Blog
Polska gospodarka
Polska gospodarka
7 obserwujących 163 notki 211601 odsłon
Polska gospodarka, 5 stycznia 2019 r.

Mały ZUS 2019 - obowiązki przedsiębiorcy. Jak obliczyć składki? Jaka emerytura?

2601 32 0 A A A
Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców.
Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców.

Od Nowego Roku wszedł w życie tzw. mały ZUS dla przedsiębiorców, którzy osiągają niskie dochody. To możliwość płacenia niższych, proporcjonalnych do przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto może skorzystać z małego ZUS?

Z małego ZUS mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 63 000 zł. Skąd taka kwota? Minimalne wynagrodzenie za 2018 rok, czyli 2100 zł mnożymy przez 30.

Z małego ZUS może skorzystać osoba, która:

 • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej);
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług;
 • przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi;
 • nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia);
 • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;
 • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z małego ZUS;
 • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Z małego ZUS nie może skorzystać:

 • twórca, artysta;
 • osoba wykonująca wolny zawód;
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ważne: Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

image

Jak obliczyć mały ZUS?

Jeśli zdecydujesz się na mały ZUS, musisz wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z następującymi zasadami:

 • Oblicz średni przychód. Podziel trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnóż przez liczbę dni, w których prowadziłeś działalność. Przykład: jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2018 rok (płaca minimalna 2100 zł) próg wyniesie 43 150,68 zł (63000 zł / 365 dni x 250 dni).
 • Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
 • Podstawę wymiaru składek obliczasz następująco: pomnóż przeciętny miesięczny przychód przez specjalny współczynnik  0,5083. Otrzymany wynik zaokrąglij również do pełnych groszy. 
 • Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.
 • Jeśli ustaliłeś podstawę, możesz obliczyć składki na „mały ZUS”. Przykład: Jeśli podstawa wyniesie np. 1000 zł to:  składka emerytalna (19,52% podstawy) wyniesie 195,20 zł; składka rentowa (8,00% podstawy) wyniesie 80 zł; składka  chorobowa dobrowolna (2,45% podstawy) wyniesie 24,50 zł; składka wypadkowa (1,67% podstawy) wyniesie 16,70 zł.

Ważne! W 2019 roku podstawa wymiaru składek przy „małym ZUS” nie może być:

 • wyższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
 • niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.)

Jak przejść na mały ZUS?

Aby skorzystać z małego ZUS-u, przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 8 stycznia 2019 r. W przeciwnym razie będą płacić obniżone składki dopiero od kolejnego roku.

Jak to zrobić:

 • do 8 stycznia 2019 roku powinieneś wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA). Jako datę wyrejestrowania wskazujesz 1 stycznia 2019 r.
 • z tą samą datą, czyli 1 stycznia 2019 r., zgłaszasz się do „małego ZUS” z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 05 92 xx (jeśli masz ustalone prawo do renty). Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).
 • zmianę tę możesz przeprowadzić online poprzez www.ceidg.gov.pl albo złożyć dokumenty bezpośrednio do ZUS.

image

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Blog o polskiej gospodarce.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

 • Tak, oczywiście 32 proc. Przepraszamy i dziękujemy za czujność.

Tematy w dziale Gospodarka