folt37 folt37
266
BLOG

Polska droga do upadku państwa

folt37 folt37 Kultura Obserwuj notkę 25

                        image

                                                 KRZYŻ W POLSKIM SEJMIE SYMBOL ETYKI CZY  JEJ POZÓR


Symptomem tej drogi jest w Polsce brak kultury współistnienia odmiennych ideologicznie obozów politycznych. Te przeciwstawne sobie ideologie, to narodowo katolicki nacjonalizm i liberalno demokratyczny pluralizm.

Współistnienie tych obozów może być wzorowane na odmiennych religiach obecnych w społeczeństwach demokratycznych państwa, czego przykładem jest historia Rzeczpospolitej Obojga Narodów, głównie wiek XVI.

Postęp cywilizacyjny ludzkości zaowocował pluralizmem światopoglądowym tak zapisanym w polskiej konstytucji:

Art. 53 - Wolność sumienia i wyznania

Wolność wyznania oznacza, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność ta obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania swojej religii.

Art. 11 - Zasady wolności tworzenia partii.

Partie polityczne zrzeszają się na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

Naród polski mieniący się katolickim ignoruje owe konstytucyjne reguły państwa wyrzekając się jednocześnie podstawowych kanonów religii katolickiej.

Przykłady tego zaniedbania pokazał kard. Grzegorz Ryś w artykule „Zasady życia wspólnego” /TP nr 5 z 6 luty 2024/:

Zasada pierwsza:   Zło zwyciężą się dobrem . Jak przypomina św. Paweł w Liście do Rzymian: Nie daj się zwyciężyć złu , zło dobrem zwyciężaj. Daję się zwyciężyć złu kiedy narzuci mi logikę swojego myślenia i działania. Kiedy przyznam złu rację, a jego metody za jedynie skuteczne.

Zasada druga:   Tak królestwo /państwo/ jak i dom wewnętrznie skłócone – nie mogą się ostać. To znaczy nie wprowadzaj podziałów! Nie prowokuj kłótni! Nie dziel! Księga Przysłów, mówiący o siedmiu sprawach, które Bóg „ma w nienawiści”. Tak! Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, wylały krew niewinną, serce knujące złe plany, świadek fałszywy co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.

Zasada trzecia – opatrzona przez Jezusa najmocniejszą przestrogą: Nie nazywaj diabelstwem tego, co jest z Ducha Świętego! Nie nazywaj dobra złem! Nie oczerniaj miłości i nie oskarżaj jej o nienawiść!    Św. Tomasz z Akwinu uczył : „Każda prawda – przez kogokolwiek powiedziana - pochodzi od Ducha Świętego”. Dobro które zdziałał mój przeciwnik – nawet wróg – jest dobrem! Miłość jest miłością. I prawda jest prawdą. Nazywanie diabelstwem co jest z Ducha Świętego, jest straszne. I naprawdę przeraża to, jak często mamy z tym do czynienia – od naszych wewnętrznych sporów kościelnych poczynając!

 A tak ksiądz Kardynał kończy ową „katechezę” :

„Wszystkie te trzy zasady można i należy (!) odnieść do każdej formy życia społecznego:

Myślę choćby o tym jak dalece zmieniłaby się Polska, gdyby te trzy zasady wyznaczyły dyscyplinę nadchodzących kompanii wyborczych”.

Niech ten wniosek ks. kard. Grzegorza Rysia będzie ewangeliczną latarnią katolickich elit obecnej władzy poskiego Państwa i naszego Kościoła.

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura