0 obserwujących
24 notki
12k odsłon
  119   0

2007

W związku z obecną kampanią wyborczą bywa wykorzystywany przeciwko partii ówcześnie (2005-2007) rządzącej tekst uzasadnienia wniosku o skrócenie kadencji ówczesnego Sejmu, złożonego 10 lipca 2007 przez grupę 22 posłów SLD.

Nieco później odrębne wnioski w tej samej sprawie złożyły kluby parlamentarne PO i PiS. W dniu 7 września 2007 Sejm głosował nad chronologicznie najwcześniejszym z wniosków i zdecydowaną większością głosów, w tym prawie całego klubu PiS, podjął uchwałę o skróceniu kadencji.

Dla przypomnienia zamieszczam uzasadnienie wniosku złożonego przez partię wtedy rządzącą - Prawo i Sprawiedliwość - choćby dla porównania tekstu tego dokumentu z krążącym w internecie paszkwilanckim w wymowie uzasadnieniem potrzeby skrócenia kadencji przedstawionym przez SLD.

 

Prawo i Sprawiedliwość o konieczności skrócenia kadencji Sejmu:

„Podstawowym mechanizmem demokracji parlamentarnej jest zespół instytucji, których celem jest ukształtowanie składu najwyższego ciała ustawodawczego zgodnie z wolą obywateli, a następnie doprowadzenie do wyłonienia gabinetu mającego trwałe poparcie większości posłów, a tym samym poparcie dla inicjatyw ustawodawczych Rządu.

Do lipca 2007 r. istniała w Sejmie większość parlamentarna, pozwalająca na stabilne sprawowanie rządów i realizację programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości "Solidarne Państwo". Od miesiąca w związku z utratą przez rząd większości parlamentarnej oraz prowadzoną przez opozycję destrukcyjną polityką, polegającą na uniemożliwianiu normalnej pracy parlamentu, nie jest i nie będzie możliwe prowadzenie prac parlamentarnych, a więc wykonywanie konstytucyjnie umocowanej w art. 95 Konstytucji RP władzy ustawodawczej.

Trwające właśnie 46 posiedzenie Sejmu, na którym w wyniku awanturniczych zachowań opozycji na oczach całej Polski z trudem uzgodniono porządek obrad, jest tego najlepszym dowodem. W wyniku sprzeciwu klubów opozycyjnych Sejm nie podjął prac nad bardzo ważnymi z punktu widzenia interesu społecznego i gospodarczego projektami ustaw, dotyczącymi takich kwestii jak: reforma finansów publicznych, reforma prawa karnego, zmiana w ustawie o PIT wprowadzająca ulgę prorodzinną. Najdobitniejszym przykładem nieodpowiedzialnych działań opozycji, mających prowadzić do paraliżu aparatu państwowego, był sprzeciw Klubu Ligi Polskich Rodzin wobec punktu, na którym nowo wybrany Prezes Najwyższej Izby Kontroli miał złożyć przed Sejmem RP przysięgę.

Z wypowiedzi przedstawicieli opozycji wynika, że podobne działania będą prowadzone w najbliższej przyszłości, co nie rokuje poprawy funkcjonowania parlamentu.

W imię obrony dobrego imienia parlamentu, którego powagę umniejszają opisane wyżej spory oraz z uwagi na brak woli porozumienia ze strony opozycji co do dalszego właściwego funkcjonowania parlamentu, jedynym wyjściem z tej sytuacji jest, według Prawa i Sprawiedliwości, odwołanie się do Najwyższego Suwerena - Narodu i dokonanie przez Niego wyboru nowego składu parlamentu.

Zdaniem wnioskodawców, przed podjęciem uchwały o skróceniu kadencji Sejmu, należy uchwalić pakiet ustaw istotnych dla Polaków, do których należą w szczególności:

1. Rządowy projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej.

Projekt dotyczy uporządkowania i uzupełnienia w niezbędnym zakresie podstaw prawnych dotyczących uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Systemie Informacji Wizowej (VIS) oraz ustalenia w odpowiedni sposób kompetencji poszczególnych organów w zakresie wprowadzania i udostępniania danych SIS i VIS

2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Projekt dotyczy dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do wymogów dyrektywy UE, zgodnie z którymi stawką preferencyjną może być objęta dostawa, budowa, remont budynków mieszkalnych realizowanych w ramach budownictwa społecznego.

3. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje prawnokarne wzmocnienie walki z korupcją oraz wzmocnienie ochrony w zakresie przestępstw zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, a także wzmocnienie procesowej pozycji pokrzywdzonego.

4. Poselski projekt ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, czasowym ograniczeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawieniu ich nieuzasadnionych przywilejów materialnych.

Projektowana ustawa ma na celu ustanowienie elementarnej sprawiedliwości w traktowaniu przez system prawny wolnej Rzeczypospolitej przypadków byłej służby w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa, w szczególności poprzez odebranie przywilejów uzyskanych z tytułu tej służby.

5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejszy projekt wprowadza kwotę odliczenia od podatku na każde dziecko w wysokości równej kwocie zmniejszającej podatek (w 2007 r. - 572 zł 54 gr). Jest on ważnym elementem realizacji kompleksowego programu prorodzinnej polityki państwa. Polityka prorodzinna stanowi element polityki prorozwojowej i jest niezbędna dla właściwego i równomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego.

6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Projekt dotyczy wyrównania szans edukacyjnych dzieci poprzez upowszechnienie wychowania przedszkolnego, wprowadzenie w szczególnych sytuacjach indywidualnego toku edukacji przedszkolnej, określenie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz klas i szkół integracyjnych i dwujęzycznych.

7. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Nowe prawo ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Wszystkie formalności związane z rejestracją będzie można załatwić zgodnie z zasadą "jednego okienka".

8. Poselski projekt ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Projekt określa zasady pomocy państwa udzielanej osobom uprawnionym do alimentów zasądzonych przez sąd w przypadku bezskuteczności egzekucji orzeczenia alimentacyjnego.

W celu zakończenia prac legislacyjnych nad w/w ustawami, wniosek o skrócenie kadencji Sejmu powinien być głosowany na 47 posiedzeniu Sejmu w dniu 7 września 2007 r.”


Źródło tekstu wniosku

 

Kontekst mojej wypowiedzi:                                                                             http://nocri.salon24.pl/657988,pis-idzie-po-pelnie-wladzy#comment_10475102

 

 

.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka