0 obserwujących
167 notek
259k odsłon
4670 odsłon

Ważność operatu szacunkowego nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Wykop Skomentuj

Skarga na czynność komornika sądowego

Komornik sądowy Remigiusz Wasiak ze Szczecina prowadzi egzekucję z nieruchomości, której właścicielką jest Alicja O. Po opisie i oszacowaniu nieruchomości pani Alicja wystąpiła do komornika  o  nakazanie biegłemu, który sporządził operat szacunkowy, wskazanie lokalizacji (bez podawania danych właścicieli nieruchomości) przyjętych nieruchomości  porównawczych.

Mam poważne wątpliwości co do rzetelności wykonanego operatu szacunkowego przez biegłego - napisała w uzasadnieniu wniosku.

Komornik jednak oddalił  jej wniosek. W odpowiedzi szczecinianka wniosła skargę na odmowne postanowienie komornika.

- Wnoszę o jego uchylenie w całości i nakazanie komornikowi sądowemu podania mi lokalizacji  przyjętych nieruchomości porównawczych (w operacie szacunkowym). Postanowienie komornika jest pozbawione podstaw prawnych, gdyż informacje jawne i powszechnie  dostępne nie mogą stanowić tajemnicy zawodowej - napisała.

 

 

I tak dalej uzasadniła skargę:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 175.3 stanowi, iż: „Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej”. Zgodnie z wykładnią zasady jawności i powszechnej dostępności zasobów powiatowych rejestrów cen i wartości nieruchomości, art. 24 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne jest  oczywistym przypadkiem, kiedy przepisy odrębne stanowią inaczej - informacje jawne i powszechnie dostępne nie mogą stanowić tajemnicy zawodowej.

 

Informacje ewidencjonowane w rejestrach cen i wartości oraz w księgach wieczystych, zawarte w akcie notarialnym kupna sprzedaży nieruchomości oraz w operacie szacunkowym w zakresie cech i atrybutów nieruchomości, jak również określonej w tym akcie ceny transakcyjnej (z wyłączeniem danych osobowych) nie są objęte tajemnicą zawodową.

W szczególności tajemnicy zawodowej nie stanowią informacje dotyczące:

 

- typu nieruchomości wraz z informacjami charakteryzującymi daną nieruchomość (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi: np. powierzchnia, rok budowy, liczba pięter, charakterystyka: niski, średniowysoki, wysoki czy wysokościowy, konstrukcja budynku, stan techniczny, dostępność mediów przynależności i części składowe, infrastruktura komunikacyjna; w przypadku nieruchomości lokalowych: np. powierzchnia użytkowa/ powierzchnia całkowita, liczba izb, pomieszczenia i powierzchnia przynależna; w przypadku nieruchomości gruntowych: np. kształt działki, powierzchnia, klasa bonitacyjna, dostępność mediów oraz przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy)

 

- lokalizacji nieruchomości tj. województwo, powiat, gmina, miejscowość wraz z kodem pocztowym, dzielnica (o ile jest wyodrębniona), ulica, numer nieruchomości oraz numer lokalu  w przypadku nieruchomości lokalowej, numer działki, obręb

 

- numeru księgi wieczystej nieruchomości

Postanowieniem z dnia 17 października 2013r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód oddalił skargę.  Postanowienie to zostało zaskarżone przez panią Alicję.

 

Uchylona czynność komornika sądowego

Sąd Okręgowy w Szczecinie prawomocnym postanowieniem z dnia 20 marca br. (II Cz 2403/14), zmienił zaskarżane postanowienie sądu rejonowego w ten sposób, iż w ogóle uchylił czynność komornika w postaci opisu i oszacowania nieruchomości. Co jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę treść skargi na czynność komornika.

Sąd Okręgowy dopatrzył się bowiem innego błędu, który musiał skutkować uchyleniem w ogóle opisu i oszacowania nieruchomości. Sąd przywołał ogólną zasadę ważności operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, która to ważność wynosi 12 miesięcy. Zgodnie bowiem z art. 156 punkty 3 i 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami - operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie tego okresu, jednak  po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.

Sąd Okręgowy zauważył, że w rozpatrywanej sprawie, od daty sporządzenia operatu szacunkowego minęło 20 miesięcy, co uczyniło dokonaną wycenę już nieaktualną.

Sąd nie jest uprawniony do samodzielnej oceny, czy uległa zmianie wartość nieruchomości określona w opinii rzeczoznawcy, która w świetle art. 156 ust. 3 u.g.n. straciła aktualność i obowiązany jest tę opinię uaktualnić, w sposób określony a art. 156 ust 4 u.g.n. - czytam w konkluzji postanowienia.

  Już na marginesie, sąd zauważył także, iż nieaktualność opisu i oszacowania jest również ze względu na zmianę wierzyciela hipotecznego z Getin Noble Bank na fundusz sekurytyzacyjny, który nabył od banku wierzytelność hipoteczną.

 

Art. 156  Ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.)

3. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został

sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły

zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w

art. 154.

4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym

mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.

Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli

w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka