5 obserwujących
239 notek
40k odsłon
  108   0

Ekonomia ludzkiej pracy

W kierunku ekonomii potrzeb

Coraz lepszy dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy oraz łatwość nawiązywania interaktywnych relacji, znakomicie ułatwiają samodzielność gospodarowania. W tym możliwość podejmowania trudu pracy zarówno tej motywowanej komercyjnym wynagrodzeniem jak i tej motywowanej dobroczynnym zaspakajaniem potrzeb własnych i swoich bliskich.

image

Rysunek 1. Cyfrowe poszerzenie kultury gospodarowania. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

Szczególne przyśpieszenie wynikającego z samodzielności procesu udomawiania miejsc pracy komercyjnej i dobroczynnej, przyniosły wywołane covidową pandemią polityki dystansu społecznego. Przyśpieszając wprowadzanie do gospodarstw domowych na dobre i na złe kompetencji i obyczajów pracy zdalnej.

Technicznie i politycznie warunki cyfrowego poszerzenia kultury gospodarowania, zobowiązują ekonomistów do pogłębienia refleksji nad osobistymi motywacjami podejmowania trudu pracy. W tym nad właściwym dla polskiej kultury powiązaniem godności pracy z duchowym wymiarem naszego człowieczeństwa.

Co najbardziej esencjonalnie ujął Cyprian Kamil Norwid słowami Bo praca jest by się zmartwychwstało. Potwierdzając aktualność benedyktyńskiej reguły integracji Europy Ora et labora.

Łączenia trudu pracy z duchowością człowieka opiera się na zadanej naszej wolności powinności prowadzenia sumiennej refleksji o sprawiedliwym działaniu w trzech wymiarach czasu. Wymiarach, których personifikacjami w greckiej mitologii byli bogowie: Chronos – patron czasu systematycznego, Kairos – patron czasu spontanicznego, Aion – patron czasu wiecznego.

Historia myśli gospodarczej, skupiając się na optymalizacji wykorzystania zasobów dzięki mechanizmowi rynkowemu, ogranicza refleksję nad podnoszeniem dobrobytu do dwóch wymiarów czasu: systematycznego (chronologicznego) i spontanicznego (chwilowego). To w tych perspektywach rozważa z jednaj strony warunki sukcesu przedsiębiorców podejmujących ryzyko koncentrowania oszczędności i pracy, z drugiej strony rozważa warunki redukowania ludzkich motywacji do produktywności i konsumeryzmu.

Redukowanie to staje się obecnie szczególnie pomocne dla indywidualnego kierunkowania emocji posiadania w marketingu globalnie sprzedawanych produktów. Co wspomaga refleksja naukowo – badawcza, którą można określić terminem ekonomia pragnień.

Tymczasem uznanie znaczenia osobistych decyzji o podjęciu trudu pracy dobroczynnej jako warunku wzrostu dobrostanu społecznego dzięki udomowieniu pracy, wymaga respektowania również trzeciego wymiaru czasu. Tak poszerzoną refleksję naukowo – badawczą można określić terminem ekonomia potrzeb.

image

Rysunek 2. Możliwe kierunki wykorzystania cyfrowego poszerzenia kultury gospodarowania. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

O ile wartościami właściwymi dla dynamiki wzrostu gospodarczego w ekonomii pragnień będą indywidualizm, elitaryzm, homogenizacja i komercyjny rozwój wiedzy. O tyle wartościami właściwymi dla dynamiki wzrostu gospodarczego w ekonomii potrzeb będą wspólnotowość, egalitaryzm, humanizacja i solidarny rozwój wiedzy.

Konsekwencją przyjęcia wartości ekonomii pragnień dla kierunkowania wykorzystania cyfrowego poszerzenia kultury gospodarowania, będzie stosowanie przez państwa w politykach społecznych paradygmatu komercyjny rozwój wiedzy. Konsekwencją przyjęcia wartości ekonomii potrzeb, będzie stosowanie przez państwa paradygmatu solidarny rozwój wiedzy.

Realizacja strategii ekonomii pragnień zagraża wprowadzeniem ustrojów politycznych cyber feudalizmu, cyber kolonializmu i cyber niewolnictwa. Cyber niewolnictwa wykorzystującego cyfrowe technologie dla centralnie sterowania programami segmentacji, segregacji i eutanazji.

Realizacja strategii ekonomii potrzeb wymaga wsparcia samodzielności gospodarstw domowych przez nowe instytucje społecznej gospodarki rynkowej. Których utworzenie jako infrastruktury najważniejszego z obszarów gospodarczych ekonomii potrzeb Sektora dobroczynności, wymaga współpracy praktyków gospodarczych, naukowców i polityków w strategii wykorzystania solidarności międzypokoleniowej dla dobrostanu społecznego.


Udomawianie form pracy

Technologiczne narzędzia samodzielności pracy ułatwiają kompetencje i obyczaje pracy komercyjnej wykonywanej zarówno zdalnie jak i miejscowo, służącej uzyskiwaniu wynagrodzenia dla pośredniego zaspokajanie potrzeb. Ułatwiają również kompetencje i obyczaje pracy dobroczynnej również wykonywanej zarówno zdalnie jak i miejscowo, służącej zaspokajaniu potrzeb własnych i swoich bliskich bez pośrednictwa podmiotów komercyjnych.

image

Rys. 3. Ekonomia potrzeb zakresy refleksji. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo