5 obserwujących
235 notek
39k odsłon
  90   0

Rewolucja gospodarcza (6)

Tarcze wiarygodności przed inżynierami Wieży Babel.

Efektywność samokształcenia

Wykorzystanie metod uczenia głębokiego dla samokształcenia algorytmów sztucznej inteligencji analizą cyfrowych danych, podważyło kluczowe znaczenie ludzkiej innowacyjności w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Nowe strategie przedsiębiorczości zaczęły zastępować oparty o rynek podażowy model wprowadzania innowacji, opartym o elektroniczne kanały dostępu popytowym modelem wprowadzania innowacji.

Ten zachodzący mniej więcej od roku 2015 proces podważa znaczenie mechanizmu rynkowego wartościowania dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Zachowanie opartej na prywatnej własności wolności gospodarczej, wymagać będzie poszerzenia zakresu pomocniczego wsparcia samodzielności ludzkiej pracy w zaspokajaniu potrzeb własnych i osób bliskich.

image

Rysunek 1. Rewolucje samokształcenia w oczekiwanym procesie Rewolucji gospodarczej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Przedstawione na rysunku 1 powiązanie już trwającej czwartej rewolucji technologicznej z oczekiwaną piątą rewolucją technologiczną służyć powinno właśnie zachowaniu wolności poprzez powszechne i sprawiedliwe wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Co wraz z rozwojem elektronicznego handlu, usług, efektywności zdalnej edukacji i pracy, podnosić będzie znaczenie pracy wykonywanej w domu.

Nie jest to jednak jedyny możliwy scenariusz przemian domykających epokę gospodarki rynkowej. O ile społeczeństwa nie wypracują wiarygodnych miar oceny społecznego dobrostanu, ustalania wspólnotowych potrzeb i bezpieczeństwa cyfrowych informacji, piąta rewolucja technologiczna może powiązać już istniejące metody modyfikacji genetycznych z już sprawdzanymi regulacjami segmentacji i segregacji społecznych, wprowadzając polityczne strategie depopulacji.


Zmiany

Trwający proces globalnego centralizowania instytucji wykorzystujących cyfrowe przetwarzanie danych, coraz częściej korzysta ze zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego z niewidzialnej ręki rynku na zwycięzca bierze wszystko. Świadomi elektronicznych możliwości centralnego sterowania, dominujący właściciele i zarządzający Big Tech, od lat wspierają przygotowania merytoryczne, medialne i polityczne do eugenicznego rozwiązywania narastających napięć społecznych, wynikających z synergii nierówności dochodowych i strukturalnego bezrobocia.


image

Rysunek 2. Skutki czwartej rewolucji technologicznej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

W społecznych poszukiwaniach sposobu uniknięcia totalitarnych zagrożeń centralnego sterowania, koniecznym jest podjęcie rozważań w trzech obszarach zmian. Na rysunku 2 podkreślam tonacją szarego tła spodziewaną kolejność podejmowania ustaleń (pierwsza ekonomia), natomiast wielkością liter wagę ustaleń dla ich skuteczności (pierwsza kultura).


Dynamika

Przesłankami dynamiki zachodzących zmian jest cyfrowe poszerzenie warunków naszego udziału w kulturze. I wobec tego poszerzenia relacji międzyludzkich w trzech wymiarach: przestrzeni, czasu i zasobów, winniśmy określać nasze oczekiwania narodowego owocowania cywilizacyjnych wartości.

image

Rysunek 3. Zagrożenia wiarygodności kultury. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Pamiętając o znaczeniu wiarygodności, jako warunku pożytków z nowych wymiarów aktywności. Wartości szczególnie zagrożonej przez niszczącą szacunek do ciekawości prawdy nakładanie kagańców poprawności politycznej i przez niszczące szacunek do stanowienia wspólnego dobra mistyfikacje mechanizmów demokracji (polityka) i przez niszczące szacunek do różnorodności piękna zamykaniem nas w bańkach informacyjnych (kultura).


Ekonomia

Wiarygodność miar oceny dobrostanu społecznego, waży szczególne wobec spodziewanego spadku znaczenia pracy komercyjnej i wzrostu znaczenia pracy dobroczynnej. Odpowiedniość pomocniczego wsparcia wspólnot dla samodzielności pracy dobroczynnej opartej na fenomenie solidarności, wymagać będzie powiązania w ekonomicznej refleksji roztropności i dobroczynności określania potrzeb i możliwości ich zaspokajania.

image

Rysunek 4. Integracja redystrybucji gospodarowania. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Wymagać to będzie uznania powinności piątego sektora redystrybucji dla rozwoju najstarszego i najważniejszego pierwszego sektora dobroczynności, przy ochronie warunków rynkowego konkurowania w sektorach rolnictwa, przemysłu i usług. Nowe miary oceny zrównoważonego rozwoju pięciu sektorów gospodarczych uznać powinny solidarny rozwój wiedzy za główne kryterium oceny poziomu dobrostanu społecznego.


Polityka

Ponieważ gospodarowanie w pierwszym i piątym sektorze oparte jest na współdziałaniu, wykorzystanie nowych miar oceny rozwoju ekonomicznego następować powinno w sferze określania wspólnego dobra, czyli polityki. W tym poprzez obywatelskie uczestnictwo w różnych formach demokracji, począwszy od form partycypacyjnych angażujących środki prywatne do partnerstwa publicznego, przez formy referendalne ustalające cele działania metodą wyboru większościowego, aż do wciąż jeszcze dominujących form demokracji przedstawicielskiej.

image

Rysunek 5. Demokracja dla pomocniczości. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Demokracja partycypacyjna wymagać będzie nie tylko nowych instytucji ale również nowych ról obywatelskiej troski o wartości publiczne jak kuratorów przestrzeni, zdrowia czy edukacji. Ta forma demokracji najbliższa inwestowaniu gospodarstwa domowego powinna przesądzać o dynamice rozwoju wspólnot.


Kultura

Kluczowe znaczenie dla wiarygodności relacji w cyfrowo poszerzonej kulturze będą miały metody akumulacji, autoryzacji i aktywizacji informacji. Każda wymagająca nowych instytucji i zadań publicznych.

image

Rysunek 6. Edukacja dla wiarygodności. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Bez takiej infrastruktury wiarygodności nie ma co liczyć na praktykę samokształcenia w rodzinie jako fundamentu integracji wychowania i wykształcenia. Nie ma też co liczyć na skuteczność akademickiej odpowiedzialności za wsparcie rozwoju nowych metod uczenia w szkołach domaturalnych i w gospodarstwach domowych.


Inżynieria Wieży Babel

Jak by nie patrzeć, zamiast otwieranego przez Naszego Przewodnika do Trzeciej Niepodległości procesu wiązania dwóch płuc Europy, na zachodzie coraz wyraźniej widać zarysy Wieży Babel. Nasza wymarzona przez wieki chrześcijańska wspólnota polityczna, zdominowana obecnie przez etatystycznych apriorystów, zamiast troszczyć się o efektywność infrastruktury gospodarczej, wikła nas w globalne moralizowanie.

image

Rysunek 7. Społeczne przygotowania do rewolucji. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Choć rodzi się nadzieja, że ujawniane ostatnio plany władz Unii Europejskiej przejęcia nadzoru nad zapisami narodowych konstytucji, powinny na zasadzie koniecznej samoobrony przed zagrożeniem suwerenności, ożywić społeczne przygotowania do samodzielnej modernizacji ustroju życia publicznego. A w konsekwencji wprowadzić nowe instytucje wspierające wiarygodność informacji.

Takie jak: Gromadzkie Repozytoria Pamięci, Strażnice Wiarygodności Informacji czy Biblioteki Wirtualnych Podręczników.


Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka