GPS GPS
102
BLOG

Betel. Część 3. Licytacja.

GPS GPS Rozmaitości Obserwuj notkę 0
Licytacja to pierwsza faza rozdania, w której gracze dążą do ustalenia rozgrywanego kontraktu. W trakcie licytacji gracze w kółko opcjonalnie oglądają karty z dubla i albo pasują, albo wymieniają te karty i deklarują rodzaj, poziom i jednostkę kontraktu, lub kontrują, co się nazywa odzywką.

Betel. Część 2. Rozgrywka. <- poprzednia część

Rozdanie kart

       Pierwszy rozdający jest wybierany dowolnie – na przykład poprzez losowanie. Gracz na lewo od rozdającego będzie następnym rozdającym – i tak w kółko, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gra toczy się tak długo, aż którykolwiek z graczy zdobędzie 1000 punktów. Opcjonalnie można ustawić inną regułę rozpoczynania i kończenia serii rozdań – na przykład na czas.

       Rozdający rozdaje zakryte karty kolejno każdemu graczowi, zaczynając od lewego – dwa obroty na cztery kupki, a potem osiem razy na trzy. Po rozdaniu będą na stole leżały cztery kupki: 10 kart dla każdego z trzech graczy i 2 karty w „dublu”.

Licytacja (pierwsza część rozdania)

       Gdy karty zostaną rozdane, każdy gracz bierze swoją „rękę” i (zaczynając od rozdającego) wykonuje „odzywkę” („wymiana” i „deklaracja” lub „pas” lub „kontra”). Gracze licytują się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odzywka każdego gracza składa się z wymiany dubla oraz deklaracji lub pasu lub kontry. Jeśli wszyscy gracze spasują, rozgrywkę rozpoczyna rozdający – nie zostanie rozegrany żaden kontrakt, nie będzie atu, a celem każdego gracza będzie zdobycie jak największej liczby lew.

       Jeśli jakikolwiek gracz zadeklaruje jakiś kontrakt, to każdy kolejny gracz zgodnie z ruchem wskazówek zegara może pasować, kontrować lub zadeklarować wyższy kontrakt. Licytacja trwa do dwóch kolejnych pasów i wtedy zadeklarowany przed nimi ostatni kontrakt będzie rozgrywany – ten, który go zadeklarował zwyciężył w licytacji.

       Odzywka każdego gracza składa się z „pasu” albo „wymiany” i „deklaracji” lub „kontry”. Możesz zrezygnować z wymiany, a następnie spasować, skontrować lub zalicytować, albo wymienić jedną lub dwie karty z dubla, a następnie zalicytować lub skontrować, ale już nie możesz wtedy spasować. Możesz zrezygnować z deklaracji na takie sposoby: oglądając dowolną kartę dubla, oglądając wszystkie dwie karty dubla lub nie oglądając żadnej karty dubla. Jeśli obejrzysz jedną kartę i spasujesz dostaniesz -5 punktów. Spojrzenie na dwie karty i pasowanie kosztuje -10 punktów. Ale obejrzenie obu kart i skontrowanie nie daje ujemnych punktów, tylko oznacza, że punkty za zadeklarowany i skontrowany kontrakt będą liczone podwójnie, czy to na plus, czy minus, w zależności czy zostanie ugrany, czy nie. Dodatkowo po kontrze dalsza licytacja zaczyna się od nowa, można zadeklarować dowolny, nawet niższy kontrakt – ale potem trzeba licytować już wyższe kontrakty do ewentualnie nowej kontry, która znów zresetuje licytację. Jeśli zdecydujesz się na wymianę, nie możesz pasować. Możesz wziąć dubla do ręki, wymienić je, a następnie położyć dwie inne karty (lub te same), zakryte, z ręki na stół, tworząc nowego dubla i wtedy jesteś zobowiązany do deklaracji kontraktu lub kontry.

       Kontra powoduje zaczęcie licytacji od początku, ale każda odzywka może być skontrowana tylko raz, nie wolno kontrować odzywki, która już raz kiedyś była skontrowana w danym rozdaniu. W ten sposób licytacja zawsze się musi skończyć dwoma pasami. Dodatkowo, jeśli po kontrze nastąpi pas, to ten, który zadeklarował skontrowaną odzywkę, nie może jej powtórzyć, może to zrobić tylko jeśli po kontrze nie było pasa, albo w następnym obiegu, ale wtedy nie może być ona skontrowana.

       Oto wszystkie możliwe kontrakty od najniższego do najwyższego:

 1. Betelek 3,
 2. Jeden trefl,
 3. Jeden karo,
 4. Jeden kier,
 5. Jeden pik,
 6. Jeden bez atu,
 7. Betelek 2,
 8. Dwa trefle,
 9. Dwa karo,
 10. Dwa kiery,
 11. Dwa piki,
 12. Dwa bez atu,
 13. Betelek 1,
 14. Trzy trefle,
 15. Trzy karo,
 16. Trzy kiery,
 17. Trzy piki,
 18. Trzy bez atu,
 19. Betelek 0,
 20. Szlemik w trefle,
 21. Szlemik w kara,
 22. Szlemik w kiery,
 23. Szlemik w piki,
 24. Szlemik bez atu,
 25. Betel,
 26. Szlem w trefle,
 27. Szlem w kara,
 28. Szlem w kiery,
 29. Szlem w piki,
 30. Szlem bez atu.

       Wszystkie gry betelkowate są bez atu.

       „Jeden” oznacza 6 lub więcej lew do wzięcia (oddać można 4 lewy). „Dwa” oznacza 7 lub więcej lew (oddać można 3 lewy). „Trzy” oznacza 8 lub więcej lew (oddać można 2 lewy). „Szlemik” oznacza 9 lub więcej lew (oddać można tylko 1 lewę). „Szlem” oznacza wszystkie 10 lew (nic nie można oddać). „Betelek 3” oznacza 3 lewy do wzięcia i nie więcej, „Betelek 2” oznacza 2 lewy i nie więcej, „Betelek 1” oznacza 1 lewę i nie więcej, „Betelek 0” oznacza żadnej lewy a „Betel” oznacza żadnej lewy i brak obowiązku przebijania dla obrońców, ale nadal jest obowiązek przebijana dla rozgrywającego oraz obowiązek dokładania do koloru dla wszystkich.

Przykład licytacji

       Licytację zaczyna gracz A. Liczby oznaczają kolejne odzywki. Ostatecznie będzie rozgrywany kontrakt: szlem bez atu. Taka licytacje jest możliwa dzięki wymianie kart. Gracz B mógł na początku mieć kartę, którą nie brał więcej niż 6 lew, ale gracz C dorzucił mu kilka wysokich kart (bo sam grał betelka, czyli chciał nic nie wziąć, więc się wysokich pozbywał) i dlatego doszedł do szlema w licytacji, który może ugrać. To sugeruje, że gracz C źle wyrzucał.

Gracz B

2. Jeden pik
5. Dwa pik
8. Jeden kier
11. Szlem bez atu


Gracz C

3. Betelek 2
6. Betelek 0
9. Betel
12. pas


Gracz A

1. Jeden trefl
4. pas
7. kontra
10. pas
13. pas


Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

następna część -> Betel. Część 4. Punktacja.

PS1. Wersja angielska (english version):

PS2. Inne znaczenia słowa "Betel"

 • Betel - po hebrajsku Dom Boży.
 • Betel - miasto biblijne w starożytnej Palestynie.
 • Betel - rodzaj używki popularnej w krajach Dalekiego Wschodu.
 • Betel - pieprz betelowy, roślina, której liście wykorzystywane są jako zewnętrzny składnik betelu.
 • Betel - palma betelowa, areka, roślina, której nasiona wykorzystywane są jako wewnętrzny składnik betelu.
 • Betel - ośrodek koordynujący działalność Świadków Jehowy w danym kraju.
 • Betel - katolicki ruch dobroczynny zajmujący się osobami niepełnosprawnymi.

------------------------------

Betel. Część 2. Rozgrywka. <- poprzednia notka

następna notka -> Betel. Część 4. Punktacja.

------------------------------

Tagi: gps65, betel, licytacja, deklaracja, kontrakt


GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości