Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz adwokat do 20.04.2016
0 obserwujących 62 notki 87908 odsłon
marek czeszkiewicz, 19 kwietnia 2017 r.

Dokonanie blokady rachunku bankowego, wstrzymanie transakcji – do nowelizacji…..

175 0 0 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

         Postępowanie przygotowawcze dotyczące m.in. tzw. oszustw karuzelowych związanych z nieprawidłowościami w rozliczaniu podatku VAT, w których skarb państwa ponosi niejednokrotnie wielomilionowe szkody, często prowadzą jednostki prokuratury wyznaczone z różnych względów poza właściwością miejscową do ich prowadzenia, co rodzi różne komplikacje nie tylko dla prokuratury ale również dla zainteresowanych uczestników postępowania.

       W tym przypadku, w odróżnieniu od wskazanych wcześniej w pkt. II i III zakresów, zachodzi potrzeba pilnego dostosowania przepisów dotyczących właściwości miejscowej sądów do rozpoznania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie wstrzymania transakcji lub dokonania blokady rachunku bankowego w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym m.in. tzw. oszustw karuzelowych związanych z nieprawidłowościami w rozliczaniu podatku VAT, choć nie tylko.

   Do określenia właściwości miejscowej jednostki prokuratury do prowadzenia postępowania przygotowawczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 31–34 kpk.  

        Przekazanie sprawy według właściwości miejscowej innej jednostce prokuratury może nastąpić przy piśmie kierownika jednostki przekazującej. Decyzja w przedmiocie przekazania sprawy nie podlega zaskarżeniu.

       Kierownik jednostki nadrzędnej może jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przekazać podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania sprawę z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w art. 31–34 kpk.

      Także Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej może wyznaczyć wydział zamiejscowy do prowadzenia postępowania w danej sprawie. z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w art. 31–34 kpk – podstawa to §.116 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.z 2016 r., poz. 508 z późn.zm.).

     Uwzględniając powyższe dochodzi do sytuacji, gdzie postępowanie prowadzi np. Wydział Zamiejscowy w Gdańsku Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej pomimo, że właściwym miejscowo do prowadzenia jest np. Wydział Zamiejscowy w Krakowie Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

       Pomimo dokonanych już wielu zmian w kpk, które usprawniają prowadzenie postępowań przygotowawczych, zdarza się w postępowaniach o dużej wadze, w tym dotyczącym m.in. tzw. oszustw karuzelowych związanych z nieprawidłowościami w rozliczaniu podatku VAT, choć nie tylko, że dochodzi do sytuacji wydania przez prokuratora postanowień o wstrzymaniu transakcji lub dokonaniu blokady rachunku bankowego/rachunków bankowych. Co więcej, w toku gromadzonego i analizowanego materiału dowodowego, w tym ujawniania kolejnych rachunków bankowych służących do ukrywania korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw, w/w postanowienia są wydawane wielokrotnie, w różnym czasie, do różnych rachunków bankowych, w różnych bankach itd..

        Oczywiście w zależności od podstaw prawnych wydania w/w postanowień przysługuje na nie osobom uprawnionym złożenie zażalenia:

- w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy – zgodnie z art. 106a ust.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj.Dz.U. 2016 poz. 1988)

- w przedmiocie zakresu, sposobu i terminu wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy - art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn.zm.)

       W postępowaniu przygotowawczym w celu m.in. sprawności prowadzenia postępowania, skrócenia jego czasu prowadzenia, oczywiście przy zachowaniu wszelkich praw osób zainteresowanych (przekazywania i to wielokrotne np. akt śledztw z prokuratury z Gdańska do sądu w Krakowie, akta wielotomowe, czas przewozu, zapoznania się sądu z aktami, dojazdy stron itd. jest niewątpliwe nie tylko czasochłonne), ustawodawca dopuścił w procedurze karnej możliwość pewnych odstępstw od zasad ogólnych kierując się właśnie w/w względami.

        Według art. 465 kpk, przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia prokuratora i prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

         I tak m.in. zgodnie z art. 293 § 4 kpk jeżeli postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wydał prokurator, a postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w okręgu innego sądu niż sąd miejscowo i rzeczowo właściwy, zażalenie przysługuje do sądu rzeczowo właściwego do rozpoznania tej sprawy w pierwszej instancji, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, zgodnie z art.252 § 2 kpk na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie.

         Uwzględniając powyższe niewątpliwie pożądaną z w/w względów byłaby nowelizacja:

- art. 106a ust.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj.Dz.U. 2016 poz. 1988) o treści: „Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy”,

na brzmienie: – „ ust.7. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu rzeczowo właściwego do rozpoznania tej sprawy w pierwszej instancji, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. ”;

- art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn.zm.) o treści:  „W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.”

na brzmienie: – „ ust.2. „W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Na postanowienie przysługuje zażalenie do do sądu rzeczowo właściwego do rozpoznania tej sprawy w pierwszej instancji, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. ”;

 

cz. IV – marek czeszkiewicz – 13.12.2016 roku

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat do 20.04.2016 roku. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • a propo stosowania bezpośrednio Konstytucji RP, które to hasło obecnie tak powszechne w...
  • Odp. do „grab” Oczywiście, że z natury rzeczy ograniczyłem się tylko do pewnych spraw, w...
  • odp. Moim zdaniem w zakresie skutecznego sporządzenia planu odzyskiwania w/w...

Tematy w dziale Polityka