Źródło: Pixabay.com
Źródło: Pixabay.com

Niepokojące wyniki kontroli NFZ. Milionowe kary dla szpitali i przychodni

Redakcja Redakcja Strefa zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 21
Narodowy Fundusz Zdrowia skontrolował przychodnie i szpitale. I wymierzył 21 milionów złotych kar. Tyle placówki medyczne muszą zwrócić za nieprawidłowo rozliczone procedury i zabiegi. Takie kontrole są stałym elementem pracy NFZ, który sprawdza, czy kontrakty na świadczenia medyczne realizowane są prawidłowo. Właśnie podsumowano kontrole prowadzone w pierwszym kwartale tego roku.

Fatalne wyniki kontroli. Tylko 28 proc. placówek ocenione pozytywnie

Okazało się, że w zaledwie mniej niż 6 proc. kontroli nie stwierdzono w ogóle nieprawidłowości lub stwierdzono uchybienia, które nie miały znaczenia dla działalności placówki medycznej, co wpłynęło na pozytywną ocenę jej pracy. Łącznie ocenę pozytywną lub ocenę pozytywną z nieprawidłowościami uzyskało tylko 28 proc. kontrolowanych podmiotów. Łącznie przeprowadzono 157 kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Największa liczba dotyczyła opieki w przychodniach specjalistycznych (67 kontroli), leczenia szpitalnego (40 kontroli) oraz podstawowej opieki zdrowotnej (35).  Oceną pozytywną zakończyło się 19 kontroli, ocena pozytywna z nieprawidłowościami dotyczyła 72 kontroli, a ocena negatywna - 231 kontroli.

W ramach wszystkich przeprowadzonych inspekcji najczęściej stwierdzone nieprawidłowości
dotyczyły nieprawidłowego kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń do rozliczenia, realizacji procedur w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, a także nieprawidłowego wskazania rozpoznanie choroby. W rezultacie NFZ nałożył dokładnie 20 973 405 zł kar dla szpitali i przychodni.


Rekordzista w Białymstoku. Ponad 3 mln zł kary dla rekordzisty

Najwyższa kara wynosiła 3 022 746,53 zł. Otrzymał ją szpital w Białymstoku, w którym inspektorzy NFZ sprawdzili świadczenia udzielane na oddziale neurochirurgii w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia pomocy chorym ze schorzeniami neurochirurgicznymi. Kontrolą objęto 201 hospitalizacji dotyczących zabiegów na kręgosłupie bez stosowania implantów na przestrzeni lat 2019- 2021. Inspektorzy NFZ nieprawidłowości znaleźli we wszystkich. W sprawozdaniu pokontrolnym napisano, że w dokumentacji medycznej nie stwierdzono istotnych przesłanek medycznych uzasadniających takie rozliczenie objętych kontrolą świadczeń. o ponad dwukrotnie wyższej wartości punktowej, czyli o dwukrotnym poziomie refundacji.
Dużo zastrzeżeń inspektorzy NFZ mieli do sposobu rozliczania świadczeń w szpitalu w Gdańsku. Tutaj także wątpliwości dotyczyły neurochirurgii.

Sprawdzono 418 hospitalizacji z lat 2019-2020. I podobnie jak w Białymstoku nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niewłaściwego wskazania w raporcie statystycznym zabiegów na kręgosłupie bez stosowania implantów oraz wpisania do systemu informatycznego błędnego kodu rozpoznania choroby. Wartość nałożonej kary wyniosła 2 722 902 tys. zł. A szpital w Bydgoszczy zdaniem NFZ w latach 2018 - 2021 r. nieprawidłowo rozliczył leczenie „zapalenia płuc nietypowego”. Skontrolowano 1 647 świadczeń udzielonych 1 524 pacjentom. W przypadku 1 340 świadczeń dopatrzono się zapisów w dokumentacji medycznej i raportach statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym. Szpital otrzymał 2 422 611 tys. zł.

Problemy z wystawianiem recept

Sprawdzono również prawidłowość wystawiania recept. I także tutaj NFZ miał zastrzeżenia dotyczące braku udokumentowania w indywidualnej dokumentacji medycznej wskazań refundacyjnych do ordynacji leków ze zniżką, nieprawidłowo oznaczonego poziom odpłatności na recepcie, a także nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pozostające w sprzeczności z zapisami obowiązującego rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W jednym z przypadków 100 proc. recept wystawionych na opioidowe (narkotyczne) środki przeciwbólowe była wystawiona nieprawidłowo, jeśli chodzi o odpłatność.

Tomasz Wypych

(Źródło zdjęcia: Szpital i kontrola. Fot. Pixabay.com)

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości