26 obserwujących
47 notek
163k odsłony
2271 odsłon

Oświadczenie ws. publikacji w "Rzeczpospolitej" z 28 marca 2013

Wykop Skomentuj25

W związku z opublikowaniem 28 marca w „Rzeczpospolitej” tekstu autorstwa Mariusza Kowalewskiego i Izabeli  Kacprzak pt. „CBAwęszyw tytoniu” oświadczam, iż:
1.     Artykuł jest kontynuacją kampanii wymierzonej w moje dobre imię, zapoczątkowanej publikacją „Tytoń i fundacja posła Wiplera”. Artykuł jest napisany w całości w oparciu o anonimowe źródła dotyczący rzekomych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego powadzonych wobec mnie i nie zawiera żadnych informacji uprawdopodabniających tezy stawiane przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej”. Uwzględnienie w artykule wypowiedzi rzecznika CBA Jacka Dobrzyńskiego („Analizujemy systematycznie oświadczenia majątkowe wszystkich posłów i senatorów”) nie ma i nie może mieć żadnego związku z tezami stawianymi przez autorów tekstu. Zdarzenia do których odnoszą się autorzy tekstu miały miejsce w 2012 r., a za ten okres posłowie nie składali jeszcze deklaracji majątkowych, więc zbudowanie jakiegokolwiek logicznego związku pomiędzy stawianymi przez autorów tekstu  tezami a wypowiedzią rzecznika CBA nie jest możliwe.
2.     Z uwagi na fakt, iż artykuł narusza moje dobra osobiste wystąpię o ich ochronę na drodze sądowej.
3.     Wszystkie interpelacje które składał dotyczą ochrony interesu publicznego. W trzech interpelacjach dotyczących szeroko rozumianego obrotu tytoniem i wyrobami tytoniowymi (nr 6533, 6535, 8263) zadałem Ministrowi Finansów i Ministrowi Zdrowia i następujące 24 pytania:
 1. Jakie są plany Ministerstwa Finansów odnośnie do podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe na lata 2013-2015, z podziałem na tytoń do palenia i papierosy?
 2. Czy Ministerstwo Finansów prowadziło lub prowadzi badania dotyczące wzrostu podatku akcyzowego na rozwój sprzedaży nielegalnego tytoniu?
 3. Jeśli nie, czy Ministerstwo Finansów zamierza podjąć jakieś działania w tym zakresie?
 4. Czy Ministerstwo Finansów przeprowadzało lub jest w trakcie przeprowadzania kontroli podmiotów, które prowadzą sprzedaż tytoniu niepodlegającego opodatkowaniu akcyzą?
 5. Jeśli tak, ile takich kontroli odbyło się w 2011 r.?
 6. Ile odbyło się takich kontroli przez pierwsze 6 miesięcy 2012 r.?
 7. Jaki był wynik tych kontroli?
 8. Czy Ministerstwo Finansów dysponuje wiedzą o tym, ile jest w Polsce punktów, w których sprzedaje się tytoń niepodlegający opodatkowaniu akcyzą?
 9. Jeśli tak, jaka jest ich liczba?
 10. Czy ministerstwo dysponuje pełną wiedzą na temat technicznych aspektów przetwarzania liści tytoniu (włącznie z tym, że wystarcza maszynka do mielenia i gilzy, by uzyskać de facto produkt gotowy do palenia) i w jaki sposób ta wiedza przekłada się na politykę ministerstwa?
 11. Czy Ministerstwo Finansów szacowało straty budżetu państwa z tytułu sprzedaży tytoniu nieopodatkowanego akcyzą?
 12. Jakie kroki Ministerstwo Finansów zamierza podjąć w celu doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie podmioty sprzedające tytoń do palenia (włączając te, które twierdzą, że sprzedawany przez nie tytoń nie nadaje się do palenia) będą traktowane w podobny sposób?
 13. Czy Ministerstwo Finansów nie obawia się, że w ramach powszechnego procederu sprzedaży tytoniu nieopodatkowanego akcyzą także duzi dystrybutorzy i producenci zaczną korzystać z takiej drogi?
 14. Czy w związku z powyższym pytaniem Ministerstwo Finansów szacowało, jak zostanie uszczuplony budżet państwa, gdy wszyscy dystrybutorzy i producenci zaczną sprzedawać tylko tytoń nieopodatkowany akcyzą?
 15. Jaki jest kalendarz prac oraz przewidywane lub planowane wejście w życie przepisów mających na celu objęcie monitoringiem obrotu liśćmi tytoniowymi w ramach przepisów akcyzowych?
 16. Czy znana jest odpowiedź Komisji Europejskiej na skierowaną do niej prośbę o analizę i opinie w zakresie możliwości wprowadzenia regulacji wspólnotowych ograniczających dostęp do surowca tytoniowego?
 17. Czy wprowadzenie oraz termin wprowadzenia regulacji obrotu liśćmi tytoniowymi w Polsce będą uzależnione od stworzenia rozwiązań wspólnotowych w tym zakresie?
 18. Obecnie w nieopodatkowanym obrocie handlowym znajduje się duża ilość liści nieprzetworzonych (suszone liście są kupowane przez konsumentów, domowymi metodami rozdrabniane i cięte, a następnie palone). Czy rozwiązanie prawne polegające na objęciu monitorowaniem, w ramach podatku akcyzowego, surowca tytoniowego od momentu rozpoczęcia przetwarzania przez pierwszego przetwórcę będzie zatem skuteczne? Czy wyeliminuje nieopodatkowany handel liśćmi tylko wysuszonymi, ale w żaden inny sposób nieprzetworzonymi?
 19. Jaka jest dynamika strat spowodowanych obrotem nieopodatkowanymi liśćmi w pierwszej połowie 2012 r.? Czy straty z powodu obrotu nielegalnym tytoniem będą większe niż w roku 2011?
 20. Czy pierwszy przetwórca to podmiot nabywający liście tytoniu od rolnika uprawiającego tytoń? Czy pierwszym przetwórcą będzie podmiot sprzedający liście tytoniu na bazarach, w Internecie czy w specjalnie powstających do tego celu sklepach? Czy dopiero kolejny podmiot?
 21. Jak będą traktowane podmioty sprzedające liście tytoniu w sklepach, Internecie czy na bazarach? Czy będą kontrolowane (lub monitorowane) podmioty nabywające liście tytoniu od takich podmiotów?
 22. Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi, jak duży jest rynek obrotu nieprzetworzonym tytoniem, lub czy Ministerstwo Zdrowia monitoruje ten rynek? Jeśli tak, jaka jest jego wielkość?
 23. Czy na opakowaniach sprzedawanego tytoniu nieprzetworzonego mogą nie być zamieszczane ostrzeżenia o zagrożeniu dla zdrowia?
 24. Czy nieprzetworzony tytoń oferowany jako produkt kolekcjonerski mogą nabywać osoby poniżej 18. roku życia?
Wszystkie te pytania dotyczyły ochrony interesu publicznego i dobra wspólnego (polityka fiskalna, stabilności finansów, walka z przestępczością zorganizowaną, polityka zdrowotna). Żadne z nich nie dotyczyło interesów określonego uczestnika rynku bądź grupy uczestników: wszystkie były zadawane z perspektywy troski o interes polskich podatników, obywateli, pacjentów, rodziców i instytucji państwa polskiego. Informacje dotyczące problemów tej branży uzyskiwałem z mediów, od uczestników rynku, organizacji pracodawców i z powszechnie dostępnych opracowań instytucji rządowych i pozarządowych. Sugestie powtarzane przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej”, że w swojej pracy poselskiej, a zwłaszcza w interpelacjach kierowałem się interesem określonego podmiotu lub grupy podmiotów a nie interesem publicznym naruszają moje dobra osobiste.
4.     Będę nadal zajmował się sprawami szkodliwego dla interesu publicznego lobbingu i negatywnego wpływu na proces legislacyjny podmiotów, których interes był rozbieżny z interesem publicznych. W szczególności wystąpię o upublicznienie stenogramu z posiedzenia Rady Ministrów, na którym zmieniono pierwotną propozycję szczególnie szkodliwych dla polskich finansów zmian w podatku akcyzowym w ramach tzw. „Ustawy okołobudżetowej” na 2013 rok.
5.     Uważam, że kampania prowadzona przez „Rzeczpospolitą” ma na celu obniżenie mojej wiarygodności w sytuacji, w której złożyłem interpelację dotyczącą kulisów prywatyzacji właściciela tego tytułu prasowego. Zadałem w niej razem z posłem Dawidem Jackiewiczem następujących 11. pytań:
 1. Z jakiego powodu Ministerstwo odmówiło sprzedaży Mecomowi mniejszościowych udziałów PWR w Presspublice za sumę 110 mln zł w 2007 roku?
 2. Z jakiego powodu Ministerstwo wycofało się ze sprzedaży 85% udziałów w PWR Zjednoczonemu Przedsiębiorstwu Rozrywkowemu S.A. za 100 mln złotych w 2009 roku?
 3. Z jakich powodów przedstawiciele PWR złożyli wniosek o rozwiązanie spółki Presspublica 15 października 2010 roku?
 4. Czy Ministerstwo zażądało w listopadzie 2010 roku dymisji redaktora naczelnego ,,Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego? Jeśli tak, to z jakich powodów?
 5. Z jakiego powodu Ministerstwo zdecydowało się na przyspieszony tryb sprzedaży udziałów PWR w Presspublice w sierpniu 2011 roku? Kto podjął taką decyzję?
a) Dlaczego wybrano miesiąc wakacyjny, dając zaledwie 12 dni roboczych (do 31 sierpnia 2011 roku) potencjalnym kupującym na złożenie wiążącej oferty oraz wpłacenie wadium?
b) Dlaczego w regulaminie sprzedaży nie umożliwiono potencjalnym kupującym zapoznanie się z dokumentami Presspubliki i przeprowadzenie audytu (due diligence) przed złożeniem wiążącej wstępnej oferty?
c) Jakie informacje były zawarte w memorandum informacyjnym dotyczącym Presspubliki, prosimy o załączenie memorandum do odpowiedzi.
d) Ile wyniosła wartość udziałów PWR w Presspublice na podstawie wyceny wartości spółki przeprowadzonej w 2011 roku? Jaka firma przeprowadzała wycenę wartości spółki Presspublica dla PWR?
e) Kto podjął decyzję o przeprowadzeniu sprzedaży udziałów w Presspublice w oparciu o regulamin ogłoszony w 2011 r.?
f) Czy istnieje pisemne oświadczenie woli Ministra, w którym wydaje zgodę na przeprowadzenie sprzedaży udziałów PWR w Presspublice? Jeśli tak, proszę je załączyć do odpowiedzi.
6.     Na jakich warunkach PWR sprzedało posiadane przez siebie udziały w Presspublice Grzegorzowi Hajdarowiczowi? Proszę o załączenie tekstu umowy sprzedaży do odpowiedzi.
a) Czy kwotę transakcji podzielono na raty? Jeśli tak, to z jakiego powodu i na jakich warunkach?
b) W jaki sposób zabezpieczono wierzytelność Grzegorza Hajdarowicza na rzecz Skarbu Państwa?
c) Czy istnieje pisemne oświadczenie woli Ministra, w którym wydaje zgodę na zabezpieczenie wierzytelności Grzegorza Hajdarowicza na udziałach Presspubliki? Jeśli tak, proszę je załączyć do odpowiedzi.
7.     Czy notyfikowano Komisji Europejskiej projekt udzielenia pomocy publicznej Grzegorzowi Hajdarowiczowi poprzez sprzedanie na preferencyjnych warunkach posiadanych przez PWR udziałów w Presspublice?
a) Czy Ministerstwo poinformowało Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o projekcie udzielenia pomocy publicznej Grzegorzowi Hajdarowiczowi?
b) Jaka była decyzja Komisji Europejskiej w sprawie projektu udzielenia pomocy publicznej Grzegorzowi Hajdarowiczowi?
8.     Jaka jest aktualna wartość rynkowa PWR?
9.     Jaka jest wycena wierzytelności z tytułu zawartej umowy sprzedaży udziałów w Presspublica?
10. Z jakiego powodu Ministerstwo zamknęło bez rozstrzygnięcia prywatyzację PWR 19 grudnia 2012 roku?
11.  Jakie są dalsze plany Ministerstwa wobec PWR? Czy ta spółka będzie prywatyzowana? Jeśli tak, to kiedy?
Pomimo ataków medialnych dziennikarzy „Rzeczpospolitej” będę kontynuował działania mające doprowadzić do satysfakcjonujących opinię publiczną odpowiedzi na te pytania.
 
Przemysław Wipler
Poseł na Sejm VII kadencji
 
Wykop Skomentuj25
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale