Nowe zasady rozliczania korzystne dla prosumentów

Zmiany w prawie energetycznym mają wzmocnić pozycję indywidualnych producentów energii.
Zmiany w prawie energetycznym mają wzmocnić pozycję indywidualnych producentów energii.
Niższe rachunki za prąd, rozwój przydomowych magazynów energii, otwarcie rynku na nowe modele biznesowe – m. in. te korzyści wynikają ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Nowelizacja ma dostosować polskie przepisy do dyrektywy unijnej 2019/944. Zawiera szereg rozwiązań korzystnych dla konsumentów i prosumentów energii. 23 czerwca zakończyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu.

Zmiana przede wszystkim wzmocni pozycję odbiorców i ich aktywizację na rynku energii. Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej przewiduje zwiększenie roli energetyki rozproszonej i na tym polu właśnie konsumenci jako producenci energii będą pełnić ważną rolę w systemie.

Zmiany zawierają nową koncepcję rozliczania wprowadzonej i pobranej z sieci energii elektrycznej poprzez instalację liczników i systemu zdalnego odczytu u odbiorców końcowych.

Konsumenci, którzy planują rozpocząć produkcję energii elektrycznej do 31 grudnia 2021 r., będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie rozliczeń. W przepisach przejściowych zawarto regulację umożliwiającą jednorazową migrację prosumenta energii odnawialnej z dotychczasowego, opartego o „opust” systemu rozliczeń, do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej.

Prosument zyska także gwarancję odbioru energii przez okres życia instalacji oraz zwolnienie z obowiązku podatkowego podczas sprzedaży energii elektrycznej.

Nowe modele biznesowe proponowane w nowelizacji uwzględniają magazynowanie wyprodukowanej energii i zapewniają korzystne wynagrodzenie dla prosumenta. Resort klimatu i środowiska przekonuje, że wykorzystanie potencjału nowych podmiotów oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach pozwoli na zastąpienie obecnie funkcjonujących wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci.

Nowelizacja wprowadza na rynek instytucję agregatora, czyli pośrednika w sprzedaży energii elektrycznej lub świadczeniu innych usług oferowanych przez odbiorców, wytwórców czy posiadaczy magazynów energii elektrycznej. Oznacza to bardzo dużą zmianę na rynku energii: to odbiorca będzie mógł oferować swoje usługi, a nie tylko korzystać z usług przedsiębiorstw, tak jak to ma miejsce obecnie. Prosument, czyli jednocześnie wytwórca i konsument, generujący nadwyżki we własnej produkcji energii, będzie mógł sprzedać ją z zyskiem agregatorowi. Dzięki temu możliwy będzie bezpośredni udział odbiorcy energii w rynku.

Wsparcie innowacyjności w energetyce

Projekt nowelizacji wprowadza też ułatwienia administracyjne w budowie linii bezpośrednich. Są to dedykowane linie energetyczne łączące odbiorcę z instalacją wytwarzającą energię, np. farmą fotowoltaiczną. Dostarczanie energii oparte na takiej „prywatnej” linii, przyczyni się do oszczędności w rachunkach. Budowa linii bezpośrednich może skutecznie zabezpieczyć przedsiębiorców (w tym duże zakłady przemysłowe) przed skokowymi wzrostami cen za energię, wzrostem kosztów produkcji i w efekcie - utratą konkurencyjności. Inwestycja we własne środki wytwórcze pozwala też obniżać emisyjność systemu elektroenergetycznego i lepiej chronić klimat.

Rozwój sektora przyśpieszą projekty korzystające z tzw. piaskownic regulacyjnych (ang. regulatory sandbox). Będzie to przestrzeń prawna do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzieli wnioskodawcy na maksymalnie 3 lata zwolnienia od stosowania określonych przepisów ustawy Prawo energetyczne. Piaskownice regulacyjne, popularne m.in. we Francji, w Niemczech i Holandii, mają przyczynić się do promocji nowych rozwiązań na rynkach energetycznych i testów ich skuteczności. Projekty realizowane w ramach piaskownic regulacyjnych powinny przynieść wymierną korzyść transformacji energetycznej – przekonuje resort klimatu i środowiska.

Czytelne rachunki za prąd

Jednym z najważniejszych – z punktu widzenia konsumenta – rozwiązań nowelizacji, jest poprawienie czytelności faktur za energię elektryczną. Rachunki za prąd, które otrzymuje odbiorca, powinny być dla niego przejrzyste i zrozumiałe. Nowelizacja przewiduje, że rachunek będzie zawierał:

  • graficzne porównanie bieżącego zużycia energii elektrycznej ze zużyciem w takim samym okresie w roku poprzednim
  • link do porównywarki cen od różnych sprzedawców
  • informacje o możliwościach i korzyściach ze zmiany sprzedawcy energii
  • informację o przyszłej zmianie produktu, ceny lub rabacie (o ile umowa to przewiduje) wraz z datą wprowadzenia zmiany
  • informacje o prawach konsumenta związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów

– Jestem przekonany, że wprowadzenie tych zmian przyczyni się do wzmocnienia pozycji odbiorcy energii elektrycznej przy zawieraniu umowy z wybranym sprzedawcą oraz do wzrostu świadomości o rynku energii wśród konsumentów. Naszym celem jest zapewnienie gospodarstwom domowym i innym odbiorcom dostępu do jasnych informacji na temat ich praw w odniesieniu do sektora energetycznego – mówi szef resortu klimatu i środowiska minister Michał Kurtyka.

Lubię to! Skomentuj27 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka