Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
0 obserwujących 97 notek 110752 odsłony
marek czeszkiewicz, 5 marca 2018 r.

prokurator i sędzia - prawomocne skazanie – zakaz wykonywania zawodu…..

826 3 0 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

            W art.10, 10a  ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW…., stanowi, że z mocy ustawy prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje funkcjonariuszowi, emerytowi albo renciście, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.

       W w/w przypadku emeryt albo rencista nabywa prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a czynny funkcjonariusz zostaje bezzwłocznie zwolniony ze służby, jeżeli jeszcze to nie nastąpiło.

         Nie jest zrozumiałe, dlaczego adekwatnego rozwiązania nie wprowadzono w odpowiednich ustawach wobec sędziego oraz prokuratora, to jest utrata w/w statusu, w tym także stanu spoczynku z mocy ustawy, w przypadku prawomocnego skazania w w/w przypadkach jak w w/w ustawie. Obecnie jeżeli sąd skazując prokuratora lub sędziego w wyroku nie zastosuje wobec niego środka karnego zakazu wykonywania zawodu, to i tak jest najczęściej dopiero w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym może dojść do orzeczenia kary wydalenia z zawodu, co jest nie tylko długotrwałe ale i nie zawsze kończące się takimi decyzjami, w tym „ucieczkami” w choroby, zwolnienia, czy stan spoczynku…

          Przy okazji należy zastanowić się nad zmianami w zakresie wysokości wynagrodzenia wypłacanego takim sędziom, prokuratorom w okresie prowadzenia danych postępowań przeciwko nim i ich zawieszenia, co bulwersuje większość społeczeństwa.

    Uwzględniając powyższe, w tym zasady jakie powinny obowiązywać wszystkich funkcjonariuszy państwowych, także sędziów i prokuratorów w przypadku skazania za w/w przestępstwa (ich katalog wobec prokuratorów i sędziów wobec szczególnej ich roli powinien być szerszy)  należy rozważyć ewentualne zmiany prawa w tym zakresie.          

         Należy nadmienić także, że w zasadzie na wszystkie ważne stanowiska w administracji publicznej, jednym z zasadniczych warunków powołania na te stanowiska oprócz m.in. „nieskazitelności postawy” jest warunek, aby taka osoba dawała rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku prokuratorów i sędziów nie ma tego warunku.

      Warunki „nieskazitelności postawy” oraz niekaralność obowiązują wszystkich funkcjonariuszy publicznych, w tym nie tylko sędziów i prokuratorów, a mimo to od wszystkich funkcjonariuszy publicznych, poza sędziami i prokuratorami wymagane jest otrzymanie poświadczenia bezpieczeństwa do poszczególnych klauzul poufności, w określonym zakresie dla ich stanowiska.

    Obecnie prokuratorzy i sędziowie w ramach prowadzonych przez siebie postępowań mają dostęp do informacji o niejednokrotnie najwyższych klauzulach tajności, choć nie przeszli odpowiednich procedur.      

   Czy wobec ujawnionych tylko w ostatnim okresie w mediach wielu nieprawidłowości przez osoby wykonywujące w/w zawody nie czas na pewne zmiany w tym zakresie, poprzez m.in. dodania do obecnych obowiązujących warunków także warunek uzyskania w/w poświadczenia bezpieczeństwa…..

       Uwzględniając powyższe zasadnym jest rozważenia uzupełnienie odpowiednich przepisów poprzez dodanie np. w przepisie art.75 § 1 ustawy prawo o prokuraturze pkt.9 o treści: na stanowisko prokuratora może być powołany ten, kto: daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

       Na marginesie należy zauważyć, że w grupie zawodów zaufania publicznego jakim są m.in. adwokaci, radcy prawni funkcjonują osoby, które np. w okresie stanu wojennego m.in. oskarżali, skazywali działaczy opozycji, a potem przeszli do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego. W powyższych zawodach są uregulowania prawne m.in. art.65 pkt.1 ustawy prawo o adwokaturze, wymagające od osoby ubiegające się o wykonywanie tych zawodów spełnienia przesłanki „nieskazitelności postawy”.

      Czy osoby, które w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu spełniają przesłankę dopuszczenia do wykonywania w/w zawodów, to jest posiadają walor „nieskazitelności postawy”……………?!

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat, poprzednio m.in. prokurator. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Zd No  może z ewentualną krytyką i posądzaniem o insynuacje poczekamy na reakcje platformy...
  • @pemep  może tak "z polotem" krytykujący poczeka na reakcje platformy w tej sprawie......
  • Ciekawe, czy wśród „prokuratorów informatorów” i w zespole prowadzącym w/w sprawę są...

Tematy w dziale Polityka