mąciwoda mąciwoda
1856
BLOG

UWAGA: UE w trybie pilnym podwyższyła normy promieniowania

mąciwoda mąciwoda Polityka Obserwuj notkę 1

 

Z dniem 27 marca 2011 roku Unia Europejska, w trybie pilnym (przyspieszonym), wprowadziła w życie nowe rozporządzenie dot. dopuszczalnej ilości radioaktywności w pożywieniu /(EU) Nr. 297/2011) /, nagle podwyższając tą granicę …. aż 25-krotnie !

Poprzednia granica była ustalona na 600 bekereli na kilogram pożywienia i była już podwyższona, ze względu na przepisy unijne, nakazujące napromieniowywać każdą transportowaną żywność (w oparciu o niby nieobowiązkowy Codex Alimenatrius). Nowa "bezpieczna granica" to … 12500 bekereli na każdy kilogram pożywienia !!!

Tym razem nie ma przypadku ! Rozporządzenie już w tytule informuje, że podwyższenie normy związane jest z katastrofą w Fukushimie.

Dla każdego obywatela Unii Europejskiej powinno być już w tym momencie całkowicie jasne, że politycy unijni nie kierują się dbałością o jego bezpieczeństwo i zdrowie, lecz tylko i wyłącznie o dobrą kondycję ich niektórych firm. Rozporządzenie to ma umożliwić kontynuację importu wielu artykułów z Japonii do UE i mimo znacznego napromieniowania oraz sprzedawanie ich obywatelom Unii jako „bezpieczne”i „przetestowane”.

Nie obawiajcie się, podejrzewam że niedługo dowiecie się z mediów, iż ekstremalne wręcz podwyższenie normy promieniowania jest tak naprawdę zbawienne dla nas wszystkich i nowa ustawa ma tak naprawdę na celu polepszenie zdrowia obywateli UE.

 

1. Przed datą omawianego rozporządzenia EU Nr. 297/2011, Unie Europejska obowiązywały normy z 2008 r. Nowe, omawiane właśnie rozporządzenie zmieniło jednak ten stan rzeczy i powołało się na już długi czas nieobowiązujące ustalenia zawarte w kryzysowych rozporządzeniach z lat 1987 i 1989, a uchwalonych ze względu na sytuację kryzysową w Europie, powstałą po katastrofie nuklearnej w Czarnobylu.

Inaczej mówiąc, aktualne rozporządzenie EU Nr. 297/2011  przywróciło  normy z tamtych, kryzysowych lat, które dopuszczają 10 krotne zwiększenie normy (patrz niżej), uznając tym samym aktualną sytuacj
ęza kryzysową. Z ta decyzja właśnie nie zgadza się Organizacja Food Watch, będąc zdaniaże relatywnie niski import artykułów spożywczych  z Japonii nie stwarza sytuacji kryzysowej na rynku żywnościowym Europy . Dla przykładu, USA wprowadziło całkowity zakaz importu artykułów żywnościowych na swój rynek.
 

 

2. Powyższa ustawa powołuje się więc na ustalenia z lat ’80 XX wieku. W roku 1987 i 1989, ze względem na katastrofę nuklearna w Czarnobylu i poważne zagrożenie zakłócenia dostaw żywności do wielu krajów Europy, kraje Europy Zachodniej wydały specjalne rozporządzenie NR 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r., o ustanowieniu „kryzysowych norm” na radioaktywność w artykułach spożywczych, podwyższając jej poziom dla niektórych artykułów wymienionych w rozporządzeniu 3954/87 nawet 10 krotnie.

link do odpowiedniego rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31989R0944:PL:PDF

W artykule 2 tego rozporządzenia ustanowiono, że:

Dla środków spożywczych o mniejszym znaczeniu wymienionych w Załączniku maksymalne dozwolone poziomy stanowią10-krotność poziomów mających zastosowanie do „innych środków spożywczych z wyłączeniem środków spożywczych o mniejszym znaczeniu”, wymienionych w Załączniku do rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87 lub zgodnie z rozporządzeniami przyjętymi na podstawie art. 3 tego rozporządzenia.”


Artykuł1 tegoż samego rozporządzenia przekierowuje nas na rozporządzenie  3954/87:

Wykaz środków spożywczych o mniejszym znaczeniu, ustalony zgodnie z art. 7 rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87, zamieszczony jest w Załączniku.”

 

 

3. Musimy więc wrócić do rozporządzenia nr. 3954/87:

link do rozporządzenia: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/873954_en.pdf

link do sprostowania do rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:174:0019:0019:PL:PDF

 

 

 

W rozporządzeniu tym przedstawiono tabele artykułów, w których ustalono „normalna”- nie podwyższoną jeszcze zawartość promieniowania:

 

 


Poniżej tabela, której normy podwyższono 10-krotnie rozporządzeniem, przesłana nam przez organizacje Food Watch:

 

Comparison maxim permitted levels of contamination of foodstuff EU - Japan
 

values in bq/kg or bq/l

 

 

General Food

Milk and dairy

Infant food

Water / Liquid foodstuff

 

EU

Japan

EU

Japan

EU

Japan

EU

Japan (2)

Iodine
I-131

200

200 (1)

500

300

150

100

500

300

Cesium
Cs 134 - 137

1250

500

1000

200

400

n.a

1000

200

Plutonium and transuranic elements
Am, Pt

80

10

20

1

1

1

20

1

Strontium
Sr-90

750

n.a

125

n.a

75

n.a

125

n.a

 

(1) For vegetables except root vegetables and tubers - does not include grains, meat and fish as the EU value

(2) For drinking water - not specified for other liquid foodstuff

 

Source EU Values: Commission Implementing Regulation (EU) No 297/2011 of 25 March 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station. This regulation to values under Council Regulation (Euratom) No 3954/87 of 22 December 1987 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency.

 

Source Japanese Values: Notice No. 0317 Article 3 of the Department of Food Safety - 17 March 2011

 

 
Wniosek końcowy:

Samo rozporządzenie EU Nr. 297/2011 nie podaje dopuszczalnych wartości promieniowania, ale poprzez odwołania do odpowiednich wcześniejszych (kryzysowych) rozporządzeń, "de facto" ustala je wg. norm w tych wcześniejszych rozporządzeniach określonych, tzn. 10 krotne podwyższenie norm. Z powyższej tabeli wyraźnie wynika, że dopuszczalna zawartość 2 odmian radioaktywnego  Cezu podwyższono z 1250 bekereli na kilogram do 12500 bekereli na kilogram pożywienia. Proszę tez wziąć pod uwagę, że odpowiednimi załącznikami rozszerzono listę „mniej ważnych produktów”. 
 
materiał pochodzi ze strony     www.globalnaswiadomosc.com
 
 

 

 

 

mąciwoda
O mnie mąciwoda

?

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka