11 obserwujących
839 notek
462k odsłony
  9345   0

Tak się bawi WOŚP: 2+2=5 oraz inne niedobory w kasie.

Na początek pragnę serdecznie podziękować blogerowi Cheshire Cat za zmotywowanie mnie do wysiłku poznawczego. Pod jedną z cyklu moich notek traktujących o zabawach WOŚP z kasą, ten żarliwy obrońca cnoty WOŚP zarzucił mi brak wiedzy do zajmowania się finansami WOŚP. Przejąłem się tym bardzo i ostro zabrałem się za lekturę Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, BiP-a oraz statutu i sprawozdań finansowych WOŚP. No cóż, z jednej strony wysiłek mój opłacił się, bowiem finanse WOŚP są już dla mnie tak transparentne jak sukienki Dody. Z drugiej strony wiedza jakiej nabyłem zburzyła mój święty spokój i znakomity nastrój związany z finansami WOŚP. Do tej pory obserwując zachowania darczyńców WOŚP miałem przekonanie, że obserwuję ławicę leszczy dumnie prezentujących swoje boczki gustownie oskubane przez WOŚP ze srebrnych łusek. Teraz mam świadomość, że niestety ja też pływam w tej ławicy, a to już śmieszne nie jest. Boczki mam co prawda oskubane nie tak mocno jak leszcze rasowe, ale zawsze to nic przyjemnego. Ale do rzeczy.

2 + 2 = 5.

Na swojej stronie w WOŚP informuje: Koszty organizacji Przystanku Woodstock i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału, ale z darowizn celowych oraz wpłat sponsorów, o których Fundacja każdorazowo zabiega.

Bardzo przyjemnie to brzmi, ale co konkretnie oznacza? Co na przykład konkretnie oznacza sformułowanie „z darowizn oraz wpłat sponsorów”? Odpowiedź znajdujemy w sprawozdaniach finansowych WOŚP i w jej statucie. Otóż te darowizny celowe to nic innego jak darowizny na konkretnie wskazane cele odpowiadające statutowym celom WOŚP, zaś wpłaty sponsorów to nic innego jak wpłaty na realizację ogólnie wskazanych celów statutowych WOŚP. Wniosek jak wyżej wynika wprost z lektury jednostronnego rachunku zysków i strat, zawartego w każdym sprawozdaniu finansowym WOŚP. W pozycjach dotyczących przychodów nie znajdujemy tam przychodów innych jak tylko na działalność statutową, nie licząc oczywiście drobnych. Nie może być inaczej, bo fundacje z mocy prawa nie mogą prowadzić działalności innej niż działalność statutowa. Wyjątkiem od tej zasady jest działalność gospodarcza, ale dochody z takiej działalności i tak muszą być przeznaczone na realizację celów statutowych. Fundacja WOŚP działalności gospodarczej nie prowadzi i nie prowadziła. Reasumując, z dostępnych sprawozdań finansowych WOŚP bezpośrednio wynika, że nie uzyskiwała ona przychodów innych niż na działalność statutową. Tu małe wyjaśnienie dla ewentualnych komentatorów szlachetnie ubogich w myśli. Dochody ze składników majątkowych fundacji, na przykład odsetki od lokat bankowych, to także przychody na jej działalność statutową.

Skupmy się teraz na statusie samego Przystanku Woodstock w kontekście celów statutowych WOŚP. Czy może organizacja Przystanku Woodstock to działalność statutowa WOŚP? Wolne żarty, § 8 Statutu WOŚP stanowi: Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Przystanek Woodstock to w istocie impreza muzyczno-taneczna połączona z wyszynkiem alkoholu, czyli inaczej mówiąc taka większa zabawa w remizie OSP. Żaden nawet najbardziej rozgrzany sędzia III RP nie jest w stanie podciągnąć tego pod „działalność w zakresie ochrony zdrowia”. A jakie stanowisko w tej kwestii zajmuje zarząd WOŚP? Zajmuje dwa stanowiska. Jedno to stanowisko nieoficjalne nagłaśniane w mediach, w którym sugeruje się, że darczyńcy WOŚP nie finansują Przystanku Woodstock. Drugie to stanowisko oficjalne wprost wyrażane w sprawozdaniach finansowych WOŚP, a sprowadzające się do zaliczenia wydatków na organizację Przystanku Woodstock do kosztów związanych z realizacją zadań statutowych. Ma to daleko idące konsekwencje.
I jeszcze coś. Czy którykolwiek z uczestników lub obserwatorów licytacji przedmiotu pod nazwą: „kolacji i śniadania z posłem Biedroniem”, ma świadomość, że wylicytowana i zapłacona kwota nie trafi na konto zbiórki publicznej XXII Finał WOŚP?

Niedobory w nie mojej kasie.

Ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość trzy fakty. Po pierwsze fundacja WOŚP nie uzyskuje innych przychodów niż przychody na działalność statutową. Po drugie organizację Przystanku Woodstock fundacja WOŚP finansuje z przychodów na działalność statutową. Po trzecie wydatki na organizację Przystanku Woodstock fundacja WOŚP zalicza do kosztów związanych z realizacją zadań statutowych. Spójrzmy teraz na te fakty przez pryzmat obowiązujących fundacje przepisów Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, a w szczególności § 2 ust. 2-4 tego rozporządzenia. Przytoczę tu te przepisy.
Ust. 2. Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje,[...].
Ust. 3. Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych —w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki,[...].
Ust. 4. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wyników, zwiększa — po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego — odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym;[...].
Co to oznacza po przetłumaczeniu z prawniczego na nasze. A to oznacza, że zarząd fundacji WOŚP finansując z przychodów statutowych organizację Przystanku Woodstock dokonuje defraudacji majątku fundacji WOŚP w kwocie wydatkowanej na organizację tej imprezy. Jeżeli komuś potrzebny przykład to proszę. Rachunek zysków i strat fundacji WOŚP za rok 2009 wykazuje zysk 14,1 mln PLN. Zysk ten, czyli różnica między przychodami i kosztami jednocześnie staje przychodem fundacji w roku 2010. Ale w tym samym sprawozdaniu zarząd fundacji napisał, że do kosztów realizacji zadań statutowych zaliczył kwotę 2,7 mln PLN wydatkowaną na organizację Przystanku Woodstock, czyli tym samym w sposób nieuprawniony uszczuplił o 2,7 mln PLN przychody fundacji WOŚP w 2010 roku, które powinny wynosić 16,8, a nie 14,1 mln PLN.
Mamy już określoną jakościowo kwestię finansowania Przystanku Woodstock. Przypomnę, d e f r a u d a c j a.
Określenie ilościowe tej kwestii jest następujące. W latach 2004 – 2010 na organizację Przystanku Woodstock zarząd fundacji WOŚP wydatkował z kasy fundacji 11,6 mln PLN. Od 1,2 mln w 2004 roku do 2,7 mln w 2009 roku. Od 2010 roku sprawozdania fundacji WOŚP utraciły nieco ze swojej „transparentności” i kwoty wydatkowane na organizację Przystanku Woodstock występują teraz zsumowane z innymi kosztami pod pozycją: Wydatki na działalność propagatorską i informacyjną i pożytku publicznego. Ostrożnie zakładając, że w latach 2010 – 2013 koszty organizacji Przystanku nie zwiększyły się w stosunku do roku 2009, otrzymujemy 10,8 mln PLN wydatkowane przez zarząd fundacji WOŚP na organizację Przystanku Woodstock w latach 2010 – 2013. Razem w latach 2004 – 2013 daje to 22,4 mln PLN zdefraudowanego majątku fundacji WOŚP.
Ta, chociaż wysoka, kwota defraudacji nie robi na mnie żadnego wrażenia. Nic do puchy nie wrzuciłem i wszystkie srebrne łuski na moich boczkach są na razie na miejscu.

Lubię to! Skomentuj43 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka