5 obserwujących
226 notek
37k odsłon
  79   0

Park Świętego Mikołaja

Bo tradycja to to co rodzi życie nowe.

Przez wiele lat zespół głównych Krakowskich szpitali mieścił się rejonie ulicy Kopernika. Potrzeby i możliwości radykalnej modernizacji infrastruktury medycznej doprowadziły w 2019 roku do powstania na obrzeżu miasta (Prokocim) nowego zespołu szpitali Collegium Medicum UJ (koszt ok 2.000.000.000 zł). Opuszczane obecnie tereny w ścisłym centrum Krakowa Uniwersytet Jagielloński sprzedał Gminie Kraków.

Przedstawiam dwa wystąpienia, postulujące zachowanie tych terenów dla profilaktyki medycznej, poprzez powiązanie kultury zdrowia z kulturą poznania.

Z osobistym uzupełnieniem.

Splotem dziejowych okoliczności rejon ten był przez wieki początkiem Traktu Ruskiego, z siedzibą kościoła i parafii pod wezwaniem bardzo ważnego dla wyznawców prawosławia Świętego Mikołaja. Ten patronat w tym miejscu to świadectwo szacunku wiernych Kościoła katolickiego dla swoich Rusińskich sąsiadów.

Dziś, gdy w Krakowie mieszka wielu przybyszów zza wschodniej granicy, ładnie byłoby powiązać nazwę proponowanego parku z imieniem tego Europejskiego biskupa dobroczynności.

------------------------------------------------------------------------

PIERWSZE WYSTĄPIENIE

Kraków, 14 listopada 2019 r.

Szanowny Pan Profesor Jacek MAJCHROWSKI

Prezydent Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych 3/4, Kraków

POSTULATY DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „WESOŁA – REJON ULICY KOPERNIKA” 

W ślad za dyskusją w dniu 29.10.2019 r., w ramach konsultacji społecznych projektu planu „Wesoła” - w imieniu Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i swoim własnym, zgłaszam postulaty do projektu tego planu. 

Obszar planu, ze względu na swoje szczególne uwarunkowania historyczne i niezabudowane przestrzenie zieleni w obszarze śródmieścia Krakowa, nie powinien podlegać radykalnym przemianom - a równocześnie, jego przekształcenie powinno wnosić nowe wartości użytkowe i estetyczne, cenne dla ogółu mieszkańców Krakowa. Z tego względu, w oparciu o wcześniejsze analizy i studia nad tym obszarem proponuje się dwa postulaty o kierunkowym charakterze:

1. Pierwszy postulat funkcjonalny dotyczy idei - myśli przewodniej przeznaczenia tego obszaru na "Centrum ochrony, promocji i wychowania zdrowego człowieka – od poczęcia do późnego wieku".

2. Drugi postulat, o charakterze funkcjonalno-przestrzennym, wnosi o nadanie terenom zielonym Wesołej podobnej roli jaka pełnią Błonia Krakowskie, w tym utworzenie trasy turystyczno-spacerowej i rowerowej na osi wschód - zachód, wychodzącej z Śródmieścia w kierunku terenów otwartych po wschodniej stronie miasta.

Ad 1.

Idea pielęgnacji zdrowia w każdym wieku wymaga diagnozowania jego dobrostanu, edukacji i nabycia Nawyków zdrowego stylu życia oraz szeroko rozumianej profilaktyki. Dotyczy to zarówno odpowiedniej diety jak i zajęć ruchowych i relaksacyjnych (gimnastyka, taniec, sport), ale także rozwoju intelektualnego i rozrywki, w dostosowaniu do przedziałów wieku, rodzaju wykonywanych zajęć, w tym nauki i pracy zawodowej, osobistych cech, upodobań i preferencji. Za przyjęciem proponowanej myśli przewodniej zagospodarowania tego obszaru przemawia wiele jego atutów:

  • obiekty po dawnej klinice posiadają stosowne instalacje dla aparatury diagnostycznej i bez radykalnej przebudowy można je adaptować do zadań diagnostycznych i edukacyjno- wychowawczych dla zdrowia;
  • stosunkowo duża powierzchnia zachowanych terenów otwartych pozwala na założenie atrakcyjnego zespołu skomponowanej zieleni wzbogaconego o muszlę koncertową, tereny plenerowej ekspozycji oraz miejsca różnorodnej rekreacji ruchowej;
  • przyjęta w planie propozycja zróżnicowanych terenów usługowych może znakomicie uzupełniać i rozszerzać program wychowania i dbałości o zdrowie, podnosząc atrakcyjność użytkową tego obszaru, w skali miasta i regionu.

Przyjęcie idei edukacji i wychowania do zdrowia dla obszaru planu jest podejściem nowatorskim i prospołecznym o dużym znaczeniu ekonomicznym, gdyż :

  • edukacja i profilaktyka jest znacznie tańsza niż leczenie chorób, a może dawać znakomite efekty zdrowotne;
  • osoby zdrowe chętniej i wydajniej pracują, ciesząc się z życia i długo pozostają aktywne zawodowo i społecznie;
  • adaptacja obszaru planu dla proponowanych celów nie wymaga radykalnych przekształceń, dlatego może ochronić istniejące wartości kulturowe i przestrzenne, jest uzasadniona społecznie i ekonomicznie opłacalna.

Ad 2.

Drugi postulat nawiązuje do idei czterech klinów zieleni sięgających do centrum Krakowa, ułatwiających mieszkańcom dostęp do zewnętrznych terenów otwartych. Dla obszaru planu oznacza to wyznaczenie czytelnego ciągu spacerowo - turystycznego i rowerowego od wiaduktu kolejowego, np. ulicą generała Sołtyka i dalej przez zieleń parkową, do Alei Powstania Warszawskiego, po południowej stronie Ogrodu Botanicznego. Dalszy przebieg trasy rekreacyjnej poza obszarem planu dotyczy problematyki Studium UiKZP, ale warto pamiętać o wspomnianej idei, gdyż pomimo znacznego zagęszczenia zabudowy istnieje nadal możliwość przeprowadzenia takiego ciągu przez osiedle Nowogrzegórzeckie i Dąbie, dalej w kierunku wschodnim, w rejon Parku Lotników Polskich i Łąki Nowohuckie, a dalej, aż do Przylasku Rusieckiego i terenów nowego kąpieliska.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka