Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
188 notek
124k odsłony
  900   1

Mnie tutaj wykończyli. Oświęcim to była igraszka… cała prawda o współczesnym sądownictwie

domena publiczna
domena publiczna
1. Zbrodniarze osądzają 2. Producenci przestępców 3. Nemo iudex in causa sua 4. Zbrodnie w majestacie prawa 5. Przestępcza działalność sądów 6. Umyślni zbrodniarze pokroju NKWD 7. Urojone przestępstwa i polityczne wyroki 8. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie 9. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie 10. Pięćdziesiąt dni więzienia za szesnaście lat kradzieży życia 11. Pięćdziesiąt dni więzienia za szesnaście lat terroru państwowego 12. Wyrok wydano na zlecenie jeszcze przed pierwszą rozprawą główną 13. Sądownictwo i organy ścigania w Polsce to zorganizowana grupa przestępcza 14. Prawda nie ma znaczenia – Władza ma znaczenie – Prawda będzie w więzieniu 15. Brak czynu, brak skargi, brak oskarżenia, brak orzeczenia, a jest 50 dni więzienia 16. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto udowodni sędziom czyn zabroniony 17. Sitwa sądownicza przerzuca odpowiedzialność za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę 18. Sędziowie uznali, że szesnaście lat terroru państwowego to za mało i dołożyli 50 dni więzienia 19. Mnie tutaj wykończyli. Oświęcim przy nich to była igraszka… cała prawda o współczesnym sądownictwie 20. Skazano ofiarę 4444 dni upokarzania za to, że sprawca nadużyć organu odwoławczego oddalał skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego z wyłącznej winy organu egzekucyjnego

Jelenia Góra, dnia 6 stycznia 2023 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II AKz 393/22; IV W-050-77/22
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Sąd Okręgowy w Legnicy IV Kzw 470/22, Nr k. dł. 135/21 G
Sąd Rejonowy w Legnicy
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Sąd Najwyższy
Prokuratura Krajowa 1001-4.Ksk.860.2022

Dotyczy urojonych przestępstw i politycznych wyroków:

PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/19(20)
PR 3 Ds. 183/18 – II K 1456/18 – V KO 86/18 – II K 851/18
PR 1 Ds. 535/19 – II K 900/19 – V KO 68/21

Szanowni umyślnie zbrodniarze pokroju NKWD

Jest oczywiste, że do sprokurowanych procesów, w tym II K 38/19 by nie doszło, gdyby organ egzekucyjny, czyli sędziowie firmy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze oddalili zgodnie z literą prawa postanowieniem I Co 3259/08 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., a nie prowadzili egzekucję czynności zastępowalnej określoną w tytule wykonawczym I C 1062/08 łącznie przez 4444 dni w postępowaniach I Co 3259/08, I Co 441/16 w sposób upokarzający, sprzeczny z prawem (vide uchwała SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973), a SSO Wojciech Damaszko oddalał koteryjnie i z naruszeniem zasady iudex inhabilis zażalenia i skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego z wyłącznej winy organu egzekucyjnego (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19). Nie ma skutku bez przyczyny.
Na mojej drodze nie stanęliby "pokrzywdzeni", na rzecz których z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua orzekaliście.
Uprawomocnienie wyroku nie wynika z faktu wykorzystania drogi procesowej do obrony przez ofiarę za skazanie w pierwszej instancji za czyn popełniony, tylko z zatajenia wyroku i uprawomocnienia przez politycznych funkcjonariuszy oszustw sądowo-prokuratorskich prowadzonych z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego i prawa materialnego oraz naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary.

Jeżeli uważacie, że należało mnie skazać i trzeba mnie bezprawnie pozbawić wolności i szesnaście lat terroryzować za wasze sprawstwo, to dokończcie dzieła i sfingujcie nowe procesy, ponieważ dopuszczam się tych samych czynów (słusznej krytyki).

Oprawcy Grzegorza Niedźwieckiego:
•    SSR Lucyna Domagała (I Co 3259/08),
•    SSR Paweł Siwek (I Co 3259/08),
•    SSR Paweł Woźniak (I Co 441/16),
•    SSO Wojciech Damaszko (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19),
•    PPR Maciej Bogucki (PR 3 Ds. 183/18),
•    SSR Jacek Kielar (II K 851/18),
•    PPO Grzegorz Chojnacki (3 Ds. 359.2017),
•    PPR Anna Surowiak (3 Ds. 359.2017),
•    SSR Kazimierz Chłopecki (II K 38/19),
•    SSR Aneta Andel (II K 38/20),
•    PPR Grażyna Tygielska-Białek (PR 1 Ds. 535/19),
•    SSR Joanna Dworzycka-Skrobowska (II K 900/19),
•    PSR Agnieszka Kałużna-Rudowicz (II K 900/19).

To, że jesteście zbrodniarzami pokroju NKWD świadczy fakt, że sprawę należało zakończyć w pięć minut w dniu 12 listopada 2008 r., a wy ją prowadzicie na zlecenie przez 15 lat, 9 miesięcy. Utwierdza to analiza oszustw sądowych, bezprawia i terroru państwowego:
5358 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
https://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

Używanie definicji „skazany prawomocnym orzeczeniem” nie usprawiedliwia was i nie daje wam legitymacji do wykonania nielegalnego orzeczenia (art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 1, 6 i 9-11 k.p.k.). Nie jest to uszanowanie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i działanie na rzecz dobra wymiaru sprawiedliwości. Wyrok karny II K 38/19 nie istnieje i nie może być w obrocie prawnym. Prawomocność nielegalnego wyroku nie wynika ze słuszności skazania i z niepodważenia zarzut aktu oskarżenia, czynu z art. 226 § 1 k.k., ponieważ tezę podważono (vide wyrok TK P 3/06 i uchwała SN I KZP 8/12). Akt oskarżenie przy wstępnej kontroli formalnej należało oddalić, a nie wyręczać prokuratury, wchodzić w jej buty i wykonywać zadań prokuratury. Rolą sędziego jest obiektywne, bezstronne, merytoryczne, kontradyktoryjne rozstrzyganie spraw, stawianie na wadze dostarczonych argumentów stron. Naruszono zasadę dyspozycyjności. Pomylono strony i pozbawiono ofiarę prawa do obrony oraz fundamentalnych praw człowieka.
5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

To dowodzi, że sądownictwo i organy ścigania w Polsce są zorganizowaną grupą przestępczą. Wydajecie wyroki na zlecenie, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Nie macie legitymacji urzędnika państwowego tylko legitymacje służbowe. Jesteście nielegalnymi, politycznymi funkcjonariuszami publicznymi. Nie macie pozytywnego i moralnego prawa mnie osądzać.
Mnie nie interesuje wasze polityczne, zmienne, gangsterskie prawo, tylko wasze obowiązki i moje prawo – żywego człowieka. Nie zawierałem z wami umowy współpracy i żądam uszanowania mojej Autonomii i Deklaracji Samostanowienia i Odpowiedzialności.
https://www.trybunal-narodowy.pl/ogolne-podstawy-i-warunki-handlowe-w-tym-taryfa-oplat-zywego-z-ciala-i-duszy-czlowieka/

Ukradliście mi umyślnie, skutkowo szesnaście lat życia. Nadużyliście uprawnień, zatailiście dowody niewinności, dopuściliście się poplecznictwa, fałszywego oskarżenia, poświadczenia nieprawdy, znęcania się, uporczywego nękania, przywłaszczenia cudzego mienia, gróźb karalnych, przestępstw przeciwko ludzkości, czci, wolności, zmuszania do określonego zachowania, nadużycia zaufania i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Powinniście siedzieć w więzieniu, a nie osądzać i krzywdzić ludzi.
Stawiam zasadnicze pytania.
1)    Jaki przepis prawa daje wam uprawnienia do przerzucania odpowiedzialności ze sprawcy na ofiarę?
2)    Jaka niezawisłość daje sędziemu orzekającemu uprawnienia niezależności do wydawania wyroku skazującego bez faktu czynu zarzucanego i bez konfrontacji stron, nie widząc na oczy „pokrzywdzonego”? Zważyć należy, że zgodnie z art. 496 § 3 k.p.k. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie od oskarżenia. Wymierzenie grzywny przez Anetę Andel dla kolegi po fachu SSO Wojciecha Damaszko było niezasadne, który nie stawił się w ogóle do sądu w Legnicy, mimo że wysłałem mu w dniu 20-05-2020 r. 40 zł na bilet, których to pieniędzy do tej pory mi nie zwrócił (dowód w załączeniu).
3)    Jaki przepis politycznego prawa i jaka moja zgoda daje wam uprawnienia do naruszania przez szesnaście lat moich konstytucyjnych praw i wolności, prawa do godnego życia i do godnej emerytury?
4)    Dlaczego nie skazaliście mnie za zabójstwo, wymiar kary byłby wyższy i czy każde urojone przestępstwo, każdy nielegalny, polityczny wyrok musi być wykonany jak na Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, ponieważ jest uprawomocniony?

Należy zwrócić również uwagę na parodię prawa, na absurdy procesowe, uporządkować należy etapy stosowania prawa i wyjaśnić poważne wątpliwości.
1)    Kiedy nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego w sprawie II K 38/19:
    w dniu 1 grudnia 2018 r. czy w dniu 1 grudnia 2020 r. w związku z domniemaniem, iż czyn popełniono w dniu 1 grudnia 2017 r. (Terminy przedawnienia karalności w sprawach z oskarżenia prywatnego. (Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia).

2)    Kiedy uprawomocniono wyrok z dnia 24 września 2020 r., o sygnaturze akt II K 38/20:
    w dniu 24 września 2020 r., tj. w dniu ogłoszenia wyroku,
    w dniu 17 grudnia 2020 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy, sygn. akt IV Ka 436/20, oddalającym apelację Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze i utrzymującym w mocy niesprostowany wyrok II K 38/20,
    w dniu 17 grudnia 2020 r. postanowieniem Sadu Okręgowego w Legnicy, sygn. akt IV Kz 442/20, utrzymującym w mocy zarządzenie odrzucające apelację pozbawionego prawa do obrony Grzegorza Niedźwieckiego,
    w dniu 18 stycznia 2021 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, sygn. akt II K 38/19, prostującym oczywistą omyłkę pisarską, wydanym po orzeczeniach sądu odwoławczego i podpisanym nie przez członków składu orzekającego (Postanowienie SN - I CSK 300/18, Uchwała SN - III CZP 29/00, art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 113 i art. 115 k.p.k.). Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej nie naniesiono na oryginale wyroku, wyrok II K 38/20 bez korekty nie mógł on i nie może być w obrocie prawnym (o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu),
    nigdy nie uprawomocniono wyroku II K 38/19, ponieważ wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt IV Ka 436/20, oddalił apelację Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze i utrzymał w mocy nieistniejący wyrok II K 38/19. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy był falstartem (patrz daty – kolejność działań), jest nielegalny (art. 350 § 3 k.p.c.). Wyrok ogłoszony, a niepodpisany nie istnieje. Proces trzeba powtórzyć od nowa (vide V KK 223/13).
Orzeczenie II K 38/20 z dnia 5 marca 2020 r. zostało wykonane.
Orzeczenie II K 38/20 z dnia 24 września 2020 r. jest niewykonalne.
Prawo nie jest własnością sędziów, jest ustanowione. Żadna zbrodnia nie jest prawomocna. Prawomocna jest tylko śmierć.

Macie następujące możliwości:
1.    Udowodnić, że istnieje wyrok z dnia 24 września 2020 r. zawierający alfanumeryczne oznaczenia II K 38/19 oraz podpis składu orzekającego, wymogi formalne pozwalające wprowadzić go do obrotu prawnego. W przypadku procedowania w oparciu o domniemany wyrok ciążył będzie na was zarzut nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy i oszustw sądowych. Wykonanie domniemanego orzeczenia będzie niezasadne, nielegalne i nieprawidłowe.
Przesyłanie orzeczeń do wykonania
§ 1. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia.
Art. 11. KKW - Kodeks karny wykonawczy - LexLege

2.    Wznowić postępowanie z urzędu, ponieważ istnieją bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 1, 6 i 9-11 k.p.k. Zaskarżam domniemany wyrok.

3.    Umorzyć domniemaną grzywnę w całości na podstawie art. 51 § 1 k.k.w. Złożyłem wniosek o umorzenie grzywny w całości wraz z wykazem majątku i oświadczeniem, z którego wynika, że nie jestem w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a ich poniesienie narazi mnie na taki uszczerbek. Grzywna jest jedną z najłagodniejszych kar kryminalnych. Ma charakter pieniężny i orzekana jest przede wszystkim za wykroczenia i przestępstwa, również skarbowe. Grzywny wymierzane są w systemie stawek dziennych. Kara grzywny jest wymierzana dwuetapowo. Na początku sąd określa ilość stawek dziennych, które są odzwierciedleniem czynu jaki popełnił sprawca, a następnie określa wysokość stawki dziennej. Przy ustalaniu wysokości bierze się pod uwagę zarobki oraz dochody sprawcy. Czynu z art. 226 § 1 k.k. w dniu 1 grudnia 2017 r. nie popełniono (art. 17 § 1 pkt 1 i 6 k.p.k., art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia).

4.    Dopuścić się przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności łączącego się ze szczególnym udręczeniem, tj. czynu z art. 189 § 3 k.k., co odwróci role i otworzy pokrzywdzonemu drogę do odszkodowania.

Brak skargi uprawnionego oskarżyciela przeszkodą procesową
Żądam doręczenia skargi/wniosku:
    SSO Wojciecha Damaszko lub
    Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.

Sąd Okręgowy w Legnicy sam sobie strzelił gola do własnej bramki, oddalając falstartem apelację od urojonego wyroku o czyn z art. 216 § 1 k.k.. Wszedł w konflikt interesów z oskarżycielem, tj. Prokuraturą Rejonową w Jeleniej Górze.
•    Jaka jest rola i zadania sędziego?
•    Kto jest uprawnionym oskarżycielem?
•    Czy sąd jest uprawnionym oskarżycielem?
Oskarżycielem publicznym jest co do zasady prokurator. Oskarżycielem publicznym może też być m.in. Policja - w tym wypadku prokurator zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu.
Art. 45. KPK - Oskarżyciel publiczny - ArsLege

Brak skargi uprawnionego oskarżyciela ma podwójny charakter, zarówno prywatny jak i publiczny:
1)    nie składał skargi o popełnienie czynu z art. 216 § 1 k.k. SSO Wojciech Damaszko,
2)    nie składał skargi o popełnienie czynu z art. 216 § 1 k.k. oskarżyciel publiczny, tj. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze.

Braku interesu społecznego w obejmowaniu ściganiem z urzędu występku z art. 216 § 1 k.k.
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze składając apelację od wyroku II K 38/20 zawetowała stanowisko arbitra, sprzeciwiła się naruszaniu autonomii oskarżyciela, zdementowała słuszność skazania Grzegorza Niedźwieckiego o czyn z art. 216 § 1 k.k., podtrzymała zarzut oskarżenia z art. 226 § 1 k.k.
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, aktem oskarżenia PR 3 Ds. 359/17, postanowiła odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie o przestępstwo z art. 216 § 1 k.k. Prokuratura odstąpiła od oskarżenia Grzegorza Niedźwieckiego o znieważenie osoby
- wobec braku znamion przestępstwa publiczno-skargowego i braku interesu społecznego w obejmowaniu ściganiem z urzędu występku z art. 216 § 1 k.k.

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu (1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
•    Brak czynu znieważenia osoby
•    Brak skargi uprawnionego oskarżyciela (vide V KK 85/17)
•    Brak aktu oskarżenia z art. 216 § 1 k.k.
•    Brak orzeczenia II K 38/19 do wykonania
•    Brak udziału pokrzywdzonego (nie licząc ofiary)
•    Jest bezprawne pięćdziesiąt dni pozbawienia wolności

Reasumując
Sędziowie podlegają Konstytucji oraz ustawom. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio.
Zasady działania organów państwa określa art. 7 Konstytucji, a obowiązek przestrzegania prawa nakłada art. 83 Konstytucji.
Nie budzi wątpliwości, że funkcjonariusze orzekli w oparciu o prywatne, polityczne, koteryjne prawo, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Sędziowie działali w zmowie z prokuratorami, ale nie dogadali się.

Na koniec zważyć należy uwagę, że tutaj nic nie jest legalne.
Sąd Rejonowy i Okręgowy w Legnicy nie są organami wolnego państwa Rzeczpospolita Polska, tylko firmami korporacyjnymi, zakładami bukmacherskimi (maszynkami do robienia pieniędzy), zarejestrowanymi na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku pod Nr: D-U-N-S® Nummer: 42-222-9141.
Nie podjąłem ryzyka i nie zawarłem z tymi firmami reketierskimi żadnej umowy wzajemnej, nie wiąże mnie żadna transakcja.
Mając na uwadze powyższe, nie mam żadnych zobowiązań.

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza
z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/LDU19391021006/O/LDU19391021006.pdf
Polska jest w stanie wojny
https://www.trybunal-narodowy.pl/polska-jest-w-stanie-wojny/


Prawomocnie skazana ofiara oszustw sądowo prokuratorskich

•    Prezes Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją
•    Prezes Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość
•    Redaktor Naczelny Ośrodka Informacji DiS
•    Dziennikarz Śledczy NCI Barwy Bezprawia
•    Prezes Związku Stowarzyszeń Trybunał Narodowy
•    Wolontariusz Fundacji Court Watch Polska
•    Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego
•    Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego
•    Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego
•    Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko-Legnickiej
•    Komandor Komandorii Jelenia Góra
•    Wielki Mistrz Bractwa Narodowego
•    Kandydat na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
•    Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra
•    Członek Stowarzyszenia Niepokonani 2012
•    Członek Amnesty International Polska
•    Obrońca praw człowieka

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” - 5754 dni co stanowi 15 lat, 9 miesięcy politycznie represjonowany
- - -
Jelenia Góra, dnia 29 grudnia 2022 r.
Grzegorz Niedźwiecki
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Sąd Okręgowy w Legnicy
IV Wydział Karny Odwoławczy
Prokuratura Krajowa
Departament Postępowania Sądowego
Sygnatura akt IV Kzw 470/22 (II K 38/19)

WNIOSEK O ODWOŁANIE POSIEDZENIA

W związku z faktem, że Sąd Okręgowy w Legnicy jest negatywną stroną sprokurowanego procesu II K 38/19 (w tym SSO Aleksander Żurakowski), a akta przedmiotowej sprawy zostały przez Sąd Rejonowy w Legnicy pismem z dnia 28.06.2022 r. przesłane do Prokuratury Krajowej Departament Postępowania Sądowego w Warszawie do sprawy 1001-4.Ksk.860.2022, sprawa nie jest definitywnie zakończona, sąd nie może procedować z naruszeniem zasady nemo iudex in causa saua i bez niepełnego materiału dowodowego (akt sprawy), wnoszę o odwołanie posiedzenia IV Kzw 470/22 w dniu 11 stycznia 2023 r. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na zamianę urojonej grzywny na 50 dni pozbawienia wolności, wydanego z naruszeniem Art. 11. Przesyłanie orzeczeń do wykonania. Sądy legalnym, prawomocnym orzeczeniem nie dysponowały i nie dysponują.
Mając na uwadze fakt, że komplet akt sprawy II K 38/19, w tym domniemane orzeczenie jest w Prokuraturze Krajowej Departamencie Postępowania Sądowego, sądy legnickie nie mają w oparciu o co orzekać, nie dysponują bowiem uwierzytelnionym odpisem orzeczenia do wykonania, nie mogą orzekać w oparciu o fusy, oskarżonego pozbawiono prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym, realnego prawa do obrony, to postępowanie wykonawcze było nielegalne, przedwczesne, a odwoławcze jest bezprzedmiotowe.

Grzegorz Niedźwiecki


Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale