Blog
wiesława
83 obserwujących 574 notki 1093146 odsłon
wiesława, 7 czerwca 2018 r.

Nowelizacja ustawy o IPN, czyli historia lubi się powtarzać

2461 37 0 A A A

6 lutego 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał „Ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”, uchwaloną w dniu 29 stycznia na 55 posiedzeniu Sejmu RP. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, (rok 2018, poz. 369) i weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r.  

W znowelizowanej ustawie o IPN umieszczono dodatkowe przepisy regulujące kwestie przypisywania Polsce lub Narodowi Polskiemu udziału w niemieckich zbrodniach, o następującej treści:

„Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Art. 55b. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.”

Jeszcze przed zakończeniem procesu legislacyjnego środowiska żydowskie w Polsce oraz w innych krajach rozpoczęły atak na znowelizowaną ustawę. Rząd Izraela oraz Departament Stanu USA zażądały usunięcia wymienionych przepisów.

W reakcji na te protesty 14 lutego 2018 roku Prezydent Andrzej Duda skierował ww ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął postępowanie: „Przeciwdziałanie fałszowaniu polskiej historii; ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego” (sygn. K 1/18). Wniosek Prezydenta m.in. zarzuca niezgodność artykułu 55a znowelizowanej ustawy z artykułem z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

(Art. 31 ust. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.)

Swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o IPN przedstawił Prokurator Generalny. W piśmie podpisanym przez zastępcę prokuratora generalnego Roberta Hernanda wniesiono o uznanie za konstytucyjny m.in. przepisu o karalności za publicznie i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką.

Jednocześnie Prokurator Generalny uważa, że niekonstytucyjny jest art. 55b nowelizacji. Zdaniem PG "Decydując się na penalizację zachowań (...) w odniesieniu do przestępstw popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu popełnienia tych czynów, ustawodawca nienależycie wyważył proporcje pomiędzy koniecznością ochrony dobra prawnego a adekwatnością, skutecznością i dolegliwością normy prawnej. Doprowadziło to do powstania unormowania faktycznie dysfunkcjonalnego, mogącego skutkować zaistnieniem rezultatów przeciwnych do zakładanych, a w konsekwencji doprowadzić do podważenia autorytetu Państwa Polskiego, które nie będzie w stanie wyegzekwować ustanowionego przez siebie prawa".

Na stronie TK znajduje się stanowisko Sejmu, opowiadające się za zgodnością przepisów nowelizacji z konstytucją.

Do sprawy przystąpił także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który wyraził opinię, że przepisy nowelizacji są niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze terminu na rozpoznanie tej sprawy.


W tym miejscu trzeba przypomnieć, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia 10 lat temu.

W 2006 roku na wniosek rządu Sejm dokonał nowelizacji ustawy Kodeks Karny z roku 1997, wprowadzając dodatkowy przepis art. 132a.

Opublikowano: 07.06.2018 19:59.
Autor: wiesława
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @rk1  Nie będę płakać po Eternicie.  Ale nieobecność Yassy sprawia mi przykrość.  Idę...
  • @Animela @Szeliga Wg mnie w tej chwili jest tylko jeden czynnik skłaniający do oddania głosu...
  • @londoncity  Niewiele wiesz o Łodzi, ruski trolu. W Łodzi owszem mieszkało przed wojną...

Tematy w dziale Polityka