generee generee
121
BLOG

Kompetencje PE - jakie są?

generee generee UE Obserwuj temat Obserwuj notkę 2

W zawiązku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (dalej PE) proszę o wskazanie jakiegoś rzetelnego, czytelnego - i byłoby świetnie - lapidarnego źródła, w którym mógłbym zapoznać się kompetencjami/prerogatywami PE w procesie  stanowienia prawa Unii Europejskiej (dalej UE).

Na podstawie informacji, do których dotarłem (być może powierzchownych) wyrobiłem sobie zdanie, że są one bardzo niewielkie - by nie rzec: znikome. 

Ergo: PE jest wyłącznie fasadą demokratyczną mającą przykryć sposób stanowienia prawa w UE.

Niedawno popełniłem notkę, w której zawarłem dwa cytaty z popularnych i ogólnodostępnych źródeł, które stały się przyczyną mojej oceny kompetencji/prerogatyw PE; pozwalam sobie zacytować je jeszcze raz poniżej.

Wikipedia:

Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej – na uprawnioną do inicjatyw Komisję może jedynie wpływać podejmowaniem niewiążących ją wezwań do działania.[1]

Strona Parlamentu:

Traktat z Maastricht przyznał Parlamentowi prawo inicjatywy ustawodawczej, lecz ograniczało się ono do zwrócenia się do Komisji o przedstawienie wniosku. Prawo to zostało zachowane w Traktacie z Lizbony (art. 225 TFUE) i przedstawione w bardziej szczegółowy sposób w porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Parlamentem a Komisją. Ponadto w kilku konkretnych przypadkach Parlament ma bezpośrednie prawo inicjatywy. Prawo to ma zastosowanie do rozporządzeń dotyczących jego składu, wyboru posłów i ogólnych warunków wykonywania obowiązków przez posłów, a także ustanawiania tymczasowych komisji śledczych oraz rozporządzeń i ogólnych warunków wykonywania obowiązków przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

W rezolucji przyjętej w czerwcu 2022 r. Parlament wyraził przekonanie, „że trzeba tak zmienić traktaty, by Parlament, jako jedyna instytucja UE wybierana w wyborach bezpośrednich i w związku z tym reprezentująca głos obywateli w unijnym procesie decyzyjnym, otrzymał ogólne i bezpośrednie prawo inicjowania procesów legislacyjnych”.[2]


[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski

[2] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/19/parlament-europejski-uprawnienia

generee
O mnie generee

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka