14 obserwujących
107 notek
116k odsłon
132 odsłony

Czy w RP mamy V kolumnę przedstawicieli komunistów, faszystów, nazistów..

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj

            W dniu 7.11.2018 roku kurtyna wreszcie opadła, intencje dotychczasowych działań pewnych środowisk politycznych i medialnych, które aspirują do ewentualnego przyszłego rządzenia w RP zostały obnażone.

Cóż nam oni proponują:

Zakaz wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji – natomiast zgodnie z art.54 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Zakaz organizowania pokojowych zgromadzeń – natomiast zgodnie z art.57 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa (przepisów ustawy o zgromadzeniach nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej - art. 2 pkt.1 w/w ustawy).

Zakaz wyrażania przekonań m.in. religijnych, światopoglądowych i filozoficznych – natomiast zgodnie z art.25 Konstytucji RP władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej w miejsce indywidualnej – nie znana instytucja współczesnemu prawu wszystkich demokratycznych państw prawnych. 

Wprowadzenie odpowiedzialności karnej już za samo ewentualne powzięcie zamiaru, czyli za same myśli, przemyślenia – nie znana instytucja współczesnemu prawu wszystkich demokratycznych państw prawnych. 

Publiczne piętnowanie, zdyskredytowania sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy służb, którzy wydają zgodnie z prawem orzeczenia, decyzje niekorzystne dla w/w środowisk. 

Powyższe zakazy i instytucje były znane i stosowane jedynie w państwach feudalnych, despotycznych, kolonialnych, komunistycznych, faszystowskich, nazistowskich….. 

Wnioski wypływające z analizy w/w faktów pozostawiam inteligencji czytających. 

Pominę w tym miejscu analizę popierającego w/w zakazy prowadzące do dezorganizacji RP oświadczenia-apelu byłych generałów i wojaka mazguły z przeszłością służby w PRL do żołnierzy, funkcjonariuszy służb, pracowników administracji oraz synchronizowane z w/w działaniami uchylanie się od służby RP przez niektórych funkcjonariuszy Policji, faktycznej możliwość zachorowania w jednym czasie wielu osób powiązane z ewentualnym wystawieniem poświadczeń nieprawdy – żołnierz lub funkcjonariusz wypowiadający posłuszeństwo legalnym zwierzchnikom państwowym, służbowym powinien mieć honor, nie uciekać się do możliwości popełnienia przestępstwa, także zrzucić pagony, zrzec się świadczeń wypłacanych przez państwo, oczywiście gdyby miał honor, ale to już inna sprawa….

Przypomnę także, treść:

art. 212 kk

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 216. kk

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 257 kk

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 231 kk

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 271 kk

§ 1.Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

art. 272 kk

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 273 kk

Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka