5 obserwujących
171 notek
84k odsłony
  115   0

MUMINKI 21,18,13.

W lutym 1939 r. (według innych danych w grudniu 1938 r.) do kancelarii Hitlera nadszedł list od niejakiego Knauera, ojca niemowlęcia, które urodziło się z niedorozwojem jednej stopy oraz było pozbawione jednego przedramienia, ślepe i z „wrodzonym idiotyzmem”. Autor listu prosił, aby temu dziecku udzielono „łaski śmierci” tak, by je „usunąć” (niemowlę to było badane w klinice pediatrycznej w Lipsku przez prof. Wernera Catela, który zaproponował wystąpienie z taką prośbą do Hitlera). Hitler polecił swemu osobistemu lekarzowi dr. Karlowi Brandtowi, aby zbadać to dziecko i jeśli informacje okażą się prawdziwe – zabić je.


Systemowym problemem życia jest fakt obciążenia rodziców i krewnych odpowiedzialnością za narodzenie się i obarczenie ich zobowiązaniem które podtrzymane jest normą kodeksu karnego.

Art. 27. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Art. 61( 9 ). Matka dziecka

Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.


Art. 96. Obowiązki rodziców wobec dziecka 

§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. 

Art. 97. Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej 

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. 


Art. 152. [Aborcja za zgodą kobiety]

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dziecko poczęte z wadą genetyczną nigdy nie osiąga samodzielnej zdolności do życia poza organizmem ciężarnej ( brak kryterium )

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryterium_zdolno%C5%9Bci_p%C5%82odu_do_%C5%BCycia_poza_organizmem_matki


Pytanie proste czy zdolność do samodzielnego życia jest kryterium prawa do życia? Tak jest. Czy w związku z powyższym MUMINKI są zdolne do samodzielnego życia. Zależy które - dzieci z trisomią genu 21 są zdolne do samodzielnego życia w takim stopniu a jakim systemowo wzmocnimy je w rozwoju cech rozwojowych. Ich rozwój zależny jest od sprawowanej opieki. 


Dzieci te cechuje niska inteligencja. Większość jest niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim (iloraz inteligencji 50-70) lub w stopniu umiarkowanym (iloraz inteligencji 35-50). U niektórych osób występuje znaczna niepełnosprawność intelektualna (iloraz inteligencji 20-35).

Niepełnosprawność na poziomie umiarkowanym i znacznym oznacza ubezwłasnowolnienie. 


Osoby z trisomią 21 nie są natomiast w pełni zdolne do prawidłowego rozmnażania się. Około 50–70% kobiet z trisomią 21 chromosomu wykazuje biologiczne predyspozycje do posiadania potomstwa. Większość mężczyzn z trisomią 21 nie wykazuje zdolności do posiadania dzieci co nie oznacza braku popędu seksualnego jaki się może u nich rozwinąć. 


Niestety, ciąża w przypadku kobiety z zespołem Downa może stanowić zagrożenie dla niej samej oraz potomstwa. Wada serca, białaczka, choroby tarczycy lub inne choroby mogą komplikować przebieg ciąży, spowodować: obumarcie płodu, poród przedwczesny oraz małą masę urodzeniową. Jest także ryzyko urodzenia dziecka z dodatkowym chromosomem 21, z niepełnosprawnością intelektualną lub z innymi zaburzeniami rozwoju. Kobiety z zespołem Downa mogą również urodzić dzieci, u których nie ma jakichkolwiek wad wrodzonych i zaburzeń.


Czy pozostałe dzieci z wadami genetycznymi lub rozwojowymi nie będące zdolne do samodzielnego życia podlegają ochronie?

Dziecko poczęte osiąga zdolność do samodzielnego życia w dwóch etapach.

Pierwszym z nich jest przetrwanie okresu opieki szpitalnej. Dziecko które trzeba podłączyć pod aparaturę podtrzymującą życie lub wymagające czynności prowadzących do podtrzymania życia nie posiada zdolności funkcjonowania samodzielnego.

Ta grupa dzieci jest "terminowana" tj. przetrzymywana pod aparaturą aż do śmierci naturalnej w okresie niemowlęcym. 


Istnieje również druga grupa dzieci niezdolnych do samodzielnego życia nigdy. Dziećmi tymi są osoby które w momencie narodzin przejawiają cechy prowadzące do ich pełnego ubezwłasnowolnienia oraz wymagają okresowej lub stałej czynności "podtrzymania życia". Dzieci te są terminowane w zależności od rodzaju schorzenia i tempa śmiertelności naturalnej.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale