5 obserwujących
241 notek
40k odsłon
  67   0

Humanizacja usług społecznych

Wykorzystanie innowacji technologicznych dla subsydiarnego wsparcia solidarności wymaga przyjęcia narodowej strategii humanizacji usług społecznych.

Kilka lat temu równie krótko uczestniczyłem w rządowych zamierzeniach wprowadzenia polskiego modelu obligacji społecznych [6]. I znów wycofałem się po stwierdzeniu, że i tym razem politycznym inicjatorom tych prac, nie chodzi o wprowadzenie nowego instrumentu finansowego a jedynie o wykorzystanie pojęć ekonomii dla medialnego mistyfikowania szerokiej otwartości centralnie sterowanych polityk społecznych.

Dlatego ostatnio z dużym niedowierzaniem, zainteresowaniem i radością odkryłem w Internecie utworzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Będącego cyfrową platformą nowego zakresu i celu wykorzystywania informacji statystycznej, firmowaną przez partnerstwo Głównego Urzędu Statystycznego, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zawiązane pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak piszą autorzy, SMUP jest rozbudowaną bazą danych o usługach publicznych świadczonych przez gminy i powiaty. System – za pomocą wskaźników – umożliwia monitorowanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach: podatki i opłaty lokalne, gospodarowanie nieruchomościami, drogownictwo i transport, ochrona środowiska, inwestycje i budownictwo, geodezja i kartografia, edukacja, lokalna polityka społeczna, kultura i rekreacja.

Uważam, że wprowadzenie SMUP staje się dobrą okazją nie tylko do społecznej oceny skuteczności polityk społecznych prowadzonych przez władze samorządów, ale i do poszerzenia refleksji nad znaczeniem przedsiębiorczości społecznej dla przeciwdziałania, wywołanym przez czwartą rewolucję gospodarczą, globalnym skutkom polaryzacji dochodowej i strukturalnego bezrobocia. Która to refleksja powinna wypracować założenia nie tylko dla nowej infrastruktury gospodarczej i ale i dla modernizacji ustroju politycznego, które synergicznie winny wspierać aktywizację przedsiębiorczości społecznej.


Idzie nowe

Jak to powtarzam w każdym z tekstów opisujących gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji technologicznej, przy określaniu priorytetów strategii modernizacji ustrojowej należy pamiętać o całościowym zakresie odziaływania przesłanek zmian obejmujących cyfrowe poszerzenie przestrzeni, czasu i zasobów relacji międzyludzkich. I że taka całościowa perspektywa uprawnia do przyjęcia humanistycznego powiązania wolności i równości jako kryterium kierunkowania zachodzących zmian dla dobrobytu wspólnot [7].

image

Rys. 4. Kulturowe przesłanki strategii humanizacji gospodarki. Opracowanie własne.

Dlatego w środkowym wierszu schematu systematyzującego przesłanki strategii humanizacji gospodarki, wskazując rekomendowane priorytety modernizacji ustrojowej w obszarach społecznej wiarygodności komunikacji, jako uzupełniające dla priorytetu refleksji ekonomiczne nad przemianami gospodarczymi, wskazuję na modernizację ustroju politycznego. Postulując rozpoczęcie zmian w ustroju społecznej gospodarki rynkowej, od politycznego przyjęcia paradygmatu „solidarny rozwój wiedzy” dla całego obszaru finansów publicznych (trzeci z wierszy rysunku 4).

Tak zarysowana przestrzeń refleksji nad wiarygodnością, racjonalnością i dobrobytem w społecznej gospodarce rynkowej wymaga objęcia łączną perspektywą aktywność człowieka we wszystkich pięciu sektorach gospodarowania (rys. 5). Gdzie właściwe dla neoklasycznej ekonomii oparcie zasady rywalizacji na mechanizmach i infrastrukturze rynku, przyjmować możemy zarówno: (i) dla relacji dokonywanych przez podmioty gospodarcze wewnątrz sektorów rywalizacji (rolnictwa, przemysłu i usług), (ii) dla relacji pomiędzy tymi podmiotami a właściwymi dla sektora dobroczynności gospodarstwami domowymi, jak i (iii) dla relacji pomiędzy tymi podmiotami a instytucjami sektora redystrybucji.

image

Rys. 5. Przestrzeń refleksji ekonomicznej nad wiarygodnością, racjonalnością i dobrobytem w społecznej gospodarce rynkowej. Opracowanie własne.

Natomiast zestawienie zasad wspólnotowości dla sektorów dobroczynności i redystrybucji wymagać będzie sprecyzowania założeń i warunków odpowiednio dla nowych możliwości rozwoju kultury (narodowej) solidarności i kultury (politycznej) subsydiarności. Tak by potwierdzić rosnące znaczenie instytucji służących trwałości organicznych więzi rodzinnych i narodowych oraz skuteczności politycznej aktywności obywatelskiej.


Priorytet humanizacji gospodarki

Zachodzący w całej Europie proces cyfryzacji usług społecznych stawia coraz większe wymagania dla zakresu i staranności ich świadczenia, w tym wykonywanych przy wsparciu środków publicznych zarówno w formie bezpośredniego zaspakajania potrzeb społecznych przez administrację publiczną [8], jak i w formie usług przedsiębiorstw (komercyjnych albo społecznych) świadczonych na zlecenie administracji publicznej [9]. Należy się przy tym spodziewać, że dla zachowania efektywności w sieciowym dostarczaniu świadczeń publicznych, wobec cyfrowego poszerzania kultury rozwijającego nasze potrzeby i doskonalącego sposoby ich zaspakajania, zmniejszać będzie zakres usług wykonywanych bezpośrednio przez administrację (typu: A2C) natomiast zwiększać się będzie zakres usług wykonywanych przez przedsiębiorstwa (typu: B2C).

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale