10 obserwujących
224 notki
349k odsłon
3504 odsłony

Mały ZUS 2019 - obowiązki przedsiębiorcy. Jak obliczyć składki? Jaka emerytura?

Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców.
Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców.
Wykop Skomentuj32

Od Nowego Roku wszedł w życie tzw. mały ZUS dla przedsiębiorców, którzy osiągają niskie dochody. To możliwość płacenia niższych, proporcjonalnych do przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto może skorzystać z małego ZUS?

Z małego ZUS mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 63 000 zł. Skąd taka kwota? Minimalne wynagrodzenie za 2018 rok, czyli 2100 zł mnożymy przez 30.

Z małego ZUS może skorzystać osoba, która:

 • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej);
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług;
 • przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi;
 • nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia);
 • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;
 • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z małego ZUS;
 • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Z małego ZUS nie może skorzystać:

 • twórca, artysta;
 • osoba wykonująca wolny zawód;
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ważne: Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

image

Jak obliczyć mały ZUS?

Jeśli zdecydujesz się na mały ZUS, musisz wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z następującymi zasadami:

 • Oblicz średni przychód. Podziel trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnóż przez liczbę dni, w których prowadziłeś działalność. Przykład: jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2018 rok (płaca minimalna 2100 zł) próg wyniesie 43 150,68 zł (63000 zł / 365 dni x 250 dni).
 • Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
 • Podstawę wymiaru składek obliczasz następująco: pomnóż przeciętny miesięczny przychód przez specjalny współczynnik  0,5083. Otrzymany wynik zaokrąglij również do pełnych groszy. 
 • Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.
 • Jeśli ustaliłeś podstawę, możesz obliczyć składki na „mały ZUS”. Przykład: Jeśli podstawa wyniesie np. 1000 zł to:  składka emerytalna (19,52% podstawy) wyniesie 195,20 zł; składka rentowa (8,00% podstawy) wyniesie 80 zł; składka  chorobowa dobrowolna (2,45% podstawy) wyniesie 24,50 zł; składka wypadkowa (1,67% podstawy) wyniesie 16,70 zł.

Ważne! W 2019 roku podstawa wymiaru składek przy „małym ZUS” nie może być:

 • wyższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
 • niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.)

Jak przejść na mały ZUS?

Aby skorzystać z małego ZUS-u, przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 8 stycznia 2019 r. W przeciwnym razie będą płacić obniżone składki dopiero od kolejnego roku.

Jak to zrobić:

 • do 8 stycznia 2019 roku powinieneś wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA). Jako datę wyrejestrowania wskazujesz 1 stycznia 2019 r.
 • z tą samą datą, czyli 1 stycznia 2019 r., zgłaszasz się do „małego ZUS” z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 05 92 xx (jeśli masz ustalone prawo do renty). Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).
 • zmianę tę możesz przeprowadzić online poprzez www.ceidg.gov.pl albo złożyć dokumenty bezpośrednio do ZUS.

image

Wykop Skomentuj32
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka