14 obserwujących
106 notek
116k odsłon
862 odsłony

prokurator i sędzia - prawomocne skazanie – zakaz wykonywania zawodu…..

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj3

            W art.10, 10a  ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW…., stanowi, że z mocy ustawy prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje funkcjonariuszowi, emerytowi albo renciście, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.

       W w/w przypadku emeryt albo rencista nabywa prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a czynny funkcjonariusz zostaje bezzwłocznie zwolniony ze służby, jeżeli jeszcze to nie nastąpiło.

         Nie jest zrozumiałe, dlaczego adekwatnego rozwiązania nie wprowadzono w odpowiednich ustawach wobec sędziego oraz prokuratora, to jest utrata w/w statusu, w tym także stanu spoczynku z mocy ustawy, w przypadku prawomocnego skazania w w/w przypadkach jak w w/w ustawie. Obecnie jeżeli sąd skazując prokuratora lub sędziego w wyroku nie zastosuje wobec niego środka karnego zakazu wykonywania zawodu, to i tak jest najczęściej dopiero w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym może dojść do orzeczenia kary wydalenia z zawodu, co jest nie tylko długotrwałe ale i nie zawsze kończące się takimi decyzjami, w tym „ucieczkami” w choroby, zwolnienia, czy stan spoczynku…

          Przy okazji należy zastanowić się nad zmianami w zakresie wysokości wynagrodzenia wypłacanego takim sędziom, prokuratorom w okresie prowadzenia danych postępowań przeciwko nim i ich zawieszenia, co bulwersuje większość społeczeństwa.

    Uwzględniając powyższe, w tym zasady jakie powinny obowiązywać wszystkich funkcjonariuszy państwowych, także sędziów i prokuratorów w przypadku skazania za w/w przestępstwa (ich katalog wobec prokuratorów i sędziów wobec szczególnej ich roli powinien być szerszy)  należy rozważyć ewentualne zmiany prawa w tym zakresie.          

         Należy nadmienić także, że w zasadzie na wszystkie ważne stanowiska w administracji publicznej, jednym z zasadniczych warunków powołania na te stanowiska oprócz m.in. „nieskazitelności postawy” jest warunek, aby taka osoba dawała rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku prokuratorów i sędziów nie ma tego warunku.

      Warunki „nieskazitelności postawy” oraz niekaralność obowiązują wszystkich funkcjonariuszy publicznych, w tym nie tylko sędziów i prokuratorów, a mimo to od wszystkich funkcjonariuszy publicznych, poza sędziami i prokuratorami wymagane jest otrzymanie poświadczenia bezpieczeństwa do poszczególnych klauzul poufności, w określonym zakresie dla ich stanowiska.

    Obecnie prokuratorzy i sędziowie w ramach prowadzonych przez siebie postępowań mają dostęp do informacji o niejednokrotnie najwyższych klauzulach tajności, choć nie przeszli odpowiednich procedur.      

   Czy wobec ujawnionych tylko w ostatnim okresie w mediach wielu nieprawidłowości przez osoby wykonywujące w/w zawody nie czas na pewne zmiany w tym zakresie, poprzez m.in. dodania do obecnych obowiązujących warunków także warunek uzyskania w/w poświadczenia bezpieczeństwa…..

       Uwzględniając powyższe zasadnym jest rozważenia uzupełnienie odpowiednich przepisów poprzez dodanie np. w przepisie art.75 § 1 ustawy prawo o prokuraturze pkt.9 o treści: na stanowisko prokuratora może być powołany ten, kto: daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

       Na marginesie należy zauważyć, że w grupie zawodów zaufania publicznego jakim są m.in. adwokaci, radcy prawni funkcjonują osoby, które np. w okresie stanu wojennego m.in. oskarżali, skazywali działaczy opozycji, a potem przeszli do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego. W powyższych zawodach są uregulowania prawne m.in. art.65 pkt.1 ustawy prawo o adwokaturze, wymagające od osoby ubiegające się o wykonywanie tych zawodów spełnienia przesłanki „nieskazitelności postawy”.

      Czy osoby, które w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu spełniają przesłankę dopuszczenia do wykonywania w/w zawodów, to jest posiadają walor „nieskazitelności postawy”……………?!

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka