpieczeństwo transportu kolejowego.

W imieniu Prezesa UTK dziękuję za przesłane uwagi i sugestie, wyrażając nadzieję, że przekazane informacje okażą się dla Pana satysfakcjonujące.

Z poważaniem

Marta Strojek

Referendarz
Wydział Planowania i Koordynacji
Departament Planowania i Nadzoru

Urząd Transportu Kolejowego

02-305 Warszawa

www.utk.gov.pl
NIP 5262695081 REGON 015481433

Tomasz Roman Bracka


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale