Niemieckie fundacje polityczne w Polsce:
K. Adenauera (fundacja „bliska ideowo” CDU Angeli Merkel, finansowana w 98% z budżetu państwa niemieckiego) 
F. Eberta (fundacja polityczna socjaldemokratów z SPD)
F. H. Seidela (CSU)
F. Naumanna (fundacja polityczna bliska liberałom z FPD)
H. Bolla (Zieloni)
Róży Luksemburg (postkomuna)
Ww. to jawne ekspozytury niemieckich partii politycznych i ich programów ideowych. Budżet danej fundacji zależy od poparcia jakim cieszy się ona w Niemczech.
Fragment „misji” FKA w Polsce:
„Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wspiera przede wszystkim budowę społeczeństwa obywatelskiego, rozwój systemu partyjnego, ponadpaństwowy dialog międzypartyjny i sprawnie działający system społeczny i gospodarczy, kontynuację procesu integracji europejskiej i dbałość o dobre stosunki Polski i Niemiec. Transformacja w Polsce będzie trwała jeszcze latami, za nim kraj osiągnie standard życia starych państw Unii Europejskiej.” 
„Do naszej działalności w Polsce należy edukacja polityczna poprzez organizację seminariów, konferencji i debat, które Fundacja organizuje sama, lub we współpracy z partnerami z Polski. Wzorowa współpraca partnerska z polskimi organizacjami pozarządowymi jest ważnym celem i zadaniem Fundacji. Do naszych projektów włączamy osobistości ze świata biznesu, polityki, Kościoła i nauki.„
Inny fragment „misji” FKA wykraczający poza działalność w Polsce:
„Naszą międzynarodową działalnością wspieramy prawo ludzi do życia w wolności i godności. Działając w w imię wartości wnosimy wkład w to, aby Niemcy sprostały swojej rosnącej odpowiedzialności w świecie.” 
http://www.kas.de/polen/pl/about/

We Wprost o FKA: 
„…W sferze niedoścignionych marzeń pozostaje poziom technologii, z której korzystają politycy takich państw, jak Niemcy czy USA. Wystarczy spojrzeć na to, jakim zapleczem dysponują tamtejsze partie. Choćby niemiecka CDU/CSU i jej think tank Fundacja Adenauera, której roczny budżet to ponad 100 mln euro. Jednym z jej głównych zadań jest biały wywiad, czyli gromadzenie informacji ogólnodostępnych. I tak, każdy polski poseł ma w Fundacji Adenauera swoją teczkę zawierającą wszystkie jego publiczne wypowiedzi! Podobnie jest w USA, gdzie na jednego senatora czy kongresmena pracuje 30-osobowa grupa ekspertów i analityków…”
http://www.wprost.pl/ar/124267/Dziadostwo-polskie/?pg=2

Piotr Bączek o działalności niemieckich fundacji w Polsce:
„Piotr Bączek pisze wprost „Niemieckie fundacje polityczne są ściśle powiązane z poszczególnymi partiami: Fundacja Konrada Adenauera z CDU, Fundacja Friedricha Eberta z SPD, Fundacja Friedricha Naumanna z FDP, Fundacja Hansa Seidela z CSU, Fundacja Heinricha Bölla z Partią Sojusz ´90 - Zieloni, Fundacja Róży Luxemburg z PDS. Fundacje polityczne posiadają olbrzymie fundusze na działalność. W latach 90. budżet Fundacji Adenauera wynosił ponad 220 milionów marek, z tego ok. 50 proc. przeznaczano na projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki Południowej i Łacińskiej. W 2009 r. wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Waldy Dzikowski przyznał, że fundacje niemieckich partii prowadzą w Polsce większą działalność intelektualną w dziedzinie polityki niż wszystkie polskie partie razem wzięte: "Fundacja Adenauera ma rocznie 100-200 milionów euro na ekspertyzy, kongresy, wydawanie książek". Pieniądze na działalność pochodzą bezpośrednio z budżetu Bundestagu (ok. 95 proc.), czyli budżetu państwa. Wysokość dotacji określa liczba miejsc w Bundestagu przypadająca na poszczególne partie. Fundacje posiadają również wpływy m.in. ze składek, darów. W programach głoszą, że dążą do krzewienia edukacji politycznej, demokracji, wolności, gospodarki rynkowej, wymiany młodzieży, porozumienia i współpracy pomiędzy narodami. Organizują konferencje, seminaria, wykłady, spotkania polityków i ekspertów, wydają publikacje. Fundacje prawicowe odwołują się do tradycji chrześcijańskich, a lewicowe deklarują np. "zapobieganie przemocy wobec mniejszości seksualnych". Wszystkie fundacje, niezależnie od opcji politycznej, opowiadają się za integracją europejską, sugerując Niemcy jako centrum tej wspólnoty.Oprócz fundacji politycznych działają również fundacje wielkich korporacji przemysłowych, np. Fundacja Roberta Boscha (w latach 1964-2009 wydała na projekty prawie 964 mln euro, a w 2009 r. blisko 64 mln euro) lub Fundacja Volkswagena. Fundacja Boscha prowadziła program stypendialny dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej. Niemieckie fundacje formalnie prowadzą w Polsce działalność ogólnospołeczną i przyznają dotacje na różne programy. Jednak w praktyce z ofert fundacji niemieckich korzystają określone środowiska. Najjaskrawiej widać to na przykładzie Fundacji Konrada Adenauera, która wprawdzie wspiera chrześcijańskie ośrodki naukowe i charytatywne, ale również środowiska polityczne. Jej najważniejszym partnerem politycznym stała się Platforma Obywatelska, chociaż partia ta niewiele miała wspólnego z chadecją, a w Polsce istniało bardzo dużo autentycznych organizacji chrześcijańsko-demokratycznych.”
http://wpolityce.pl/artykuly/19995-niemieckie-fundacje-a-obecna-wladza-spis-akcji-fundacji-adenauera-przypomina-kronike-dzialan-platformy-obywatelskiej


Niektóre polskie fundacje i stowarzyszenia:
• F. Centrum Studiów Międzynarodowych
• F. Instytut Studiów Strategicznych
• F. im. R. Schumana
• F. demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej
• F. Forum Obywatelskiego Rozwoju
• F. Instytut Spraw Publicznych
• F. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
• Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
• Instytut Zachodni
• Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
• Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
• F. im. Stefana Batorego

Centrum Studiów Międzynarodowych - członkowie Rady Programowej:
prof. Jan Barcz - były ambasador RP w Austrii, Szkoła Główna Handlowa
amb. J.D. Bindenagel - The Chicago Council on Foreign Relations
dr Henryka Bochniarz - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa
dr Zbigniew Brzeziński - były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, CSIS, Waszyngton
dr Erhard Busek - Special Coordinator of the Stability Pact for South Eastern Europe, Brussels
prof. Jerzy Buzek - były premier RP, poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz - była prezes NBP / Prezydent Warszawy
dr Daniel Hamilton - profesor Johns Hopkins University, Waszyngton
prof. Ludger Kühnhardt - Center for European Integration Studies, Bonn
prof. Zbigniew Lewicki - Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Warszawa
prof. Zdzisław Najder - pisarz, politolog, Warszawa
dr Andrzej Olechowski - były minister spraw zagranicznych RP, Warszawa
prof. Dariusz Rosati - były minister spraw zagranicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Wojciech Sadurski - European University Institute, Florencja
prof. Fritz Stern - Columbia University, Nowy Jork
dr Hanna Suchocka- była premier RP, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie
dr Jan Szomburg - dyrektor Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk
prof. Jan Zielonka - St Anthony’s College, Oksford

Sponsorzy: 
Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Roberta Boscha, Komisja Europejska, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe, National Endowment for Democracy, Fundacja Forda, MSZ, MON, European Climate Foundation, German Marshall Fund of the United States, Fundacja im. Stefana Batorego.

Fundacja o sobie samej: 
„CSM jest fundacją - niezależnym, pozarządowym ośrodkiem analitycznym zajmującym się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi problemami polityki międzynarodowej. CSM realizuje własne projekty badawcze, przygotowuje raporty i analizy oraz uczestniczy w międzynarodowych projektach we współpracy z podobnymi instytucjami w wielu krajach. Działalność CSM ma charakter badawczy i edukacyjny. Od momentu powstania Centrum w 1996 r. udało się zbudować wpływowe forum dla debaty nad polityką zagraniczną z udziałem polityków, dyplomatów, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, dziennikarzy, studentów oraz przedstawicieli wielu innych organizacji pozarządowych.
Celem CSM jest:
- wzmocnienie polskiego środowiska zajmującego się polityką zagraniczną oraz pogłębienie wiedzy o polityce międzynarodowej w społeczeństwie polskim; 
- pogłębianie rozumienia celów polskiej polityki zagranicznej wśród elit politycznych, dyplomatycznych i dziennikarskich innych państw, jak również uświadamianie polskich liderów co do celów polityki zagranicznej innych państw; 
- wpływ na najważniejsze kierunki debaty o polityce międzynarodowej w Polsce i za granicą.”


Instytut Studiów Strategicznych (wcześniej Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji) – założony m.in. przez byłego min. ON Bogdana Klicha; obecnie kierowany przez żonę polityka PO - Annę Szymańską-Klich.
Instytut o sobie: „Zamierzeniem było stworzenie ośrodka, który ułatwiałby dialog między przedstawicielami różnych orientacji politycznych oraz służył wymianie doświadczeń między politykami z różnych krajów. Miał także za zadanie ułatwiać komunikację między ekspertami a elitami politycznymi, tak by wiedza tych pierwszych mogła zostać lepiej wykorzystana podczas podejmowania decyzji politycznych.”

Członkami międzynarodowej Rady Honorowej Instytutu są: bigniew Brzeziński, Valery Giscard d'Estaing, Hans-Dietrich Genscher, Henry A. Kissinger oraz Andrzej Olechowski.
Sponsorzy Instytutu to: German Marshall Fund, Fundacja im. Friedricha Naumanna, Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Stefana Batorego.
Fundacja o sobie samej:
„Idea stworzenia forum debaty publicznej, które umożliwiałoby ścieranie się różnych poglądów i wypracowanie rozwiązań korzystnych dla kraju spotkała się z silnym poparciem – założycielami fundacji były Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Ekonomiczna (dziś Uniwersytet Ekonomiczny). Natomiast Radę Programową stworzyli: Władysław Bartoszewski, Leszek Balcerowicz, Wiesław Chrzanowski, Bronisław Geremek, Marian Grzybowski, Aleksander Hall, Jerzy Jedlicki, Krzysztof Kozłowski, Józef Lassota, Jan Małecki, Jerzy Mikułowski-Pomorski, Jerzy Milewski, Jan Nowak-Jeziorański, Andrzej Olechowski, Andrzej Pelczar, Zbigniew Pucek, Paweł Sarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Zygmunt Skórzyński, Krzysztof Skubiszewski, Jerzy Turowicz, Edward Wende, Edmund Wnuk-Lipiński, Andrzej Zakrzewski i Janusz Ziółkowski. Prezesem Fundacji został Bogdan Klich.”

Fundacja im. R. Schumana
Członkowie Rady Programowej Fundacji: Piotr Nowina-Konopka – Przewodniczący, Jan Kułakowski (do czerwca 2011), Jan Kieniewicz, Tadeusz Mazowiecki (Przewodniczący Rady Fundatorów), Wojciech Wieczorek, Henryk Woźniakowski.
Sponsorzy: m.in. Komisja Europejska, Parlament Europejski, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja R. Boscha, Fundacja Roberta Schumana.
Głównym celem działalności FRS jest „Promowanie idei integracji europejskiej i edukacja europejska”.