0 obserwujących
102 notki
90k odsłon
  432   0

Konkurs Świąteczny - wygraj pięć książek

 

Drodzy Państwo! Czas grudniowych Świąt zbliża się wielkimi krokami. Z tego też względu chcemy zaprosić Was do wspólnej zabawy, pobudzając zarazem twórcze talenty naszych Czytelników. Zachęcamy więc do udziału w świątecznym konkursie Twoich Wiadomości!

Aby wziąć udział w tej fascynującej przedświątecznej rozgrzewce, należy napisać tekst (proza) o maksymalnej objętości do 5 stron formatu A4, którego motywem przewodnim staną się oczywiście zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla obchodzonych przez Was Świąt Bożego Narodzenia, przedstawione czy to w formie wspomnień, czy też nawet baśni!

Najciekawsze prace opublikowane zostaną na portalu Twoje Wiadomości, a dla autorów trzech najbardziej ujmujących tekstów czekają nagrody w postaci książek (za I miejsce - pięć książek; za II miejsce - trzy książki; za III miejsce - dwie książki) ufundowanych przez sponsora konkursu. Zwycięzcy otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy i drobny upominek-niespodziankę!

Termin konkursu upływa dnia 5 grudnia 2011 roku o godzinie 10.00 czasu polskiego!

Prace należy przesyłać na adres skrzynki poczty elektronicznej Redakcji Twoich Wiadomości:

redakcja@twojewiadomosci24.pl   po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem (patrz poniżej).

 


Redakcja portalu Twoje Wiadomości kieruje serdeczne podziękowania sponsorom:

 

       


 


                                               R E G U L A M I N   K O N K U R S U

§ 1
Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu Świątecznego (zwanego dalej "Konkursem") jest Portal Twoje Wiadomości, zwany dalej "Organizatorem Konkursu".
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 14 listopada 2011 r. i trwać będzie do dnia 5 grudnia 2011 r. do godziny 10.00 czasu polskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 6 grudnia 2011 r.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która do dnia 5 grudnia 2011 r. prześle na adres poczty elektronicznej Redakcji Twoich Wiadomości tekst (proza) o maksymalnej objętości do 5 stron formatu A4, którego motywem przewodnim staną się zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla obchodzonych przez uczestnika Świąt Bożego Narodzenia, przedstawione czy to w formie wspomnień, czy też nawet baśni.
 2. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które były publikowane w którymkolwiek z mediów.
 3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w  § 2 pkt 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 3
Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do dnia 5 grudnia 2011 r. swój Utwór.
 2. Objętość Utworu nie powinna przekraczać 5 stron A4 znormalizowanego maszynopisu.
 3. Nadesłane Utwory nie będą odsyłane do autorów.
 4. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane w języku polskim.
 5. Utwór musi być podpisany imieniem i nazwiskiem. Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres e-mail.
 6. Dnia 5 grudnia 2011 r. po godz. 10.00 jury spośród nadesłanych Utworów wyłoni trzy, którym przyzna odpowiednio nagrody wymienione poniżej.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej dnia 6 grudnia 2011 r. o godzinie 20.00 czasu polskiego poprzez zamieszczony na portalu Twoje Wiadomości komunikat o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierający tytuły nagrodzonych Utworów oraz przyznane nagrody.
 8. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: nagroda I: 5 książek ufundowanych przez Sponsora, upominek-niespodzianka; nagroda II: 3 książki ufundowane przez Sponsora, upominek-niespodzianka; nagroda III: 2 książki ufundowane przez Sponsora, upominek-niespodzianka oraz możliwość publikacji najlepszych Utworów w formie książkowej. Dochód z takiej książki zostanie przekazany na cele charytatywne.
 9. Warunkiem późniejszej publikacji Utworu w książce jest przekazanie majątkowych praw autorskich do Utworu portalowi Twoje Wiadomości na na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim w pkt 1, 2 i 3, który to artykuł brzmi: pkt 1 art. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; pkt 2 art. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; pkt 3 art. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 10. Jury ma również prawo do nieprzyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.
 11. Organizator nie zwraca nadesłanych Utworów.
 12. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie Utworów, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w Konkursie.
 13. Utwory, które wzbudziły zainteresowanie Organizatora Konkursu, jednak nie zostały nagrodzone, mają również szansę na publikacje.

§ 5
Odbiór nagrody

 1. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej w terminie do dnia 10 grudnia 2011 r.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
 
 
Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale