Tradycyjna Europa
Pisanie prawdy.
13 obserwujących
54 notki
141k odsłon
  351   0

Polsko – Pakistańskie Siły Powietrzne

Wstęp

Gdy tylko w 1947 roku po­wstał nie­pod­le­gły Pa­ki­stan, nowy rząd w Is­la­ma­bad za­py­tał bry­tyj­skie RAF aby ten po­le­cił mu naj­bar­dziej do­świad­czo­nych i za­ufa­nych pi­lo­tów, któ­rzy by­li­by w sta­nie zbu­do­wać siły po­wietrz­ne Pa­ki­sta­nu. Po II Woj­nie Świa­to­wej bry­tyj­skie RAF i inne siły po­wietrz­ne Eu­ro­py były znisz­czo­ne, dla­te­go Bry­tyj­czy­cy po­le­ci­li Pa­ki­sta­no­wi Po­la­ków, któ­rzy wsła­wi­li się nie­zwy­kłym bo­ha­ter­stwem i naj­lep­szy­mi wy­ni­ka­mi w Bi­twie o An­glię w 1941 roku, oraz któ­rzy cią­gle słu­ży­li w armi bry­tyj­skiej. W roku 1947 młody ofi­cer Wła­dy­sław Tu­ro­wicz oraz 17 pol­skich pi­lo­tów i 13 tech­ni­ków znaj­du­ją­cych się pod jego do­wódz­twem wy­lą­do­wa­ło w Ka­ra­chi aby za­ło­żyć Pa­ki­stań­skie Siły Lot­ni­cze. Wła­dy­sław Tu­ro­wicz miał także do po­mo­cy swoją żonę Zofię, która była cy­wil­nym pi­lo­tem i na po­trze­by woj­ska Pa­ki­sta­nu stwo­rzy­ła pierw­szy ko­bie­cy od­dział pi­lo­tów i spa­do­chro­nia­rzy. W Pa­ki­sta­nie Wła­dy­sław Tu­ro­wicz szyb­ko zo­stał pro­mo­wa­ny na sto­pień ge­ne­ra­ła i jest on do dziś bar­dzo do­brze znany wszyst­kim pa­ki­stań­skim pi­lo­tom. Nie­ste­ty ko­mu­ni­stycz­ny reżim w Pol­sce za­tu­szo­wał pa­mięć o tym wy­bit­nym pol­skim pi­lo­cie aby nie two­rzyć pol­skich bo­ha­te­rów za gra­ni­cą i nie pro­mo­wać pa­trio­ty­zmu, na­to­miast w An­glii też nikt o nim nie pisał dla­te­go że Po­la­cy już wy­ko­na­li swoje za­da­nie i nie byli An­glii po­trzeb­ni. Z tych wła­śnie po­wo­dów w Pol­sce i w An­glii Tu­ro­wicz jest nie­zna­ny, na­to­miast w Pa­ki­sta­nie on oraz jego żona Zofia są sta­wia­ni jako przy­kła­dy i każdy pa­ki­stań­ski pilot obo­wiąz­ko­wo się o nich uczy. Ar­ty­kuł ten bę­dzie więc o Po­la­ku, który zo­stał bo­ha­te­rem na­ro­do­wym Pa­ki­sta­nu.

turowicz_-_2_panorama.jpg

Generał Władysław Turowicz oraz jego pomnik przed muzeum PAF (Pakistańskie Siły Powietrzne) w Karachi.

Myślę, że Wła­dy­sław Tu­ro­wicz i jego żona Zofia mogli nawet chcieć wró­cić do Pol­ski lub do An­glii lecz z przy­czyn po­li­tycz­nych było to dla nich nie­moż­li­we. Jak pi­sa­łem w moich po­przed­nich ar­ty­ku­łach Chur­chill rzu­cił Po­la­ków Sta­li­no­wi na po­żar­cie, jaw­nie sprze­da­jąc Pol­skę i Po­la­ków w Jał­cie a potem wy­gło­sił nawet nie­sław­ne prze­mó­wie­nie o ufor­mo­wa­nej z po­mo­cą Bry­tyj­czy­ków „że­la­znej kur­ty­nie”. Ci sami pol­scy pi­lo­ci któ­rzy wal­czy­li o An­glię kilka lat wcze­śniej, parę lat póź­niej sły­sze­li nie­do­rzecz­ne za­rzu­ty pod­czas te­atral­nych roz­praw są­do­wych w Związ­ku Ra­dziec­kim. Na roz­pra­wach w Rosji byli także przed­sta­wi­cie­le Bry­tyj­skie­go Rządu, któ­rzy ro­bi­li no­tat­ki a potem zda­wa­li spra­woz­da­nie w Lon­dy­nie o tym, że „wszyst­kie roz­pra­wy Po­la­ków od­by­ły się spra­wie­dli­wie i de­mo­kra­tycz­nie” – czyli jak mam ro­zu­mieć, zda­niem An­gli­ków pol­scy pi­lo­ci wal­czą­cy o An­glię za­słu­ży­li na obozy kon­cen­tra­cyj­ne na Sy­be­rii. Taka wer­sja była dla Bry­tyj­czy­ków naj­wy­god­niej­sza mimo że nikt w to nie wie­rzył. No cóż, Wła­dy­sław Tu­ro­wicz i inni pi­lo­ci pol­skie­go Dy­wi­zjo­nu 303 nie byli już Bry­tyj­czy­kom po­trzeb­ni. Po­za­tym An­glia, wiel­ki so­jusz­nik Sta­li­na, nie po­zwo­li­ła Pol­sce na wzię­ciu udzia­łu w Mar­szu Zwy­cię­stwa w Lon­dy­nie w 1946 roku, także aby nie ob­ra­żać Sta­li­na. Wła­dy­sław Tu­ro­wicz nie miał więc wy­bo­ru i wolał zo­stać w Pa­ki­sta­nie gdzie był wy­so­ce uho­no­ro­wa­ny, niż gdyby miał wró­cić do zdraj­ców w An­glii albo do ko­mu­ni­stów w Pol­sce. W ten wła­śnie spo­sób koń­czą Po­la­cy, któ­rzy po­ma­ga­ją An­gli­kom!
Wła­dy­sław Tu­ro­wicz pod­czas służ­by w RAF latał bry­tyj­skim sa­mo­lo­tem Han­dley Page Ha­li­fax a przed opusz­cze­niem Wiel­kiej Bry­ta­nii pra­co­wał w fa­bry­ce sa­mo­lo­tów w Farn­bo­ro­ugh.

„Po­la­cy przy­by­li aby nam pomóc, gdy zo­sta­li­śmy po­rzu­ce­ni przez wszyst­kich”.

Ka­pi­tan grupy S. Ah­te­sham A. Naqvi z Sił Lot­ni­czych Pa­ki­sta­nu – pod­czas roz­mo­wy z Anną Pie­tra­szek, re­ży­se­rem filmu do­ku­men­tal­ne­go „Pol­skie or­lę­ta na pa­ki­stań­skim nie­bie”, z 2008 roku.

Cóż, za­pew­niam że Po­la­cy czuli się po­dob­nie, gdyż nas także wszy­scy po­rzu­ci­li. Ma­wia­ją, że Bry­tyj­czy­cy są „naj­od­waż­niej­szym” na­ro­dem na świe­cie gdyż za­wsze wal­czą do ostat­niej kro­pli krwi ….. swo­ich so­jusz­ni­ków.

turowicz_2.jpg

Zarząd dowodzenia PAF około 1961 roku. Turowicz siedzi na prawo w pierwszym rzędzie.

Pochodzenie, wczesne życie i patriotyzm Turowicza

Wła­dy­sław Tu­ro­wicz uro­dził się w 1908 roku, kiedy Pol­ska była jesz­cze po­dzie­lo­na po­mię­dzy car­ską Rosję, Au­stro-Wę­gry i Niem­cy. Jego oj­ciec brał udział w bu­do­wie kolei trans-sy­be­ryj­skiej łą­czą­cej Eu­ro­pę z wy­brze­żem Pa­cy­fi­ku. Młody Tu­ro­wicz prze­żył pie­kło na Sy­be­rii gdyż jesz­cze jako na­sto­la­tek mu­siał ucie­kać z ro­dzi­ną z Rosji z po­wo­du Re­wo­lu­cji Paź­dzier­ni­ko­wej (ży­do-ko­mu­ni­stycz­nej) w 1917 roku. W ob­li­czu bez­pra­wia, głodu, gra­bie­ży ma­jąt­ków oraz prze­śla­do­wań Po­la­ków i czy­stek et­nicz­nych ro­dzi­na Tu­ro­wi­czów ucie­kła do Pol­ski, która w tam­tym cza­sie do­pie­ro od nie­daw­na za­czę­ła ist­nieć na mapie świa­ta. Tu­ro­wicz stu­dio­wał in­ży­nie­rię lot­ni­czą na pre­sti­żo­wym uni­wer­sy­te­cie w War­sza­wie gdzie po­znał swoją żonę Zofię. Gdy wy­bu­chła II Wojna Świa­to­wa Tu­ro­wicz słu­żył w pol­skim lot­nic­twie a na­stęp­nie był in­ter­no­wa­ny do Ru­mu­nii. Stam­tąd Po­la­cy po­je­cha­li do Fran­cji gdzie wal­czy­li pod do­wódz­twem ge­ne­ra­ła Si­kor­skie­go lecz gdy pod na­po­rem Nie­miec Fran­cja upa­dła, Tu­ro­wicz i jego żona po­je­cha­li do Wiel­kiej Bry­ta­nii, choć z uwagi na bez­pie­czeń­stwo po­je­cha­li osob­no; on po­przez Afry­kę Po­łnoc­ną a ona przez Kanał An­giel­ski. W An­glii Tu­ro­wicz i wielu in­nych Po­la­ków słu­ży­ło w Pol­skiej Dy­wi­zji Royal Air Force.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura