Tradycyjna Europa
Pisanie prawdy.
13 obserwujących
54 notki
141k odsłon
  817   0

Istota Kulturowego Marksizmu; część I

Dla kul­tu­ro­wych mar­ki­stów biała rasa, biała kul­tu­ra, chrze­ści­jań­stwo, ro­dzi­na oraz wszel­kie osią­gnię­cia kul­tu­ro­we bia­łej cy­wi­li­za­cji to sól w oku, cierń w gło­wie i ból w krzy­żu któ­re­go trze­ba się po­zbyć. W sys­te­mie tym do­brze czują się tylko mniej­szo­ści, choć też nie wszyst­kie ale tylko te naj­prost­sze i bez żad­nej edu­ka­cji, oraz naj­niż­sza i naj­bar­dziej zde­ge­ne­ro­wa­na biała klasa spo­łecz­na która sama mie­sza się z ko­lo­ro­wy­mi i cho­dzi na mar­sze ho­mo­sek­su­al­ne, gdyż była na tyle głu­pia aby uwie­rzyć w “to­le­ran­cję, li­be­ra­lizm” i oczy­wi­ście w to, że “wszy­scy są równi”.

white_family_and_faggots.jpg
Zdjęcie po lewo: Uwaga „rasizm”! Biała heteroseksualna rodzina – zdaniem kulturowych marksistów jest to autorytarna, opresyjna, seksualnie represyjna, nienormalna instytutcja prowadząca do faszyzmu, rasizmu i anty-semityzmu. Jest także staroświecka i trzeba ją zniszczyć.

Zdjęcie po prawo: Uff, „tolerancja”! Homoseksualizm – zdaniem kulturowych marksistów jest kompletnie normalny, zdrowy, progresywny, tolerancyjny i należy go promować. Ponadto marksiści zalecają „śluby” i adopcje dzieci aby zrównoważyć heteroseksualizm z homoseksualizmem. Okrzyknięty „nową normalnością”.

Jak mo­że­my łatwo się do­my­ślić w gro­nie prze­śla­do­wa­nych zna­du­ją się: wszy­scy ko­lo­ro­wi choć naj­bar­dziej ci któ­rzy są na­sta­wie­ni wrogo do bia­łej chrze­ści­jań­skiej cyw­li­za­cji, wszyst­kie mniej­szo­ści sek­su­al­ne oraz ko­bie­ty. Prze­śla­do­wa­ni (wie­lo­ko­lo­ro­wy plo­re­ta­ry­at) do­sta­ją przy­wi­le­je w każ­dym aspek­cie życia a prze­śla­dow­cy (biała chrze­ści­jań­ska bur­żu­azja) jest mar­gi­na­li­zo­wa­na i nisz­czo­na we­dług tak­ty­ki wo­jen­nej kul­tu­ro­wych mark­si­stów. Po­li­ty­ka mark­si­stów to nic in­ne­go jak two­rze­nie uto­pij­ne­go spo­łe­czeń­stwa opar­te­go na lu­do­bój­stwie i to­tal­nej bzdu­rze, która jest także po­li­ty­ką sła­bo­ści i pod­da­nia się wobec za­wsze ob­ra­żo­nych i rosz­cze­nio­wych mniej­szo­ści et­nicz­nych i sek­su­al­nych.

Pi­sząc ten ar­ty­kuł w stycz­niu 2018 roku widzę że dziś w ta­kich ko­mu­ni­stycz­nych re­pu­bli­kach jak: Ka­na­da, Wiel­ka Bry­ta­nia, Ho­lan­dia, Bel­gia, Niem­cy i oczy­wi­scie Szwe­cja – mu­rzy­ni, mu­zul­ma­nie, wszy­scy ko­lo­ro­wi oraz ho­mo­sek­su­ali­sci sta­no­wia nowy plo­te­ra­ry­at ukry­tej mar­ki­stow­skiej re­wo­lu­cji, na­to­miast prze­ciw­ko rdzen­nym miesz­kan­com Eu­ro­py zo­sta­ła wy­to­czo­na wojna et­nicz­na, kul­tu­ro­wa, re­li­gij­na i oby­cza­jo­wa. Lu­do­bój­stwo stalo sie „mul­ti­kul­tu­ra­li­zmem”, apar­the­id stał sie „po­zy­tyw­na dys­kry­mi­na­cja” a wol­ność słowa stała sie „mową nie­na­wi­sci”. An­gli­cy mó­wią­cy praw­dę o zbrod­niach mu­zuł­ma­nów tra­fia­ją do wię­zie­nia z mu­zuł­ma­na­mi gdzie są za­bi­ja­ni przez mu­zuł­ma­nów, BBC ofi­cjal­nie przy­zna­je że nie za­trud­nia Bia­lych ludzi i nie po­ka­zu­je Bia­łych mez­czyn w te­le­wi­zji w to­wa­rzy­stwie Bia­łych ko­biet, na­to­miast chrze­ści­jań­stwo jest za­stę­po­wa­ne przez so­do­mię.

Żydowskie pochodzenie kulturowego marksizmu

Chciał­bym aby Żydzi byli cza­sem nie­win­ni, tak jak lubią się za­wsze przed­sta­wiać. Szu­kam do­wo­dów na ich nie­win­ność ale po­mi­mo cięż­kich sta­rań nie mogę żad­nych zna­leźć. Za każ­dym razem gdy śle­dzę kto roz­pę­tał wojny, z czy­je­go po­wo­du do­cho­dzi do nędzy, bru­tal­nych re­wo­lu­cji, lu­do­bójstw i kry­zy­sów fi­nan­so­wych, za każ­dym jed­nym razem wy­pły­wa na wierzch jakiś obrzy­dli­wy Żyd. Myślę, że jest to fakt któ­re­go nie wolno nam igno­ro­wać i który po­wi­nien nas uczu­lić na kwe­stię złego Żyda. Dziwi mnie też dla­cze­go po­mi­mo że Żydzi byli wy­rzu­ca­ni ze 128 kra­jów na świe­cie od cza­sów an­tycz­nych aż po dziś, dla­cze­go oni są wciąż “nie­win­ni” a cały świat to “an­ty­se­mi­ci”. Dla­cze­go nigdy nie wy­rzu­ca­li Nor­we­gów albo Cze­chów tylko z ja­kie­goś po­wo­du za­wsze Żydów? W pew­nym sen­sie jest to jed­nak naród wy­bra­ny choć wąt­pię, że przez Boga.

“Cel znie­sie­nia bia­łej rasy jest tak po­żą­da­ny, że nie­któ­rym trud­no jest uwie­rzyć że może ona wy­wo­łać ja­ką­kol­wiek opo­zy­cję od ko­gol­wiek in­ne­go niż za­twar­dzia­łych bia­łych su­pre­ma­cjo­ni­stów … Nie po­peł­nij­cie błędu: za­mie­rza­my nadal kopać umar­łych i ży­wych bia­łych męż­czyzn oraz ich ko­bie­ty, do­pó­ki nie znisz­czy się kon­strukt spo­łecz­ny znany jako „biała rasa”.”

Ży­dow­ski pro­fe­sor Noel Igna­tiev

Żydzi od wie­ków za­tru­wa­li Eu­ro­pę po­przez swoją li­chwę i zło­wiesz­cze ide­olo­gie, wy­ni­ka­ją­ce z prze­ko­na­nia że jako “naród wy­bra­ny” mają prawo do tego aby prze­jąć kon­tro­lę na świa­tem oraz aby de­mo­ra­li­zo­wać i nisz­czyć jego miesz­kań­ców bez ob­cią­żeń mo­ral­nych. Żydzi są ide­oli­gicz­ną i spo­łecz­ną za­ra­zą i do­pó­ki Eu­ro­pa oraz inne Białe kon­ty­nen­ty są za­rzą­dza­ne przez Żydów oraz do­pó­ki ich prze­kup­ni goje oraz masy bia­łych owiec będą na­tchnio­ne ży­dow­ski­mi kłam­stwa­mi, do­pu­ty Biała cy­wi­li­za­cja nie bę­dzie w sta­nie prze­trwać. Pa­trio­ci w An­glii i w Pol­sce na­rze­ka­ją na in­wa­zjąę z Afry­ki i z kra­jów mu­zuł­mań­skich lecz ja im od­po­wia­dam aby pa­trzy­li na tę spra­wę głę­biej. Czy jest sens nie­na­wi­dzić młot­ka za stłu­czo­ną szybę czy może tego kto trzy­mał mło­tek w ręku?

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale