3 obserwujących
52 notki
29k odsłon
  1069   0

KSN NSZZ "Solidarność" do prezydenta Komorowskiego

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

 

Zwracam się w imieniu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o nie podpisywanie przez Pana Prezydenta ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawyPrawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Niektóre spośród zmian wprowadzonych w powyższej ustawie są naszym zdaniem sprzeczne z Konstytucją RP poprzez naruszenie praw nabytych pracowników. Liczne zmiany wynikające ze wskazanej ustawy nie sprzyjają rozwojowi polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Ustawa ta wzbudza bardzo poważne wątpliwości środowiska naukowego w szerokim zakresie. Podstawowe zastrzeżenia dotyczą następujących regulacji.

 

Projektowany artykuł 120 ustawy o szkolnictwie wyższym wskazuje, że okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także warunki skracania i przedłużania oraz zawieszania tych okresów określa statut, z tym, że zatrudnienie na każdym z tych stanowisk osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat.

W naszej ocenie przyjęty jednakowy okres 8 lat na uzyskanie doktoratu i habilitacji burzy dopiero co ukształtowany po 2005 r. stan prawny stosunków pracy nauczycieli akademickich, a także rozmija się z realiami polskich uczelni. Okres 8 lat na przygotowanie pod kierunkiem promotora rozprawy doktorskiej jest absolutnie wystarczający. Ale uzyskanie po doktoracie odpowiedniego dorobku naukowego dającego podstawę do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w naukach przyrodniczych i technicznych – w których sukces naukowy wymaga często poważnych nakładów finansowych - trwa często kilkanaście lat. Projektowane rozwiązanie spowoduje ucieczkę naukowców od podejmowania trudnych tematów w pracach habilitacyjnych. Rozwiązanie takie nie będzie sprzyjać większej konkurencyjności polskiej nauki, a wręcz przeciwnie sprzyjać będzie powstawaniu prac o niskiej wartości. Sprzeciw budzi nieracjonalna jednolitość okresów (8 lat) i w naukach społecznych, i w przyrodniczo- matematycznych. Jest to poważny krok wstecz naruszający samorządność wyższych uczelni. Polskim problemem nie jest brak doktoratów i habilitacji, lecz nadmiar prac zbędnych, słabych, pisanych wyłącznie w celu spełnienia administracyjnego wymogu kontynuacji zatrudnienia. Jesteśmy przekonani, że wielu wybitnych ludzi nauki w Polsce nie osiągnęłoby sukcesów naukowych pod rządami nowej ustawy, gdyż nie uporaliby się ze sztywnymi, administracyjnymi terminami, jakie art. 120 wprowadza. Rozwiązanie proponowane w art. 120 oceniamy jako nie odpowiadające potrzebom polskich uczelni.

 

Z powyższą kwestią powiązane jest zagadnienie ochrony praw nabytych obecnie zatrudnionych pracowników naukowych. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność wskazuje, że art. 23 ustawy z 18 marca 2011 budzi daleko idące zastrzeżenia. Nie daje on gwarancji zachowania praw nabytych. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ochrona praw nabytych nie dotyczy tylko praw majątkowych, ale różnego rodzaju praw podmiotowych, także takich które nie mają podstawy konstytucyjnej. Zasada ochrony praw nabytych jest ściśle związana z zasadami bezpieczeństwa prawnego i ochrony zaufania do państwa i prawa, a więc wynika z zasady państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji (wyrok TK z 4 kwietnia 2006 r., K 11/04). Zasada ochrony praw nabytych zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostce. Istota zasady ochrony praw nabytych sprowadza się do takiego nakazu stanowienia i stosowania prawa, by obywatel mógł prowadzić swoje działania w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji (wyrok TK z 2 czerwca 1999 r. , K 34/98).

 

Kolejny zarzut dotyczy ograniczenia zatrudniania nauczycieli akademickich na podstawie mianowania tylko dla profesorów tytularnych. Pozbawienie adiunktów i asystentów tej formy zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu go w wielu pozostałych grupach zawodowych (urzędnicy państwowi, nauczyciele objęci Kartą Nauczyciela) i bez znaczącej rekompensaty finansowej za zmniejszenie stabilności zatrudnienia, jest oceniane przez środowisko akademickie jednoznacznie negatywnie.

 

Należy także podkreślić, że liczne rozwiązania zawarte w przedłożonej do podpisu ustawie są sprzeczne z Rekomendacją Komisji Europejskiej pt. Karta dla Naukowców oraz Kodeksem Postępowania w Sprawie Zatrudniania Naukowców. Dokumenty te wskazują na konieczność dołożenia wszelkich starań mających na celu poprawę stabilności warunków zatrudnienia naukowców. Nie sprzyja temu przewidywany w ustawie tryb zwalniania pracowników naukowych po jednej negatywnej ocenie, tym bardziej dokonywanej co dwa lata lub w krótszych okresach. W ocenie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, należy pozostawić istniejący zapis o ocenie co 4 lata i na wniosek kierownika jednostki, jednakowy dla wszystkich nauczycieli akademickich tj bez dyskryminacji ze względu na zajmowane stanowisko.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie